Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 46 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. E KN č. 239 v k.ú. Mlynárce v podiele 1/4 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Nitra
Pridané: 27.05.2022 Predkladanie ponúk od: 28.05.2022 Uzávierka: 14.06.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom č. 93 s pozemkom v k.ú. Diakovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Diakovce
Pridané: 27.05.2022 Predkladanie ponúk od: 28.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 11 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledn...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 26.05.2022 Predkladanie ponúk od: 27.05.2022 Uzávierka: 06.06.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 11 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledn...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 26.05.2022 Predkladanie ponúk od: 27.05.2022 Uzávierka: 06.06.2022

nové
4 160,00 €

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "OPK podiely SR Galanta – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne...

Osobitné ponukové konanie
Galanta
Pridané: 26.05.2022 Predkladanie ponúk od: 27.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpeči

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 25.05.2022 Predkladanie ponúk od: 26.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpeči

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 25.05.2022 Predkladanie ponúk od: 26.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu: nebytové priestory o podlahovej ploche 294,50 m2 - "Veterinárna maštaľ", v objekte Regionálnej veterinárnej a potra...

Nájom
Trnava
Pridané: 25.05.2022 Predkladanie ponúk od: 26.05.2022 Uzávierka: 08.06.2022

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Revúca
Pridané: 25.05.2022 Predkladanie ponúk od: 26.05.2022 Uzávierka: 22.06.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. EKN č. 127/10 k.ú. Kukučínov v podiele 1/18 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Ni...

Osobitné ponukové konanie
Kukučínov
Pridané: 25.05.2022 Predkladanie ponúk od: 26.05.2022 Uzávierka: 17.06.2022