Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 87 ponúk
Zobrazenie:


nové
7 100,00 €

Fakultná nemocnica Trenčín ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčín,...

Osobitné ponukové konanie
Trenčín
Pridané: 24.02.2017 Predkladanie ponúk od: 25.02.2017 Uzávierka: 10.03.2017

nové

Pozemok je vhodný na sezónny ambulantný predaj suvenírov alebo umeleckú činnosť podľa prílohy všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného. Akceptované budú len ceno

Nájom
Bojnice
Pridané: 24.02.2017 Predkladanie ponúk od: 25.02.2017 Uzávierka: 07.03.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení elektronickú aukciu na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Omastiná, obce Omast

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Omastiná
Pridané: 24.02.2017 Predkladanie ponúk od: 25.02.2017 Uzávierka: 31.03.2017

nové

Ponuky za nájom oboch nebytových priestorov (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť na adresu: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01, Želiezovce (ďalej len „ústav“) v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je stanov

Nájom
Želiezovce
Pridané: 24.02.2017 Predkladanie ponúk od: 25.02.2017 Uzávierka: 10.03.2017

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom Mierová 100, Humenné“ v lehote najneskôr do 06.03.2017 na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Nájom
Humenné
Pridané: 23.02.2017 Predkladanie ponúk od: 24.02.2017 Uzávierka: 06.03.2017

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej "E-aukcia Sučany - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telef. čísla a e-mailovej adresy. Do vyhodnotenia vyhlásenia e-aukcie budú zaradené obálky doručené na OÚ Žilina do 23. 03. 2017 vrátane tohto dátumu.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Sučany
Pridané: 23.02.2017 Predkladanie ponúk od: 24.02.2017 Uzávierka: 23.03.2017

nové

V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomca môže predmet nájmu užívať iba na účel dojednaný v zmluve, nie je oprávnený majetok štátu ponechať do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Takéto konanie spôsobuje neplatnosť zmluvy. Nájomca nemá prednostné právo

Nájom
Červený Kláštor
Pridané: 23.02.2017 Predkladanie ponúk od: 24.02.2017 Uzávierka: 10.03.2017

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej "OPK Žilina - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telef. kontaktu a emailovej adresy v termíne do 23. 03. 2017 vrátane tohto dátumu. Pozemky sa nachádzajú na západnej hranici priemyselných areálov, pri betonovom a oceľovom oplotení, odde...

Osobitné ponukové konanie
Žilina
Pridané: 23.02.2017 Predkladanie ponúk od: 24.02.2017 Uzávierka: 23.03.2017

nové

Cenové ponuky do 1. kola e-aukcie zasielajte v obálke označenej "E-aukcia Žilina - neotvárať". Do ponuky uvedte svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telef. kontakt a e-mailovú adresu. Do vyhodnotenia vyhlásenia e-aukcie budú zaradené obálky doručené do 16. 03. 2017 vrátane tohto dátumu. Pozemok sa nac

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Žilina
Pridané: 23.02.2017 Predkladanie ponúk od: 24.02.2017 Uzávierka: 16.03.2017

nové

Výskumný ústav vodného hospodárstva (ďalej aj „VÚVH“), Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava ako správca majetku štátu v zmysle zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na prebytočný nehnuteľný majetok štátu (2.kolo). Písomné ponuky ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mengusovce
Pridané: 23.02.2017 Predkladanie ponúk od: 24.02.2017 Uzávierka: 23.03.2017