Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 39 ponúk
Zobrazenie:


nové

Geometrickým plánom č. 34823123 boli vytvorené nové parcely C KN 369/1 - 593 m2, C KN 369/2 - 113 m2, C KN 369/3 - 98 m2, C KN 369/4 - 13 m2, C KN 369/5 - 14 m2 spolu 831m2. E KN 89, LV č. 639 C KN 369, LV nezaložený

Ponukové konanie
Kolonica
Pridané: 19.02.2019 Predkladanie ponúk od: 20.02.2019 Uzávierka: 21.03.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Bánovce nad Bebravou
Pridané: 18.02.2019 Predkladanie ponúk od: 19.02.2019 Uzávierka: 20.03.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Šípkov
Pridané: 18.02.2019 Predkladanie ponúk od: 19.02.2019 Uzávierka: 20.03.2019

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami k.ú. Malé Dvorany ."

Ponukové konanie
Bojná
Pridané: 18.02.2019 Predkladanie ponúk od: 19.02.2019 Uzávierka: 20.03.2019

nové

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 13.02.2019 Predkladanie ponúk od: 14.02.2019 Uzávierka: 15.03.2019

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kapišová, okr. Svidník, vedeného na LV 4 a to pozemok parc. č. CK-N 201/2 o výmere 260 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na p...

Ponukové konanie
Kapišová
Pridané: 13.02.2019 Predkladanie ponúk od: 14.02.2019 Uzávierka: 15.03.2019

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kapišová, okr. Svidník, vedeného na LV 4 a to pozemok parc. č. CK-N 201/1 o výmere 380 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na p...

Ponukové konanie
Kapišová
Pridané: 13.02.2019 Predkladanie ponúk od: 14.02.2019 Uzávierka: 15.03.2019

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci s...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 13.02.2019 Predkladanie ponúk od: 14.02.2019 Uzávierka: 15.03.2019

nové

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 12.02.2019 Predkladanie ponúk od: 13.02.2019 Uzávierka: 14.03.2019

nové

Záujem o ponuku zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k. ú. Považská Bystrica - NEOTVÁRAŤ".

Ponukové konanie
Považská Bystrica
Pridané: 11.02.2019 Predkladanie ponúk od: 12.02.2019 Uzávierka: 13.03.2019