Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 49 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - RD Nitra, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nitra
Pridané: 21.11.2018 Predkladanie ponúk od: 22.11.2018 Uzávierka: 21.12.2018

nové

Predmetom elektronickej aukcie je prebytočný nehnuteľný majetok štátu: pozemok registra „C“ KN parc. č. 17360/11, k. ú. Rača, LV č. 2851, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 20.11.2018 Predkladanie ponúk od: 21.11.2018 Uzávierka: 18.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Budova s pozemkom Trenčianske Teplice" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelov...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Trenčianske Teplice
Pridané: 19.11.2018 Predkladanie ponúk od: 20.11.2018 Uzávierka: 17.12.2018

nové

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (ďalej len „CPLDZ“) ako správca majetku štátu vyhlasuje, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 4. kolo elektronickej akcie na predaj prebytočného majetku štátu, ktorý má v správe v k. ú. Vinohr...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 19.11.2018 Predkladanie ponúk od: 20.11.2018 Uzávierka: 17.12.2018

nové

Náležitosti ponuky: -základné údaje uchádzača, -ponuka výšky nájomného za rok, -záväzok uchádzača že okrem nájomného bude uhrádzať aj prevádzkové náklady spojené s nájmom, -fotokópia platného dokladu uchádzača v oprávnení podnikať v predmetnej veci, -kritérium na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v E...

Nájom
Piešťany
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 30.11.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Budova s pozemkom Tatranská Javorina" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelový...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tatranská Javorina
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Osobitné ponukové konanie 1. kolo - Rekreačná chata s príslušenstvom Beluša " a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum úč...

Osobitné ponukové konanie
Beluša
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 30.11.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačné zariadenia s.č. 4165 a s.č. 4166 s príslušenstvom Modra - Harmónia" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešp...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Modra
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Doškoľovacie zariadenie s kotolňou a pozemkom Kežmarok" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správc...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kežmarok
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačná chata s pozemkom Vyšné Ružbachy" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum úč...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vyšné Ružbachy
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018