Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 57 ponúk
Zobrazenie:


nové

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č. 278/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ponúka na odplatný prevod vlastníctva prebytočný nehnuteľný ma...

Osobitné ponukové konanie
Prešov
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 13.01.2020

nové

Nájom je možné dohodnúť najskôr od 21.02.2019 (a zároveň po odsúhlasení MF SR a zverejnení zmluvy v CRZ). Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. (5...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

Nájom je možné dohodnúť najskôr od 21.02.2019 ( a zároveň po odsúhlasení MF SR a zverejnení zmluvy v CRZ). Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. (...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Ratnovce, obec Ratnovce, okres Piešťany. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadam...

Osobitné ponukové konanie
Ratnovce
Pridané: 06.12.2019 Predkladanie ponúk od: 07.12.2019 Uzávierka: 20.12.2019

nové

Cenové ponuky záujemcov vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "VEA_1. kolo_budova s pozemkami k. ú. Staré Hory- NEOTVÁRAŤ" na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava najneskôr do 21. 1. 2020, prípadne osobne do podateľne Úradu SAV do 13.30 hod. dňa 21. 1.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Staré Hory
Pridané: 06.12.2019 Predkladanie ponúk od: 07.12.2019 Uzávierka: 21.01.2020

nové

Priestory sa ponúkajú za trhové nájomné 153,- €/m2/rok/bez DPH, bez poplatkov za služby a energie spojené s nájmom. Záujem o ponúkaný majetok možno prejaviť len písomnou formou včas doručenou správcovi. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky príjemcu. Cenovú ponuka ...

Nájom
Martin
Pridané: 05.12.2019 Predkladanie ponúk od: 06.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Martin" v lehote do 19.12.2019 do13:00 hod na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované bu

Nájom
Martin
Pridané: 04.12.2019 Predkladanie ponúk od: 05.12.2019 Uzávierka: 19.12.2019

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 3. kolo" na nehnute...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Partizánske
Pridané: 04.12.2019 Predkladanie ponúk od: 05.12.2019 Uzávierka: 08.01.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Martin 7215/4“ Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina". Spôsob predloženia cen

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 03.12.2019 Predkladanie ponúk od: 04.12.2019 Uzávierka: 03.01.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Martin 7214/3“ Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 193/2018, vypracovanom znalcom Ing. arch. Branislavom Balúchom. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina". Na parcele C KN č. 721

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 03.12.2019 Predkladanie ponúk od: 04.12.2019 Uzávierka: 03.01.2020