Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 152 ponúk
Zobrazenie:


nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 14/2017: Nájom - časť pozemku, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň ...

Nájom
Žilina
Pridané: 24.03.2017 Predkladanie ponúk od: 25.03.2017 Uzávierka: 04.04.2017

nové

Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a stravovania vrátane predaja teplých jedál spolu s prevádzkovaním kaviarne a predajne potravín. Časť pozemku (átrium) je vhodná na vytvorenie a prevádzkovanie terasy kaviarne. Časť pozemku sa ponúka do nájmu v trvaní mesiacov máj až septem...

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 24.03.2017 Predkladanie ponúk od: 25.03.2017 Uzávierka: 10.04.2017

nové

Súčasťou ponuky sú aj 2 hnuteľné prefabrikované garáže pre osobné motorové vozidlá, garáže sú v KN evidované iba geometricky nie popisne, nachádzajú sa vo dvore na pozemku, parc. č. 2011. Vecné bremeno - oprávnený užíva v nebytovom priestore č. 8-1 (suterén) samostatnú uzamykateľnú miestnosť pre účely prevádzky tra...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ružomberok
Pridané: 23.03.2017 Predkladanie ponúk od: 24.03.2017 Uzávierka: 24.04.2017

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej "OPK Okoličné - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telef. kontaktu a e-mailovej adresy do 06. 04. 2017 vrátane tohto dátumu.

Osobitné ponukové konanie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 23.03.2017 Predkladanie ponúk od: 24.03.2017 Uzávierka: 06.04.2017

nové
2 440,00 €

Osobitné ponukové konanie
Ostrá Lúka
Pridané: 23.03.2017 Predkladanie ponúk od: 24.03.2017 Uzávierka: 06.04.2017

nové
4 510,00 €

Osobitné ponukové konanie
Gabčíkovo
Pridané: 23.03.2017 Predkladanie ponúk od: 24.03.2017 Uzávierka: 06.04.2017

nové

Osobitné ponukové konanie
Olejníkov
Pridané: 23.03.2017 Predkladanie ponúk od: 24.03.2017 Uzávierka: 12.04.2017

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 30,- eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte poštou aleb

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.03.2017 Predkladanie ponúk od: 24.03.2017 Uzávierka: 03.04.2017

nové

Cena nájmu je uvedená bez ceny služieb. Vyhráva najvyššia ponuka. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom kancelárie", . Písomnú ponuku je po...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.03.2017 Predkladanie ponúk od: 23.03.2017 Uzávierka: 31.03.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakovaná osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho...

Osobitné ponukové konanie
Dobšiná
Pridané: 22.03.2017 Predkladanie ponúk od: 23.03.2017 Uzávierka: 05.04.2017