Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 54 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceh...

Osobitné ponukové konanie
Dobšiná
Pridané: 26.04.2018 Predkladanie ponúk od: 27.04.2018 Uzávierka: 14.05.2018

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie - opakovaná ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Primeraná cena stanovená na základe znaleckého posudku č. 63/...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Pôtor
Pridané: 26.04.2018 Predkladanie ponúk od: 27.04.2018 Uzávierka: 28.05.2018

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označení...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Belina
Pridané: 26.04.2018 Predkladanie ponúk od: 27.04.2018 Uzávierka: 28.05.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 042 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakované vyhlásenie elektronickej aukcie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádza...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Závadka
Pridané: 26.04.2018 Predkladanie ponúk od: 27.04.2018 Uzávierka: 28.05.2018

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Stará Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 3100 a to pozemok parc. č. CK-N 1758/7 o výmere 3536 m2 na ktorom sa nachádza budova súp. č. 1233, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný ma

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Stará Ľubovňa
Pridané: 26.04.2018 Predkladanie ponúk od: 27.04.2018 Uzávierka: 29.05.2018

nové

Trhové nájomné nezahŕňa náklady za služby s nájmom spojené. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou , s uvedením hesla: " Nájom nebytových priestorov - SA SAV Nitra" a s označením "NEOTVÁRAŤ" , najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku doručte poš

Nájom
Nitra
Pridané: 25.04.2018 Predkladanie ponúk od: 26.04.2018 Uzávierka: 07.05.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Sielnica
Pridané: 25.04.2018 Predkladanie ponúk od: 26.04.2018 Uzávierka: 16.05.2018

nové

Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je súbor pozemkov registra ,,C" KN parc. č. 1197/5, 1197/116, 1197/117, 3186/11, zapisaných na LV č. 6847, nachádzajúce sa v k.ú. Ružinov, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 24.04.2018 Predkladanie ponúk od: 25.04.2018 Uzávierka: 24.05.2018

nové

Rodinný dom je neobývaný, neudržiavaný, v zlom technickom stave a potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. V súčasnosti je odpojený od verejných sietí. Správca prevedie nehnuteľný majetok štátu tomu záujemcovi, ktorý v osobitnom ponukovom konaní (OPK) ponúkne najvyššiu cenu. Písomné ponuky s navr

Osobitné ponukové konanie
Veľké Trakany
Pridané: 24.04.2018 Predkladanie ponúk od: 25.04.2018 Uzávierka: 17.05.2018

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi na adresu: MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom: "Nájom Hostinského 4 RS - NEOTVÁRAŤ ", najneskôr do 04.05.2018....

Nájom
Rimavská Sobota
Pridané: 24.04.2018 Predkladanie ponúk od: 25.04.2018 Uzávierka: 04.05.2018