Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 53 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytové priestory sú stavebno-technicky prispôsobené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomn...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 25.09.2020 Predkladanie ponúk od: 26.09.2020 Uzávierka: 05.10.2020

nové

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Písomné cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou za celý predmet nájmu je pot...

Nájom
Trenčín
Pridané: 25.09.2020 Predkladanie ponúk od: 26.09.2020 Uzávierka: 09.10.2020

nové

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Písomné cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou za celý predmet nájmu je pot...

Nájom
Trenčín
Pridané: 25.09.2020 Predkladanie ponúk od: 26.09.2020 Uzávierka: 09.10.2020

nové

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Písomné cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou za celý predmet nájmu je pot...

Nájom
Trenčín
Pridané: 25.09.2020 Predkladanie ponúk od: 26.09.2020 Uzávierka: 09.10.2020

nové

Nebytové priestory majú prípojky vody a elektrickej energie a sú vhodné napríklad na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov (káva, čaj). Nebytové priestory sa nachádzajú v objektoch správcu, ktoré nie sú prístupné bežnej verejnosti a množstvo potenciálnych klientov je preto limitované. Záujem...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 24.09.2020 Predkladanie ponúk od: 25.09.2020 Uzávierka: 07.10.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " OPK Kúty Senica 1/6 parc. C 1311" – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín...

Osobitné ponukové konanie
Kúty
Pridané: 23.09.2020 Predkladanie ponúk od: 24.09.2020 Uzávierka: 08.10.2020

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky : Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na podateľni na adrese Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "Neotvárať - ponuka "Prenájom časti pozemku n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 23.09.2020 Predkladanie ponúk od: 24.09.2020 Uzávierka: 05.10.2020

nové

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Písomné cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou je potrebné doručiť do 10 dn...

Nájom
Galanta
Pridané: 22.09.2020 Predkladanie ponúk od: 23.09.2020 Uzávierka: 02.10.2020

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s. č. 56 s pozemkami, k.ú. Mužla - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Mužla
Pridané: 21.09.2020 Predkladanie ponúk od: 22.09.2020 Uzávierka: 09.10.2020

nové

Primeraná cena bola znížená o 30% (primeraná cena: 1540,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/10 v k.ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 21.09.2020 Predkladanie ponúk od: 22.09.2020 Uzávierka: 09.10.2020