Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 47 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku predloží záujemca poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - NÁJOM" na adresu sídla Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov najneskôr do 3.8.2017 do 15,00 hod. Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, fotokópiu výpisu z obchodného alebo živn...

Nájom
Prešov
Pridané: 20.07.2017 Predkladanie ponúk od: 21.07.2017 Uzávierka: 03.08.2017

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 10 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 20.07.2017 Predkladanie ponúk od: 21.07.2017 Uzávierka: 31.07.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Veľký Cetín, obec Veľký Cetín, okres Nitra. Cenovú ponuku doručte v uza

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Veľký Cetín
Pridané: 19.07.2017 Predkladanie ponúk od: 20.07.2017 Uzávierka: 16.08.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania na odpredaj p...

Osobitné ponukové konanie
Trnava
Pridané: 19.07.2017 Predkladanie ponúk od: 20.07.2017 Uzávierka: 09.08.2017

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, v stanovenej lehote, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom Štefánikovo námestie SNV" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 18.07.2017 Predkladanie ponúk od: 19.07.2017 Uzávierka: 28.07.2017

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Čadca OÚ" v lehote do 02.08.2017 do 15.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované budú

Nájom
Čadca
Pridané: 18.07.2017 Predkladanie ponúk od: 19.07.2017 Uzávierka: 02.08.2017

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava. Primeraná cena stanov

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Trnava
Pridané: 17.07.2017 Predkladanie ponúk od: 18.07.2017 Uzávierka: 14.08.2017

nové
310,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Vrbovce
Pridané: 14.07.2017 Predkladanie ponúk od: 15.07.2017 Uzávierka: 01.08.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 3. kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Žilina
Pridané: 14.07.2017 Predkladanie ponúk od: 15.07.2017 Uzávierka: 28.07.2017

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kunov, obec Senica, okres Senica. Primeraná cena stanov

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senica
Pridané: 14.07.2017 Predkladanie ponúk od: 15.07.2017 Uzávierka: 11.08.2017