Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 56 ponúk
Zobrazenie:


nové

Priestor parkoviska slúži na parkovanie pre zamestnancov a návštevníkov predstavení Slovenského národného divadla a nachádza sa pri Novej budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici č. 17 v Bratislave, vjazd z Pribinovej ulice . Časť z parkoviska určeného na prenájom pre osobné automobily pozostáva ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 26.06.2017 Predkladanie ponúk od: 27.06.2017 Uzávierka: 11.07.2017

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí predložia ponuku s návrhom výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov považujeme 85 Eur/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Tieto prevá...

Nájom
Prešov
Pridané: 26.06.2017 Predkladanie ponúk od: 27.06.2017 Uzávierka: 27.07.2017

nové

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje elektronickú aukciu v zmysle platných právnych predpisov na predaj nehnuteľného majetku štátu: - historickej budovy nachádzajúcej sa v centre Prešova na ul. Hlavnej č.93, evidovanej na LV 3211, súpisné číslo 2917, spolu s pozemkom parcel...

Osobitné ponukové konanie
Prešov
Pridané: 23.06.2017 Predkladanie ponúk od: 24.06.2017 Uzávierka: 24.07.2017

nové

Nájom
Vieska nad Žitavou
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 29.06.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Salka, k.ú. Salka, LV č. 263. Prim

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Salka
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 25.07.2017

nové

Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu v zmysle platných právnych predpisov, je dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Národného onkologického ústavu, so sídlom v Bratislave, Klenová 1, 833 10. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu sú nebytové priestory o výmere 9 ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 03.07.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 2. kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Žilina
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 07.07.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Komárno, k.ú. Komárno, LV č. 2152. P

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Komárno
Pridané: 22.06.2017 Predkladanie ponúk od: 23.06.2017 Uzávierka: 25.07.2017

nové

Nebytové priestory sú stavebno-technicky prispôsobené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - ambulancie. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návr...

Nájom
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 21.06.2017 Predkladanie ponúk od: 22.06.2017 Uzávierka: 03.07.2017

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Nemčiňany - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne ...

Osobitné ponukové konanie
Nemčiňany
Pridané: 21.06.2017 Predkladanie ponúk od: 22.06.2017 Uzávierka: 07.07.2017