Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 65 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "III. kolo OPK - podiely SR, Galanta – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín...

Osobitné ponukové konanie
Galanta
Pridané: 01.07.2022 Predkladanie ponúk od: 02.07.2022 Uzávierka: 29.07.2022

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie 4 kusov nápojových kávomatov. Trhové nájomné je určené 17.00.-€/m2/rok bez prevádzkových nákladov. Cenové ponuky doručiť poštou alebo osobne na sekretariát nemocnice (vyššie uvedená adresa správcu) v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "Neotvárať" - po...

Nájom
Veľké Zálužie
Pridané: 01.07.2022 Predkladanie ponúk od: 02.07.2022 Uzávierka: 01.08.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „ Pozemok Trenčín“ Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej heslom „ Pozemok Trenčín“ a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratis...

Nájom
Trenčín
Pridané: 30.06.2022 Predkladanie ponúk od: 01.07.2022 Uzávierka: 14.07.2022

nové

Nehnuteľný majetok v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby s...

Osobitné ponukové konanie
Rimavská Sobota
Pridané: 30.06.2022 Predkladanie ponúk od: 01.07.2022 Uzávierka: 15.07.2022

nové

Nehnuteľný majetok v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby s...

Osobitné ponukové konanie
Rimavská Sobota
Pridané: 30.06.2022 Predkladanie ponúk od: 01.07.2022 Uzávierka: 15.07.2022

nové

Výška trhového nájomného bola stanovená prieskumom trhu realizovaným prostredníctvom internetu dňa 5.5.2022. Cena za trhové nájomné je uvedená bez prevádzkových nákladov, ktorých predpokladaná výška bude súčasťou uzatváranej nájomnej zmluvy. Súčasťou nájomnej zmluvy bude aj povinnosť nájomcu uhrádzať prenajímateľov...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 30.06.2022 Predkladanie ponúk od: 01.07.2022 Uzávierka: 08.07.2022

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica. Písomná ponuka musí o

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 30.06.2022 Predkladanie ponúk od: 01.07.2022 Uzávierka: 11.07.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „kanalizácia a ČOV (3.kolo - opakované)“ Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum výcviku Lešť,...

Osobitné ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 14.07.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. E KN č. 239 v k.ú. Mlynárce v podiele 1/4 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Nitra
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 18.07.2022

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti; podpis uchádzača; fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Budúci nájomca je povinný si zabezpeči

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 29.06.2022 Predkladanie ponúk od: 30.06.2022 Uzávierka: 11.07.2022