Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 38 ponúk
Zobrazenie:


nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného re...

Nájom
Prešov
Pridané: 27.11.2020 Predkladanie ponúk od: 28.11.2020 Uzávierka: 09.12.2020

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného re...

Nájom
Prešov
Pridané: 27.11.2020 Predkladanie ponúk od: 28.11.2020 Uzávierka: 09.12.2020

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Žilina" v lehote do 14.12.2020 do13:00 hod na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované bud

Nájom
Žilina
Pridané: 27.11.2020 Predkladanie ponúk od: 28.11.2020 Uzávierka: 14.12.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 159/2020: Nájom – nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za...

Nájom
Žilina
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 07.12.2020

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Min

Nájom
Sliač
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 07.12.2020

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Min

Nájom
Ružomberok
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 07.12.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 158/2020: Nájom – nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za...

Nájom
Žilina
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 07.12.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 157/2020: Nájom – nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za...

Nájom
Žilina
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 07.12.2020

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Ružomberok" v lehote do 11.12.2020 do13:00 hod na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované bud

Nájom
Ružomberok
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 11.12.2020

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Liptovský Mikuláš" v lehote do 11.12.2020 do13:00 hod na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované budú

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 26.11.2020 Predkladanie ponúk od: 27.11.2020 Uzávierka: 11.12.2020