Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 91 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemok parc. č. 3185 v k.ú. Salka - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 6...

Osobitné ponukové konanie
Salka
Pridané: 23.10.2017 Predkladanie ponúk od: 24.10.2017 Uzávierka: 22.11.2017

nové
10 505,00 €

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Pozemok Levice - 3 kolo, NEOTVÁRAŤ" , na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu . Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení pon...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 23.10.2017 Predkladanie ponúk od: 24.10.2017 Uzávierka: 22.11.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 4. kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Piešťany
Pridané: 23.10.2017 Predkladanie ponúk od: 24.10.2017 Uzávierka: 07.11.2017

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do uplynutia lehoty na doručovania ponúk poštou na adresu: Okresný súd Michalovce, Nám. slobody 11, 071 01 Michalovce alebo osobne do podateľne na rovnakú adresu v zalepenej obálke s označením „Nájom – neotvárať“. Cenová ponuka musí obsahovať: - celkový ročný vyčíslený nájom na m2...

Nájom
Michalovce
Pridané: 23.10.2017 Predkladanie ponúk od: 24.10.2017 Uzávierka: 02.11.2017

nové

Žiadame záujemcu, aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "nebytový priestor 3-517" a s dostatočne veľkým označením na prednej strane " NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom o...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Svidník
Pridané: 20.10.2017 Predkladanie ponúk od: 21.10.2017 Uzávierka: 21.11.2017

nové

Nehnuteľnosť nie je priamo prístupná po spevnenej verejnej komunikácii, je prístupná iba cez cudzie pozemky. Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu /2 kolo opakované/ na p...

Osobitné ponukové konanie
Borský Mikuláš
Pridané: 20.10.2017 Predkladanie ponúk od: 21.10.2017 Uzávierka: 28.11.2017

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu / 2 kolo - opakované/ na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kunov, obec Senica, ok

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senica
Pridané: 20.10.2017 Predkladanie ponúk od: 21.10.2017 Uzávierka: 28.11.2017

nové

Požadované trhové nájomné je 40,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 30.10.2017

nové

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom priestorov - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava. Akceptované budú len ce

Nájom
Trnava
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 10.11.2017

nové

Budova slúžila ako ubytovacie a vzdelávacie zariadenie pre zamestnancov správcu. V blízkosti sa nachádza lyžiarsky vlek. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje 4. kolo elektronickej aukcie, kúpna cena podľa znaleckého posudku, znížená o 60% . Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenová ponuka musí byť d...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mlynky
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 04.12.2017