Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 59 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej "Pozemok Štúrovo -NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Štúrovo
Pridané: 18.01.2018 Predkladanie ponúk od: 19.01.2018 Uzávierka: 15.02.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou nájomného doručte v zalepenej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - nájom pozemku LM" v lehote do 29.1.2018 do 10,00 hod. na adresu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. Záujem o ponúkaný majetok je možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas dor...

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 18.01.2018 Predkladanie ponúk od: 19.01.2018 Uzávierka: 29.01.2018

nové

Nájomné 30,- EUR/m2/rok za každú mobilnú garáž. Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v eurách je potrebné doručiť do 02.02.2018 na adresu: Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Nájom garáže - NEOTVÁRAŤ" s uvedením mena a adresy záujemcu.

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 18.01.2018 Predkladanie ponúk od: 19.01.2018 Uzávierka: 02.02.2018

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - pozemky Chrenová, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nitra
Pridané: 17.01.2018 Predkladanie ponúk od: 18.01.2018 Uzávierka: 23.02.2018

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka č. 4/2018: "Nájom - časť pozemku, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň d...

Nájom
Žilina
Pridané: 17.01.2018 Predkladanie ponúk od: 18.01.2018 Uzávierka: 29.01.2018

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Poprad
Pridané: 17.01.2018 Predkladanie ponúk od: 18.01.2018 Uzávierka: 14.02.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku je nutné doručiť v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, s heslom „NÁJOM“ a dostatočne veľkým označením na prednej a zadnej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2018 Predkladanie ponúk od: 18.01.2018 Uzávierka: 25.01.2018

nové

Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t. j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneh

Nájom
Gelnica
Pridané: 16.01.2018 Predkladanie ponúk od: 17.01.2018 Uzávierka: 30.01.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej "E-aukcia Dolný Kubín" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy pre prípad ďalšej komunikácie, ktorá prebieha elektronicky. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po lehote 27. 02. 2018 nebudú a

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolný Kubín
Pridané: 16.01.2018 Predkladanie ponúk od: 17.01.2018 Uzávierka: 27.02.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej "OPK Dolný Kubín - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po lehote 27. 02. 2018 nebudú akceptované.

Osobitné ponukové konanie
Dolný Kubín
Pridané: 16.01.2018 Predkladanie ponúk od: 17.01.2018 Uzávierka: 27.02.2018