Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 71 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, ako správca majetku štátu v súlade č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom na základe súhlasu mesta Skalica 1m2 spoločného priestoru -čakáreň, ktorý sa nachádza na prízemí budovy na ulici Štefá...

Nájom
Skalica
Pridané: 28.02.2020 Predkladanie ponúk od: 29.02.2020 Uzávierka: 12.03.2020

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Nitra
Pridané: 28.02.2020 Predkladanie ponúk od: 29.02.2020 Uzávierka: 17.03.2020

nové

Záujem o ponúkaný priestor je možné prejaviť len písomnou ponukou, doručenou na adresu Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, 97558 Banská Bystrica v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom "Cenová ponuka - nájom Strieborné námestie č.5 - NEOTVÁRAŤ" najneskôr

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 28.02.2020 Predkladanie ponúk od: 29.02.2020 Uzávierka: 30.03.2020

nové

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 960, časť pozemku o výmere 12,76 m2, na parcele č. 8680/19 zastavané plo...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 05.03.2020

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 11 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie pon...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 09.03.2020

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom časti parcely: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 11 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na a...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 09.03.2020

nové

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný majetok – nebytové priestory o výmere 49 m2 v Galante na ul. Hodská 353/19. Primeraná cena nájmu je 16,60 € /m2/rok. V cene nájmu nie sú zahrn

Nájom
Galanta
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 09.03.2020

nové

Okresný úrad Prešov ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ľubica, obec Ľubica, okres Kežmarok, v katastri nehnut...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ľubica
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 31.03.2020

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín ako správcovi majetku v zalepenej obálke s označením "nájom - neotvárať". Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2 za rok vyjadrenú pevnou sumou. Nájomná...

Nájom
Dolný Kubín
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 10.03.2020

nové

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. V prípade ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou. Cenovú ponuku doručte v za

Nájom
Bojnice
Pridané: 27.02.2020 Predkladanie ponúk od: 28.02.2020 Uzávierka: 09.03.2020