Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 71 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponúkané nebytové priestory v minulosti slúžili ako kancelárske priestory. Trhové nájomné je stanovené pre nebytové priestory 92 €/1 m2/rok, trhové nájomné pre garáže 83 €/1 m2/rok a trhové nájomné pre parkovacie miesto 58 €/1 m2/rok. Ponuky je možné zasielať na celý objekt, na súbory nebytových priestorov na jednot...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 21.04.2021 Predkladanie ponúk od: 22.04.2021 Uzávierka: 30.07.2021

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie - 2. kolo so znížením primeranej ceny o 10% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta zapísaného na LV č. 3783 ako parc...

Osobitné ponukové konanie
Veľké Úľany
Pridané: 21.04.2021 Predkladanie ponúk od: 22.04.2021 Uzávierka: 07.05.2021

nové

Cena za nájom sa uvádza bez ceny služieb spojených s nájmom. Ponuku na nájomné vyjadrenú pevnou ročnou sumou treba doručiť s označením ,,NEOTVÁRAŤ" prenájom kancelárie na adresu: Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava najneskôr v deň, ktorý ukončuje doručovanie ponúk.

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 21.04.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje" Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo" na nehnute...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hencovce
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 18.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 16/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 318,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 15/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 206,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 14/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 263,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 13/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 263,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 12/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 206,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 11/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 263,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021