Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 28 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 83,- eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte poštou aleb

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.09.2018 Predkladanie ponúk od: 21.09.2018 Uzávierka: 04.10.2018

nové

Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NEBYTOVÝ PRIESTOR – ÚVN 19“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“, poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č.

Nájom
Ružomberok
Pridané: 20.09.2018 Predkladanie ponúk od: 21.09.2018 Uzávierka: 27.09.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, s označením: "Cenová ponuka VEA 1. kolo - k. ú. Domaniža - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posle...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Domaniža
Pridané: 19.09.2018 Predkladanie ponúk od: 20.09.2018 Uzávierka: 17.10.2018

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Nové Mesto nad Váhom
Pridané: 19.09.2018 Predkladanie ponúk od: 20.09.2018 Uzávierka: 05.10.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 1. kolo - k. ú. Veľká Bytča - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v pos...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bytča
Pridané: 18.09.2018 Predkladanie ponúk od: 19.09.2018 Uzávierka: 16.10.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na odpredaj prebytočné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 17.09.2018 Predkladanie ponúk od: 18.09.2018 Uzávierka: 15.10.2018

nové

Štátna príspevková organizácia s názvom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, so sídlom: Slovenská ulica 11 A, 940 63 Nové Zámky, IČO: 17336112, ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej aj „správca“) oznamuje podľa § 8aa ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z....

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nové Zámky
Pridané: 17.09.2018 Predkladanie ponúk od: 18.09.2018 Uzávierka: 15.10.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie - 3.kolo na odpredaj p...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Partizánske
Pridané: 17.09.2018 Predkladanie ponúk od: 18.09.2018 Uzávierka: 15.10.2018

nové

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ponúka na odplatný prevod vlastníctva prebytočný nehnuteľný majetok štátu – parcelu registra „C“ ...

Osobitné ponukové konanie
Prešov
Pridané: 14.09.2018 Predkladanie ponúk od: 15.09.2018 Uzávierka: 05.10.2018

nové

-priestor vhodný na prevádzkovanie fitnes -účel nájmu nesmie narúšať alebo byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti -výška požadovaného nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytového priestoru. Cenové ponuky doručiť v zalepe

Nájom
Poprad
Pridané: 13.09.2018 Predkladanie ponúk od: 14.09.2018 Uzávierka: 24.09.2018