Pracoviská PC


Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa správcu: Hlavná 10
Mesto: Košice
PSČ: 042 30
Kontaktná osoba: Katarína Maďarová
katarina.madarova@svkk.sk
tel.: 0918 245 868

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 597  €
Dátum zverejnenia ponuky: 05.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2020VEC
 
Identifikačné čislo 74709
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Pracoviská PC
Rok uvedenia do prevádzky 2003
Rok výroby 2003
Stručná identifikácia 4 ks pracovisk PC , 1 pracovisko má 3 pracovné miesta. Pracoviská môžu stáť samostatne, alebo rôzne kombinovať: 4 štvrťkruhy, 2 polkruhy , 1 kruh (viď . obrázok). Usporiadním do kruhu sa získa 12 pracovísk na pomerne malom priestore. Ponúkané pracoviská sú vhodné do klubovní, centier voľného času, detských domovov, starionárov, klubovní pre seniorov...
Majetkový podiel 100 %
Poznámka Suma 597 € je cena 1 pracoviska ( t.j. 3 prac. miesta)
Dôvodom predaja je, že predmetný hnuteľný majetok neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Cena vychádza z evidencie majetku pri jeho kúpe.
Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanému majetku až po zaplatení kúpnej ceny. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku sú dostupné u referenta pre evidenciu majetku tel. č. +421918 245 868. Správca majetku si vyhradzuje právo na zrušenie ponukového konania. Cenové ponuky je potrebné zasielať písomne s vyjadrením pevnej ceny v eurách v zalepenej obálke s uvedením údajov odosielateľa s označením na obálke " Cenová ponuka Pracoviská PC - NEOTVÁRAŤ". poštou alebo osobne na sekretariát správcu na adresu: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice.
Termín na doručovanie cenových ponúk je stanovený do 15.10.2020 do 15:00 hod.. Na ponuky doručené neskôr sa nebude prihliadať

Výherca ponuky

Meno Obecný úrad Mlynky
Sídlo Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky
IČO 00329371
Stav úspešný predaj
Protokol 1603286415_1603284643_zapisnica_pracoviska_pc_vyhodnotenie_pk1.docx