Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 31 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Turany nad Ondavou, obec Turany nad Ondavou, okres Stropkov. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti centra obce prevažne v radovej zástavbe rodinných domov. Pozemok parc. C - KN č. 163 je zaťažený

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Turany nad Ondavou
Pridané: 19.10.2018 Predkladanie ponúk od: 20.10.2018 Uzávierka: 20.11.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemok Nová Ves nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 ...

Osobitné ponukové konanie
Nová Ves nad Žitavou
Pridané: 19.10.2018 Predkladanie ponúk od: 20.10.2018 Uzávierka: 06.11.2018

nové

Písomnú žiadosť o prenájom predmetnej časti nehnuteľnosti s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Krupina - cenová ponuka

Nájom
Krupina
Pridané: 18.10.2018 Predkladanie ponúk od: 19.10.2018 Uzávierka: 07.11.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na odpredaj prebytočné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 18.10.2018 Predkladanie ponúk od: 19.10.2018 Uzávierka: 19.11.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Vranov nad Topľou, a to pozemku a garáže postavenej na uvedenom pozemku. Garáž je situovaná v lokalite zastavanej radovými garážami v blízkosti obytných a rodinných domov. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnut...

Osobitné ponukové konanie
Vranov nad Topľou
Pridané: 18.10.2018 Predkladanie ponúk od: 19.10.2018 Uzávierka: 12.11.2018

nové

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej RÚVZ) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Gala...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Galanta
Pridané: 18.10.2018 Predkladanie ponúk od: 19.10.2018 Uzávierka: 19.11.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 3. kolo - k. ú. Stránska - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posle...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Stránska
Pridané: 17.10.2018 Predkladanie ponúk od: 18.10.2018 Uzávierka: 16.11.2018

nové

3. kolo OPK sa vykonáva na základe § 8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v ktorom je uvedená primeraná cena už znížená o 30%. Rodinný dom je neobývaný, neudržiavaný, v zlom technickom stave a potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. V súčasnosti je odpojený od verejných sietí. Správca prevedie nehnute

Osobitné ponukové konanie
Veľké Trakany
Pridané: 17.10.2018 Predkladanie ponúk od: 18.10.2018 Uzávierka: 02.11.2018

nové

Nebytový priestor bol využívaný na prevádzkovanie bufetu. Výška trhového nájomného je 30 €/m2/rok. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "NEOTVÁRAŤ NÁJOM 100 m2" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bra...

Nájom
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Pridané: 17.10.2018 Predkladanie ponúk od: 18.10.2018 Uzávierka: 31.10.2018

nové

Nájom
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Pridané: 17.10.2018 Predkladanie ponúk od: 18.10.2018 Uzávierka: 02.11.2018