Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 47 ponúk
Zobrazenie:


nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Ubytovňa s pozemkom Prašice - Duchonka" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpon...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Prašice
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie 1. kolo - Rekreačná chata Moštenica s príslušenstvom" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum ú...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Moštenica
Pridané: 16.11.2018 Predkladanie ponúk od: 17.11.2018 Uzávierka: 14.12.2018

nové

pozn k ponuka nájom dva sklady

Nájom
Jelka
Pridané: 15.11.2018 Predkladanie ponúk od: 16.11.2018 Uzávierka: 19.11.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, v stanovenej lehote, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom pozemku SNV" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 14.11.2018 Predkladanie ponúk od: 15.11.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, s označením "Prenájom nebytového priestoru v k. ú. Stará Ľubovňa v budove súp. č. 526" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov...

Nájom
Stará Ľubovňa
Pridané: 13.11.2018 Predkladanie ponúk od: 14.11.2018 Uzávierka: 23.11.2018

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Hôrka nad Váhom
Pridané: 13.11.2018 Predkladanie ponúk od: 14.11.2018 Uzávierka: 29.11.2018

nové

Žiadame záujemcov, aby svoju ponuku na kúpu prebytočného majetku štátu zaslali v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "Osobitné ponukové konanie 3. kolo na priestor č. 518 na ul. Sovietskych hrdinov 200/33 vo Svidníku, k.ú. Svidník - NEOTVÁRAŤ." na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Oddel...

Osobitné ponukové konanie
Svidník
Pridané: 13.11.2018 Predkladanie ponúk od: 14.11.2018 Uzávierka: 27.11.2018

nové

Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je súbor pozemkov registra ,,C" KN parc. č. 1197/5, 1197/116, 1197/117, 3186/11, zapisaných na LV č. 6847, nachádzajúce sa v k.ú. Ružinov, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 13.11.2018 Predkladanie ponúk od: 14.11.2018 Uzávierka: 11.12.2018

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaných nebytových priestorov s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2 v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom DÚ Bratislava - cenová p

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 09.11.2018 Predkladanie ponúk od: 10.11.2018 Uzávierka: 30.11.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie opakovaného osobitného ponukového konania –...

Osobitné ponukové konanie
Žilina
Pridané: 09.11.2018 Predkladanie ponúk od: 10.11.2018 Uzávierka: 23.11.2018