Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 64 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 25.11.2019

nové

Žiadame správcu majetku, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ - PONUKOVÉ KONANIE - VKV STOŽIAR, KOŠICE - ŠACA" poštou na adresu Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budov...

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Šaca
Pridané: 12.11.2019 Predkladanie ponúk od: 13.11.2019 Uzávierka: 12.12.2019

nové

Pozemok je súčasťou uzatvoreného dvora.

Ponukové konanie
Zvolen
Pridané: 12.11.2019 Predkladanie ponúk od: 13.11.2019 Uzávierka: 12.12.2019

nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica

Ponukové konanie
Zvolen
Pridané: 12.11.2019 Predkladanie ponúk od: 13.11.2019 Uzávierka: 12.12.2019

nové

Záujem o ponuku zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k. ú. Komárno - NEOTVÁRAŤ".

Ponukové konanie
Komárno
Pridané: 11.11.2019 Predkladanie ponúk od: 12.11.2019 Uzávierka: 11.12.2019

nové

Poznámka k ponuke: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica ponúkajú v súlade s ust.§8 zák. č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov prevod správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu - dve stavby s pozemkami v katastrálnom území Tatranská Lomnica - časť Dopravno opravárenského stredisk...

Ponukové konanie
Vysoké Tatry
Pridané: 11.11.2019 Predkladanie ponúk od: 12.11.2019 Uzávierka: 11.12.2019

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci s...

Ponukové konanie
Kysucké Nové Mesto
Pridané: 11.11.2019 Predkladanie ponúk od: 12.11.2019 Uzávierka: 11.12.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Chynorany
Pridané: 07.11.2019 Predkladanie ponúk od: 08.11.2019 Uzávierka: 09.12.2019

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 40/2019 zo dňa 19.10.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom je v súčasnom stave neobývateľná, nespĺňa súčasné základné ...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 06.11.2019 Predkladanie ponúk od: 07.11.2019 Uzávierka: 06.12.2019

nové

Ponukové konanie
Závada
Pridané: 06.11.2019 Predkladanie ponúk od: 07.11.2019 Uzávierka: 06.12.2019