Pozemok v obci Poprad, katastrálne územie Veľká - parcela C KN číslo 1110/20 a parcela E KN číslo 1469/2, Poprad


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: Ing. Anna Čatlošová
anna.catlosova@minv.sk
tel.: 051/7485949

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poprad
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Veľká
Adresa ponúkaného majetku štátu: katastrálne územie Veľká
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2240  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2240  €
Dátum zverejnenia ponuky: 09.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti obce Poprad, v mestskej časti Veľká medzi zástavbou bytových a rodinných domov (vo dvore).
Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "Prevod správy kat. územie Veľká". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Okresný úrad Prešov, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie na jeho prevádzku

Pozemok
 
Identifikačné čislo 66217
Parcelné číslo pozemku 1110/20
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 70 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2740
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 66218
Parcelné číslo pozemku 1469/2
Druh pozemku orná pôda
Výmera 256 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2740
Prevádzaný majetkový podiel 1/4

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1523001542_zapisnica_z_ponukoveho_konania_kat._uzemie_poprad_lv_c._2740.doc