Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 79 ponúk
Zobrazenie:


nové

Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo odstú

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 24.08.2016 Predkladanie ponúk od: 25.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom priestorov - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava. Akceptované budú len ce

Nájom
Trnava
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 60,- eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom). V ponuke uveďte svoje konta

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť. Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku výšky nájom...

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 06.09.2016

nové

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ako správca majetku štátu v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“), ponúka na prenájom nebytové priestory stavby- súpisné číslo 1668-parcelné čí...

Nájom
Leopoldov
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 02.09.2016

nové

Podmienka: V budovách sídli Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, ktorá tam musí zotrvať. Spojená škola, Opatovská cesta 101, 040 01 Košice ako správca majetku štátu, Rehoľná 2, Košice - Krásna vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 4.kolo na pr...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Košice - mestská časť Krásna
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 23.09.2016

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE VEĽKÉ ZÁLUŽIE - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 6...

Osobitné ponukové konanie
Veľké Zálužie
Pridané: 22.08.2016 Predkladanie ponúk od: 23.08.2016 Uzávierka: 07.09.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú príslušným heslom – upresneným podľa článku 1 bodu c), s označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou na adresu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – Oddelenie správy majetku...

Nájom
Sliač
Pridané: 22.08.2016 Predkladanie ponúk od: 23.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú príslušným heslom – upresneným podľa článku 1 bodu c), s označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou na adresu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – Oddelenie správy majetku...

Nájom
Sliač
Pridané: 22.08.2016 Predkladanie ponúk od: 23.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú príslušným heslom – upresneným podľa článku 1 bodu c), s označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou na adresu: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN – Oddelenie správy majetku...

Nájom
Sliač
Pridané: 22.08.2016 Predkladanie ponúk od: 23.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016