Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 57 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 24.05.2019 Predkladanie ponúk od: 25.05.2019 Uzávierka: 03.06.2019

nové

Nebytové priestory sú ako obchodné priestory vhodné na prevádzkovanie bufetu. Na tento účel slúžili už v minulosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Nebytové priestory si vyžadujú čiastočnú rekonštrukciu vzhľadom na ich súčas...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 24.05.2019 Predkladanie ponúk od: 25.05.2019 Uzávierka: 03.06.2019

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 06.06.2019

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 06.06.2019

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 06.06.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc.č. 601 k.ú. Šók - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,94...

Osobitné ponukové konanie
Selice
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 06.06.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc.č. 602 k.ú. Šók - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,9...

Osobitné ponukové konanie
Selice
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 06.06.2019

nové

Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Sk...

Osobitné ponukové konanie
Dolný Harmanec
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 07.06.2019

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu: Neotvárať/2019/000888/ME, Štiavnické Bane a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bys...

Osobitné ponukové konanie
Štiavnické Bane
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 13.06.2019

nové

Trhové nájomné nezahŕňa náklady za služby s nájmom spojené. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou , s uvedením hesla: " Nájom nebytových priestorov - SA SAV Nitra" a s označením "NEOTVÁRAŤ" , najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku doručte poš

Nájom
Nitra
Pridané: 23.05.2019 Predkladanie ponúk od: 24.05.2019 Uzávierka: 03.06.2019