Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 55 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame záujemcu, aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "Nebytový priestor č.3-517 v k. ú. Svidník" a s dostatočne veľkým označením na prednej strane " NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Pre...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Svidník
Pridané: 23.01.2018 Predkladanie ponúk od: 24.01.2018 Uzávierka: 06.03.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Banská Bystrica, ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Lučenec, ...

Osobitné ponukové konanie
Lučenec
Pridané: 22.01.2018 Predkladanie ponúk od: 23.01.2018 Uzávierka: 12.02.2018

nové

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO:151866 ako správca majetku štátu, v súlade s ustanoveniami zákona č.278/1993 Z.z. vyhlasuje 4. kolo elektronickej akcie na odpredaj prebytočného majetku štátu - budova so súp. č. 372 a pozemok parcela C-KN č. 1659, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1019 m2, k. ú. Luče...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Lučenec
Pridané: 22.01.2018 Predkladanie ponúk od: 23.01.2018 Uzávierka: 05.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "Prenájom nebytového priestoru v k.ú. Bardejov" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odov...

Nájom
Bardejov
Pridané: 22.01.2018 Predkladanie ponúk od: 23.01.2018 Uzávierka: 01.02.2018

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom Dolný Kubín" v lehote do 06.02.2018 do 13.00 hod poštou na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované budú

Nájom
Dolný Kubín
Pridané: 22.01.2018 Predkladanie ponúk od: 23.01.2018 Uzávierka: 06.02.2018

nové

Osobitné ponukové konanie
Borinka
Pridané: 19.01.2018 Predkladanie ponúk od: 20.01.2018 Uzávierka: 02.02.2018

nové

Nehnuteľný majetok v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len ,,UNB“), ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Opis predmetu ponuky je bližšie uvedený v Znaleckom posudku č. 68/2017 zo dň...

Osobitné ponukové konanie
Pezinok
Pridané: 19.01.2018 Predkladanie ponúk od: 20.01.2018 Uzávierka: 02.02.2018

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka, s výnimkou zriadenia a prevádzkovania verejnej lekárne v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016 a s výnimkou zriadenia a prevádzkovania poskytovania služieb zdravotníckeho charakteru. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 19.01.2018 Predkladanie ponúk od: 20.01.2018 Uzávierka: 29.01.2018

nové

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 19.01.2018 Predkladanie ponúk od: 20.01.2018 Uzávierka: 29.01.2018

nové

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie č. 13, 813 11 Bratislava, ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu za účelom poskytovania stravovacích služieb a prevádzkovania bufetu . Predmetom nájmu je

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 18.01.2018 Predkladanie ponúk od: 19.01.2018 Uzávierka: 02.02.2018