Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 56 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Dunajská Streda - NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. ...

Nájom
Dunajská Streda
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 07.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Rimavská Sobota - NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. ...

Nájom
Rimavská Sobota
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 07.03.2018

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie (3. kolo) s primeranou cenou zníženou o 30% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Dolný Lopašov, obec Dolný Lopašov, okres Piešťany zapísaného na LV č. 667, jed...

Osobitné ponukové konanie
Dolný Lopašov
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 14.03.2018

nové

Chata s prísl. je postavená na parcele registra „C“, parcelné číslo 4247/201 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2. Pozemok, na ktorom je stavba postavená, nie je v správe správcu a nie je ani predmetom osobitného ponukového konania. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálk...

Osobitné ponukové konanie
Patince
Pridané: 21.02.2018 Predkladanie ponúk od: 22.02.2018 Uzávierka: 14.03.2018

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Považská Bystrica
Pridané: 20.02.2018 Predkladanie ponúk od: 21.02.2018 Uzávierka: 21.03.2018

nové

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. mesto Bratislava , so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO: 00607436, v zmysle § 8a, ods.1, zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nebytový priestor o rozlohe 1m² nachádzajúci sa vo vestibule RÚV...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 20.02.2018 Predkladanie ponúk od: 21.02.2018 Uzávierka: 07.03.2018

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Poprad
Pridané: 20.02.2018 Predkladanie ponúk od: 21.02.2018 Uzávierka: 20.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Komenského 52, Košice“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote, na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považu

Nájom
Košice - mestská časť Sever
Pridané: 20.02.2018 Predkladanie ponúk od: 21.02.2018 Uzávierka: 02.03.2018

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 2.kolo elektronickej aukcie na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Malé Brestovany, obec Brestovany, okres Trnava. Primeraná c...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Brestovany
Pridané: 19.02.2018 Predkladanie ponúk od: 20.02.2018 Uzávierka: 26.03.2018

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Levice, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 19.02.2018 Predkladanie ponúk od: 20.02.2018 Uzávierka: 26.03.2018