Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Komárno, k.ú. Nová Stráž, LV č. 498,

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Komárno
Pridané: 24.08.2017 Predkladanie ponúk od: 25.08.2017 Uzávierka: 26.09.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Chotín, k.ú. Chotín, LV č. 599. Pri

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Chotín
Pridané: 24.08.2017 Predkladanie ponúk od: 25.08.2017 Uzávierka: 26.09.2017

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkami Hájske - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, ...

Osobitné ponukové konanie
Hájske
Pridané: 24.08.2017 Predkladanie ponúk od: 25.08.2017 Uzávierka: 20.09.2017

nové

Záujemcovia môžu cenové ponuky doručovať do 12.9.2017 v zalepenej obálke na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota s označením na obálke "NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka na nájom RS" a s uvedením mena a adresy záujemcu. V ponuke: a) záujemca

Nájom
Rimavská Sobota
Pridané: 24.08.2017 Predkladanie ponúk od: 25.08.2017 Uzávierka: 12.09.2017

nové

Požadované trhové nájomné je 40,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 23.08.2017 Predkladanie ponúk od: 24.08.2017 Uzávierka: 04.09.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Komárno, k.ú. Komárno, LV č. 2152. P

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Komárno
Pridané: 23.08.2017 Predkladanie ponúk od: 24.08.2017 Uzávierka: 25.09.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Salka, obec Salka, okres Nové Zámky. Cenovú ponuku doručte

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Salka
Pridané: 23.08.2017 Predkladanie ponúk od: 24.08.2017 Uzávierka: 25.09.2017

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ladomirov
Pridané: 23.08.2017 Predkladanie ponúk od: 24.08.2017 Uzávierka: 26.09.2017

nové

Cenové ponuky s uvedením výšky ponúkaného ročného trhového nájomného za 1m2, doručte v lehote do 31.08.2017 v zalepenie obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - PONUKA - nájom“ na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske. Akceptované budú len ponuky

Nájom
Partizánske
Pridané: 23.08.2017 Predkladanie ponúk od: 24.08.2017 Uzávierka: 31.08.2017

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Považská Bystrica
Pridané: 22.08.2017 Predkladanie ponúk od: 23.08.2017 Uzávierka: 26.09.2017