Pozemok v k.ú. Brezno, Brezno


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Brezno
Obec: Brezno
Katastrálne územie: Brezno
Adresa ponúkaného majetku štátu: Brezno časť Kubická
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 540  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 540  €
Dátum zverejnenia ponuky: 04.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2019Poznámka k ponuke:
Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 72032
Parcelné číslo pozemku 6870/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5815
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Ponúkaný pozemok parc. C KN č. 6870/2 bol odčlenený geometrickým plánom z parcely E KN č. 16125 o výmere 18591 m2 druh pozemku ostatná plocha zapísaného na LV č. 5815 pre k.ú. Brezno

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1574080874_scan0138.pdf