Solivar pozemok , Prešov


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Ing. Marián Strýček, MBA
strycek@fnsppresov.sk
tel.: 051/7012519

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Solivar
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. Osloboditeľov - Kysucká ul., Prešov
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 11800  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 11800  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 11800  €
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.03.2018Poznámka k ponuke:
Charakteristika:
Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Prešov. Je nepriamo prístupný z nám. Osloboditeľov a ul. Kysuckej, v lokalite zastavanej rodinnými domami a objektami občianskej vybavenosti. Pozemok má možnosť napojenia na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejný rozvod elektriny a plynovod. Prístupný je nepriamo zo spevnenej verejnej komunikácie vo vlastníctve mesta Prešov.

Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie na jeho prevádzku; to neplatí, ak zriaďovateľ správcu alebo centrálny správca nadobúda tento majetok štátu na účely ďalšieho nakladania s ním.

Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda, pričom ustanovenia prvej a druhej vety sa nepoužijú.

Ponuku na prevod správy uvedeného nehnuteľného majetku je potrebné doručiť na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Ponukové konanie – Solivar pozemok“

Pozemok
 
Identifikačné čislo 65988
Parcelné číslo pozemku 251
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 431 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 172
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1545913371_solivar_pozemok_i__zapisnica_z_vyhodnotenia_ponukoveho_konania.pdf