Rodinný dom, s.č.: 399 s príslušenstvom a pozemok parcela EKN č. 4945 v spoluvlastníckom podiele 13/720 v k.ú. Skalité, Skalité


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Križková
ludmila.krizkova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Čadca
Obec: Skalité
Katastrálne územie: Skalité
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 6300  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 6300  €
Dátum zverejnenia ponuky: 17.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.02.2020

Termín obhliadky: bez obhliadky


Poznámka k ponuke:
Rodinný dom je momentálne neobývateľný, je odpojený od všetkých sietí. Vnútro domu je zatuchnuté, omietky a rozvody sú poškodené, prvky krátkodobej životnosti sú na hrane svojej životnosti, je potrebné ich vymeniť. Na LV č. 277 a 7551 v časti C Ťarchy sú LV bez zápisu. Pozemok pod domom súp. č. 399 v k.ú. Skalité je vo vlastníctve 62-och vlastníkov.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72800
Súpisné číslo stavby 399
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1973
Číslo listu vlastnictva 277
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72801
Parcelné číslo pozemku 4945
Druh pozemku záhrada
Výmera 733 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 7551
Prevádzaný majetkový podiel 13/720

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1582099796_vyhodnotenie_pk_obec_skalite.docx