Nájom časti pozemku - Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton


Správca ponuky

Správca: Múzeum vo Svätom Antone
IČO: 35985135
Adresa správcu: Svätý Anton
Mesto: Svätý Anton
PSČ: 96972
Kontaktná osoba: Ing. Janka Binderová
binderova@msa.sk
tel.: 0918 877 060, 045 691 39 32

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Svätý Anton
Katastrálne územie: Svätý Anton
Adresa ponúkaného majetku štátu: 969 72 Svätý Anton č. 291
Druh ponúkaného majetku štátu: Vyhradená časť pozemku o výmere 130 m² z celkovej výmery 2073 m² parcela registra "C" parcelné číslo 1867 zapísaná na LV č. 333 ako pozemok - ostatná plocha, spôsob využitia pozemku, pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok, druh chránenej nehnuteľnosti - Nehnuteľná kultúrna pamiatka (Národná kultúrna pamiatka), zapísaná v katastri nehnuteľností, katastrálny odbor Okresného úradu Banská Štiavnica, katastrálne územie Svätý Anton, obec Svätý Anton.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 130€ / 130 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.05.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.05.2021

Termín obhliadky: podľa dohody, kontakt +421 918 877060 (pracovné dni od 10:00 - 14:00 hod.)


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný rešpektovať fakt, že nehnuteľnosť sa nachádza v areáli chránenej Nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.
Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v Eur za m² na rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "Neotvárať - nájom pozemku", poštou alebo osobne na sekretariát múzea na adresu: Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, najneskôr do 31.05.2021 do 14:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku pečiatky múzea.
Ponuka musí obsahovať:
- u fyzických osôb - nepodnikateľov: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, účel využitia nehnuteľnosti a výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a podpis záujemcu;
- u fyzických osôb - podnikateľov: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický a mailový kontakt, účel využitia nehnuteľnosti a výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a podpis záujemcu;
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, účel využitia nehnuteľnosti, telefonický a mailový kontakt, výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v Eur, nebude akceptovaná.
Múzeum vo Svätom Antone uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, je Múzeum vo Svätom Antone povinné od ponuky odstúpiť. V prípade ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú, aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky. Múzeum vo Svätom Antone si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.
Oznamujeme záujemcom, že začiatok doby prenechania dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu do nájmu je možný až po udelení súhlasu MF SR.

Výherca ponuky

Meno Jozef Sartoris
Sídlo Svätý Anton č. 308, 969 72 Svätý Anton
Cena 132 €
Stav úspešná
Protokol 1623053256_zapisnica.pdf