spoluvlastnícky podiel 20/240 na pozemku v k. ú. Borský Peter, obci Borský Mikuláš, okr. Senica, Borský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Fančovičová
Monika.Fancovicova@minv.sk
tel.: 0335564215

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Senica
Obec: Borský Mikuláš
Katastrálne územie: Borský Peter
Adresa ponúkaného majetku štátu: Borský Peter
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1110  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1110  €
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.11.2020Pozemok
 
Identifikačné čislo 74811
Parcelné číslo pozemku 3154/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1327 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 614
Prevádzaný majetkový podiel 20/240