Rodinný dom s. č. 526 s pozemkom parc. č. 133 - podiel 1/10-ina, katastrálne územie Kežmarok, Kežmarok


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: Ing. Anna Čatlošová
anna.catlosova@minv.sk
tel.: 051/7485949

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Kežmarok
Obec: Kežmarok
Katastrálne územie: Kežmarok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rodinný dom s.č. 526 na ul. Starý trh
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 4890  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 4890  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.04.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Predmetom ponuky je rodinný dom s.č. 526 s pozemkom (podiel 1/10) stojaci na parcele C KN č. 133 situovaný v centrálnej časti mesta Kežmarok v lokalite Starý trh. Objekt je situovaný v radovej zástavbe bývalých meštianskych domov. Jedná sa o dvojpodlažný čiastočne podpivničený bývalý meštiansky dom. Nehnuteľnosť spadá do pamiatkovej rezervácie a je kultúrnou pamiatkou.
Príslušenstvom stavby je pokryté státie pre vozidlo na parcele C KN č. 133 vytvorené z časti dvora medzi dvoma stavbami.

Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "PK – NEOTVÁRAŤ - KEŽMAROK". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Okresný úrad Prešov, Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie na jeho prevádzku.

Stavba
 
Identifikačné čislo 73511
Súpisné číslo stavby 526
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 133
Číslo listu vlastnictva 215
Prevádzaný majetkový podiel 1/10
Príslušenstvo Príslušenstvom stavby je pokryté státie pre vozidlo na parcele C KN č. 133 vytvorené z časti dvora medzi dvoma stavbami.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73512
Parcelné číslo pozemku 133
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 392 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 215
Prevádzaný majetkový podiel 1/10

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu