Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 94 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nehnuteľný majetok v správe RÚVZ Martin ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku dor...

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 21.06.2018

nové

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom nebytových priestorov - neotvárať" na adresu Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava. Akceptované budú len cen

Ponukové konanie
Skalica
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 21.06.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci s...

Ponukové konanie
Partizánske
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 21.06.2018

nové

Budova nemá projektovú dokumentáciu a predpokladá sa , že bola postavená v roku 1935. Prístup k nehnuteľnosti - budove súp. č. 1108 na parc. č. 6007 je možný len cez parcely , ktoré sú vo vlastníctve inej osoby . K nehnuteľnosti inej osoby nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu ani iné vecné bre...

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Krásna
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 21.06.2018

nové

Ponukové konanie
Marianka
Pridané: 18.05.2018 Predkladanie ponúk od: 19.05.2018 Uzávierka: 18.06.2018

nové

Ponukové konanie
Pridané: 18.05.2018 Predkladanie ponúk od: 19.05.2018 Uzávierka: 28.05.2018

nové

Ponukové konanie
Pridané: 18.05.2018 Predkladanie ponúk od: 19.05.2018 Uzávierka: 28.05.2018

nové

Ponukové konanie
Pridané: 18.05.2018 Predkladanie ponúk od: 19.05.2018 Uzávierka: 28.05.2018

nové

Nehnuteľný majetok v správe Finančného riaditeľstva SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvede...

Ponukové konanie
Komárno
Pridané: 18.05.2018 Predkladanie ponúk od: 19.05.2018 Uzávierka: 20.06.2018

nové

Ponukové konanie
Nacina Ves
Pridané: 17.05.2018 Predkladanie ponúk od: 18.05.2018 Uzávierka: 18.06.2018