Predaj osobného automobilu Opel Vectra


Správca ponuky

Správca: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa správcu: Hlavná 10
Mesto: Košice
PSČ: 042 30
Kontaktná osoba: Jana Biathová, vo veciach auta: Beáta Kofčáková - referent dopravy
jana.biathova@svkk.sk, beata.kofcakova@svkk.sk
tel.: 0905268872

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1877  €
Dátum zverejnenia ponuky: 30.09.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2020

Termín obhliadky: dohodou (na tel. čísle: +421 918 248 121)


VEC
 
Identifikačné čislo 74628
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Osobný automobil Opel Vectra
Rok uvedenia do prevádzky 2005
Rok výroby 2005
Stručná identifikácia DRUH: Osobný automobil / M1 (AA Sedan 4-dverový), TYP: Opel Vectra, OBJEM MOTORA: 2198 cm3, FARBA: 2HU metalíza čierna, PALIVO: benzín, STAV podľa TACHOMETRA: 252.523 km, + náhradná sada pneumatík (pneu Dunlop 215/65 R16 + Al disky)
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Technický stav: Pískanie, nutná výmena rozvodov a bŕzd,
STK + EK nie,
Poznámka: vozidlo je dočasne odhlásené do 16.12.2020, bez evidenčných čísel a bez osvedčenia o evidencii.
Dôvodom predaja je, že predmetný hnuteľný majetok neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Hodnota ponúkaného majetku je 1877 € a pozostáva : z hodnoty vozidla 1477 € + hodnoty sady náhradných pneumatík 400 €. Cena bola stanovená na základe znaleckého posudku.
Kúpna zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanému majetku až po zaplatení kúpnej ceny. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného osobného vozidla sú dostupné u referenta dopravy na tel. č. +421 918 248 121. Správca majetku si vyhradzuje právo na zrušenie ponukového konania. Cenové ponuky je potrebné zasielať písomne s vyjadrením pevnej ceny v eurách v zalepenej obálke s uvedením údajov odosielateľa s označením na obálke " Cenová ponuka Opel vectra - NEOTVÁRAŤ". poštou alebo osobne na sekretariát správcu na adresu: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice.
Termín na doručovanie cenových ponúk je stanovený do 12.10.2020 do 15:00 hod.. Na ponuky doručené neskôr sa nebude prihliadať

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1602592087_zapisnica_predaj_opel_vectra_vyhodnotenie_pk.docx