Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami k. ú. Piešťany, Piešťany


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Šabršulová
ingrid.sabrsulova@minv.sk
tel.: 0335564214

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Detvianska ulica č. 49
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 92900  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 92900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2020

Termín obhliadky: dohovorom


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava, jedná sa o predaj rodinného domu s príslušenstvom a pozemkami, nehnuteľnosť je neudržiavaná, obnova potrebná. Vypratanie nehnuteľností si zabezpečí nadobúdateľ.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: Nehnuteľný majetok LV č. 4610 a č. 11022 k. ú. Piešťany" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku.
Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72737
Súpisné číslo stavby 325
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2476/1
Číslo listu vlastnictva 4610
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo garáž, parcela č. 2477, hospodársky prístrešok parcela č. 2476/1, skleník parcela č. 2476/1, spevnené plochy parc. č. 2476/1, oplotenie od ulice parc. č. EKN 843/3, vodovodná prípojka parc. č. 2476/1, plynová prípojka parcela č. 2476/1, vzdušná NN prípojka parcela č. 2476/1, kanalizačná prípojka parcela č. 2476/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72738
Parcelné číslo pozemku 2476/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 237 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4610
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo uvedené pri stavbe súp. č. 325
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72739
Parcelné číslo pozemku 2477
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 22 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4610
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo uvedené pri stavbe súp. č. 325
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72740
Parcelné číslo pozemku 2478/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 191 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4610
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72741
Parcelné číslo pozemku 847/3
Druh pozemku záhrada
Výmera 13 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 11022
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo uvedené pri stavbe súp. č. 325

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1581498215_pk_zapisnica.docx