Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 37 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytový priestor je určený na poskytovanie poisťovacích služieb. Nachádza sa v administratívnej budove OR PZ Malacky, Zámocká 5. Výška trhového nájomného je 96 € bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s...

Nájom
Malacky
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 11.08.2016

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 10.08.2016

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 10.08.2016

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 25/2016:Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 08.08.2016

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 24/2016: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. ...

Nájom
Žilina
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 08.08.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, heslom "Račianska" a dostatočne veľkým označením na prednej a zadnej strane "NEOTVÁRAŤ" na adresu správcu (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 B...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 26.07.2016 Predkladanie ponúk od: 27.07.2016 Uzávierka: 16.09.2016

nové
2 520,00 €

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením mena a adresy odosielateľa s označením ponuky "Pozemok v k.ú. Tekovské Nemce" s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Osobitné ponukové konanie
Tekovské Nemce
Pridané: 25.07.2016 Predkladanie ponúk od: 26.07.2016 Uzávierka: 07.09.2016

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Tekovské Nemce, obec Tekovské Nemce, okres Zlaté Moravce. Primeraná cena...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tekovské Nemce
Pridané: 25.07.2016 Predkladanie ponúk od: 26.07.2016 Uzávierka: 07.09.2016

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 23/2016: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. ...

Nájom
Žilina
Pridané: 25.07.2016 Predkladanie ponúk od: 26.07.2016 Uzávierka: 05.08.2016

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom garáže, Stropkov – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 19.08.2016. V pís

Nájom
Stropkov
Pridané: 22.07.2016 Predkladanie ponúk od: 23.07.2016 Uzávierka: 19.08.2016