Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 28 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Pridané: 27.03.2020 Predkladanie ponúk od: 28.03.2020 Uzávierka: 24.04.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR a v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúceho sa v k.ú. Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec, zapísaného na LV č. 6078 ako: - POŠTA -VB-OSVETA súp. č. 2906 postavená na pozemku parc. reg. C KN č. 4999/13 v po

Ponukové konanie
Lučenec
Pridané: 20.03.2020 Predkladanie ponúk od: 21.03.2020 Uzávierka: 20.04.2020

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označení...

Ponukové konanie
Lučenec
Pridané: 16.03.2020 Predkladanie ponúk od: 17.03.2020 Uzávierka: 15.04.2020

nové

Predmetom ponuky je rodinný dom s.č. 526 s pozemkom (podiel 1/10) stojaci na parcele C KN č. 133 situovaný v centrálnej časti mesta Kežmarok v lokalite Starý trh. Objekt je situovaný v radovej zástavbe bývalých meštianskych domov. Jedná sa o dvojpodlažný čiastočne podpivničený bývalý meštiansky dom. Nehnuteľnosť s...

Ponukové konanie
Kežmarok
Pridané: 13.03.2020 Predkladanie ponúk od: 14.03.2020 Uzávierka: 15.04.2020

nové

Predmetom ponukového konania nie je pozemok registra "C" KN parc. č. 411/7 vo výmere 73 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zastavaný stavbou "kotolňa" a je v správe Centra účelových zariadení, so sídlom Rekreačná 13, 921 01 Piešťany. Spôsob doručenia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke...

Ponukové konanie
Opátka
Pridané: 13.03.2020 Predkladanie ponúk od: 14.03.2020 Uzávierka: 14.04.2020

nové

Slovenská republika je vlastníkom a MV SR, Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku v k.ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Humenné na LV č. 4857. Svoje ponuky na prevod správy uvedeného majetku zasielajte na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Cen...

Ponukové konanie
Humenné
Pridané: 12.03.2020 Predkladanie ponúk od: 13.03.2020 Uzávierka: 14.04.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie-pozemky v k. ú. DK-NEOTVÁRAŤ“ na adresu: MV SR-Centrum podpory Žilina, odd. nehnuteľností, ul. Kuzmányho

Ponukové konanie
Dolný Kubín
Pridané: 10.03.2020 Predkladanie ponúk od: 11.03.2020 Uzávierka: 09.04.2020

nové

Ponukové konanie
Tovarnianska Polianka
Pridané: 10.03.2020 Predkladanie ponúk od: 11.03.2020 Uzávierka: 09.04.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „PK: pozemok CKN 6014/27, Nová Baňa – NEOTVÁRAŤ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR...

Ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 10.03.2020 Predkladanie ponúk od: 11.03.2020 Uzávierka: 09.04.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „PK: pozemok CKN 6014/22, Nová Baňa – NEOTVÁRAŤ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR...

Ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 10.03.2020 Predkladanie ponúk od: 11.03.2020 Uzávierka: 09.04.2020