Súbor pozemkov C KN v katastrálnom území Dolný kubín, Dolný Kubín


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Šenkýrová
janka.senkyrova@minv.sk
tel.: 0961405407

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Katastrálne územie: Dolný Kubín
Adresa ponúkaného majetku štátu: priemyselná zóna z ulice Aleja Slobody
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 22800  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 22800  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.04.2020

Termín obhliadky: po dohode so správcom


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie-pozemky v k. ú. DK-NEOTVÁRAŤ“ na adresu: MV SR-Centrum podpory Žilina, odd. nehnuteľností, ul. Kuzmányho 26, 012 23 Žilina.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 73476
Parcelné číslo pozemku 750/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 432 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73477
Parcelné číslo pozemku 750/19
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 824 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73478
Parcelné číslo pozemku 750/41
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 82 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73479
Parcelné číslo pozemku 750/42
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 100 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73480
Parcelné číslo pozemku 750/97
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 193 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73481
Parcelné číslo pozemku 750/98
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 191 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73482
Parcelné číslo pozemku 750/99
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 170 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73483
Parcelné číslo pozemku 750/103
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 622 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73484
Parcelné číslo pozemku 750/104
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 133 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73485
Parcelné číslo pozemku 750/107
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 244 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73486
Parcelné číslo pozemku 750/121
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 399 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo na pozemku C KN č. 750/121 je vedená ťarcha -vecné bremeno zapísané na LV č. 4011
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73487
Parcelné číslo pozemku 750/137
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 143 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 73488
Parcelné číslo pozemku 750/138
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 181 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4011
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu