Predaj podielu pozemku parc. č. 363/16, k.ú. Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
IČO: 35984481
Adresa správcu: Skuteckého 19
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97590
Kontaktná osoba: Danica Blašková
ekonomika.BB@svps.sk
tel.: 048/4722414

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Skuteckého ul. Banská Bystrica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 100  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2021Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví o ponúkaný majetok štátu záujem, aby svoju ponuku na prevod správy majetku štátu zaslal
v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej PK-pozemok -NEOTVÁRAŤ na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75681
Parcelné číslo pozemku 363/16
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 6 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1584
Prevádzaný majetkový podiel 3881/10000

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu