Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 125 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytový priestor je o výmere 1m2 je určený pre umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu - kávomatu. Nachádza sa na prízemí budovy Obvodného oddelenia Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, na ul. Bzinská 1, súp. č. 6309, na parcele 3854/68 zapísaná na LV č. 7561 v k. ú. Nové Mesto nad V

Nájom
Nové Mesto nad Váhom
Pridané: 27.10.2016 Predkladanie ponúk od: 28.10.2016 Uzávierka: 10.11.2016

nové

Nebytový priestor je o výmere 1m2 je určený pre umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu - kávomatu. Nachádza sa na prízemí budovy Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dubnici nad Váhom, na ul. Okružná, súp. č. 294, na parcele 2248/69 zapísaná na LV č. 3302 v k. ú. Dubnica nad Váhom, ob

Nájom
Dubnica nad Váhom
Pridané: 27.10.2016 Predkladanie ponúk od: 28.10.2016 Uzávierka: 10.11.2016

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Stará Turá, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierov...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Stará Turá
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 02.12.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom „Administratívna budova s pozemkom Santovka“ a dostatočne veľkým označením na prednej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13,...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Santovka
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 25.11.2016

nové

Záujemci predkladajú svoje cenové ponuky v obálke označenej "Elektronická aukcia k. ú. Žilina - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy. Do vyhodnotenia vyhlásenia e-aukcie budú zaradené obálky doručené do 29. 11. 2016 vrátane t

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Žilina
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 29.11.2016

nové

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, Štátna opera ako správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky. Akceptované budú iba ponuky vyjadrené pevnou sumou. K ponuke je potrebné doložiť overené doklady (výpis z OR, koncesná listina, živnostenský list a pod.). Ponuky je p...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 10.11.2016

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného vyjadrenou pevnou sumou za meter štvorcový ročne, doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - k. ú. Svidník“ v lehote najneskôr do 07.11.2016, rozhodujúci je termín doručenia nie odoslania, na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Výška trhovéh...

Nájom
Svidník
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 07.11.2016

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom nebytového priestoru v k.ú. Bardejov – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 04.11.2016. V pís

Nájom
Bardejov
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 04.11.2016

nové

Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť. Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku výšky nájom...

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 25.10.2016 Predkladanie ponúk od: 26.10.2016 Uzávierka: 09.11.2016

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za 25 dní; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti, záväzok uchádzača, že v čase konania kultúrnej akcie "Advent na Hrade" zabezpečí stánky s predajom občerstvenia...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 25.10.2016 Predkladanie ponúk od: 26.10.2016 Uzávierka: 02.11.2016