Pozemok Vrbovce_657/36, Vrbovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Myjava
Obec: Vrbovce
Katastrálne územie: Vrbovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vrbovce
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 280  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 280  €
Dátum zverejnenia ponuky: 18.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.11.2021Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76696
Parcelné číslo pozemku 657/36
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 74 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7612
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1637558812_vyhodnotenie_ponuky_pre_spravcov_vrbovce_pozemok_ii._191121.doc