Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 76 ponúk
Zobrazenie:


nové

Predmetom elektronickej aukcie je prebytočný nehnuteľný majetok štátu: pozemok registra „C“ KN parc. č. 15297/35 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 15297/36, zapísané na LV č. 620, nachádzajúce sa v k. ú. Nivy, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s n

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 22.11.2017 Predkladanie ponúk od: 23.11.2017 Uzávierka: 20.12.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 1.kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Vígľaš
Pridané: 22.11.2017 Predkladanie ponúk od: 23.11.2017 Uzávierka: 06.12.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na odpredaj prebytoč...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ružomberok
Pridané: 22.11.2017 Predkladanie ponúk od: 23.11.2017 Uzávierka: 20.12.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie – 1 . kolo na odpredaj...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Košeca
Pridané: 22.11.2017 Predkladanie ponúk od: 23.11.2017 Uzávierka: 20.12.2017

nové

Nebytové priestory sú vhodné iba na prevádzkovanie laboratórnej diagnostiky v odbore patológia, genetika (rýchle biopsie) v súlade s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na ktorý účel slúžili už v minulosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Prík...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 21.11.2017 Predkladanie ponúk od: 22.11.2017 Uzávierka: 01.12.2017

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka na predaj ovocia, zeleniny, cukroviniek, nealkoholických nápojov. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať služby zdravotníckeho...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 21.11.2017 Predkladanie ponúk od: 22.11.2017 Uzávierka: 01.12.2017

nové

Žiadame záujemcu, aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "nebytový priestor 3-517" a s dostatočne veľkým označením na prednej strane " NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom o...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Svidník
Pridané: 21.11.2017 Predkladanie ponúk od: 22.11.2017 Uzávierka: 19.12.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie ponuky nájmu dočasne prebytočného nehnuteľn...

Nájom
Šarišské Michaľany
Pridané: 21.11.2017 Predkladanie ponúk od: 22.11.2017 Uzávierka: 01.12.2017

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Nám.gen.Klapku, Komárno“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 14 kalen...

Nájom
Komárno
Pridané: 21.11.2017 Predkladanie ponúk od: 22.11.2017 Uzávierka: 05.12.2017

nové

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť. V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom...

Nájom
Prešov
Pridané: 21.11.2017 Predkladanie ponúk od: 22.11.2017 Uzávierka: 01.12.2017