Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 123 ponúk
Zobrazenie:


nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ladomirov
Pridané: 24.05.2017 Predkladanie ponúk od: 25.05.2017 Uzávierka: 06.07.2017

nové

Správca akceptuje výlučne písomné ponuky vyjadrené pevnou sumou, doručené najneskôr do 6.6.2017 v zalepenej obálke označenej heslom "nájom bufetu - neotvárať!" na adresu: Úrad SAV, Odbor správy majetku a energetiky, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, príp. doručené osobne (v zalepenej obálke označenej heslom), najne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 06.06.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priestor...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priestor...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priestor...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017

nové

Záujemcovia svoje cenové ponuky zašlú na adresu Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany v uzatvorenej obálke s uvedením hesla : "Cenová ponuka-nájom" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájm...

Nájom
Sučany
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 23.06.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priesto...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, heslom „NÁJOM“ a dostatočne veľkým označením na prednej a zadnej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ODBOR VN...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 22.05.2017 Predkladanie ponúk od: 23.05.2017 Uzávierka: 31.05.2017

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 22.05.2017 Predkladanie ponúk od: 23.05.2017 Uzávierka: 05.06.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Rožň...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Rožňava
Pridané: 19.05.2017 Predkladanie ponúk od: 20.05.2017 Uzávierka: 16.06.2017