Rodinný dom s pozemkami Hájske - podiel, Hájske


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Anna Valová
anna.valova@minv.sk
tel.: 037/6549221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Šaľa
Obec: Hájske
Katastrálne územie: Hájske
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hájske č. 421 časť Mladý Háj
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 440  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami Hájske - podiel"

Stavba
 
Identifikačné čislo 75682
Súpisné číslo stavby 421, 422
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 229
Číslo listu vlastnictva 1015
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75683
Parcelné číslo pozemku 229
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 313 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1015
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Príslušenstvo Na pozemku sa nachádza čelné oplotenie.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75684
Parcelné číslo pozemku 230
Druh pozemku záhrada
Výmera 313 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1015
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Príslušenstvo Na pozemku sa nachádza šopa, hospodárska stavba, čelné a vnútorné oplotenie, studňa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, plynová prípojka, spevnené plochy, elektro prípojka.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu