Predaj podielu pozemku parc. č. 363/16, k.ú.Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mária Lubellanová
maria.lubellanova@minv.sk
tel.: 09610605428

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Skuteckého ul., Banská Bystrica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 160  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 160  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví o ponúkaný majetok štátu záujem, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "PK - pozemok BB - NEOTVÁRAŤ" na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75680
Parcelné číslo pozemku 363/16
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 6 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1584
Prevádzaný majetkový podiel 6119/10000

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu