Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 74 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytový priestor je určený na prevádzkovanie reštaurácie. Záujemca je povinný rešpektovať fakt, že nehnuteľnosť , v ktorej sa NP nachádza, je kultúrnou pamiatkou. Účel nájmu musí zodpovedať charakteru budovy a jej účelovému využitiu Slovenskou filharmóniou. Podrobné podmienky nájmu

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 16.01.2017 Predkladanie ponúk od: 17.01.2017 Uzávierka: 31.01.2017

nové

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ako správca majetku štátu v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“), ponúka na prenájom nebytové priestory zapísané na liste vlastníctva č. 113, ...

Nájom
Leopoldov
Pridané: 16.01.2017 Predkladanie ponúk od: 17.01.2017 Uzávierka: 26.01.2017

nové

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho trhového nájomného. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomného uvedeného v registri. Cenové po...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 16.01.2017 Predkladanie ponúk od: 17.01.2017 Uzávierka: 27.01.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom „SDR-Kráľova Lehota – NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok poštou alebo osobne na podateľňu ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kráľova Lehota
Pridané: 16.01.2017 Predkladanie ponúk od: 17.01.2017 Uzávierka: 13.02.2017

nové

Požadované trhové nájomné je 40,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 13.01.2017 Predkladanie ponúk od: 14.01.2017 Uzávierka: 23.01.2017

nové

Požadované trhové nájomné je 40,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 13.01.2017 Predkladanie ponúk od: 14.01.2017 Uzávierka: 23.01.2017

nové

Okresný úrad Prešov, ako dočasný správca majetku štátu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo elektronickej aukcie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Čertižné, obec Čertižné,

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Čertižné
Pridané: 13.01.2017 Predkladanie ponúk od: 14.01.2017 Uzávierka: 17.02.2017

nové

Požadované trhové nájomné je 40,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 13.01.2017 Predkladanie ponúk od: 14.01.2017 Uzávierka: 23.01.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Písomné ponuky s navrhovanou cenou vyjadrenou jednou pevnou sumou je potrebné doručiť správcovi poštou na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov v zalepenej obálke so spiatočnou adresou a heslom „"PONUKOVÉ KONANIE CHMEĽNICA“, s označením na pre...

Osobitné ponukové konanie
Chmeľnica
Pridané: 13.01.2017 Predkladanie ponúk od: 14.01.2017 Uzávierka: 31.01.2017

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, s označením "Prenájom nebytového priestoru v k. ú. Stará Ľubovňa v budove súp. č. 526" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov...

Nájom
Stará Ľubovňa
Pridané: 13.01.2017 Predkladanie ponúk od: 14.01.2017 Uzávierka: 24.01.2017