Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponúkané nebytové priestory sú vhodné na prevádzku opravy zdravotníckej techniky. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť origi...

Nájom
Prešov
Pridané: 22.10.2021 Predkladanie ponúk od: 23.10.2021 Uzávierka: 08.11.2021

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom kancelária", osobne alebo poštou na adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská ul. č. 64, 842 58 Bratislava do 26.10.2021. Správca majetku štátu

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.10.2021 Predkladanie ponúk od: 23.10.2021 Uzávierka: 26.10.2021

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom kancelária", osobne alebo poštou na adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská ul. č. 64, 842 58 Bratislava do 26.10.2021. Správca majetku štátu

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.10.2021 Predkladanie ponúk od: 23.10.2021 Uzávierka: 26.10.2021

nové

Ústav polymérov SAV v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný majetok štátu. Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, plyn, odvoz odpadu). Správca majetku umožňuje obhl

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 22.10.2021 Predkladanie ponúk od: 23.10.2021 Uzávierka: 02.11.2021

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 22.10.2021 Predkladanie ponúk od: 23.10.2021 Uzávierka: 02.11.2021

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Jarabina, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 1165 a to podielu 24650/41840 t.j. ( 163,18 m2 z výmery 277 m2) pozemku parc. č. CKN 241/1 (Pozemok pod bytovkou). Na uvedenom pozemku je postavený bytový dom so súp. č. 306 evidovaný

Osobitné ponukové konanie
Jarabina
Pridané: 22.10.2021 Predkladanie ponúk od: 23.10.2021 Uzávierka: 08.11.2021

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpeči

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 21.10.2021 Predkladanie ponúk od: 22.10.2021 Uzávierka: 29.10.2021

nové

Predmet prenájmu 2.1 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín ako správca majetku štátu v súlade s ustanovením § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.“) ponúka na prenájom neby

Nájom
Trenčín
Pridané: 21.10.2021 Predkladanie ponúk od: 22.10.2021 Uzávierka: 11.11.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul....

Nájom
Zvolen
Pridané: 21.10.2021 Predkladanie ponúk od: 22.10.2021 Uzávierka: 02.11.2021

nové

Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Priekopa, obec Martin, o

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Martin
Pridané: 21.10.2021 Predkladanie ponúk od: 22.10.2021 Uzávierka: 22.11.2021