Prevod časti areálu - pozemok v správe Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v B. Bystrici, B...


Správca ponuky

Správca: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
IČO: 00165361
Adresa správcu: Limbová 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 83303
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Leška, Barbora Gromadová
ivan.leska@szu.sk; barbora.gromadova@szu.sk
tel.: 02/59370360, 0905 495942 ; 048/3248041

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sládkovičova ul. 21, Banská Bystrica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov:   €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.11.2020

Termín obhliadky: po telefonickej dohode s p. Gromadovou 048/ 3248041


Poznámka k ponuke:
ponúkaná parcela č. 3331/52 je rozhodnutím rektora SZU č. DPM 2/2020 zo dňa 9.3.2020 nadbytočný majetok a nebude slúžiť pre potreby správcu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 74801
Parcelné číslo pozemku 3331/52
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 4549 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 6492
Prevádzaný majetkový podiel 1/1