Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 45 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytový priestor o výmere 102,80 m² nachádzajúci sa vo vstupnej časti stavby – tri stavebne spojené miestnosti. Objekt je situovaný v areáli biologicko- testačnej stanice so súp. č. 599, situovaný na pozemku parcela C KN č. 1279/12; stavba je vedená v katastri nehnuteľností Správou katastra Detva na LV č. 772, kat...

Nájom
Vígľaš
Pridané: 17.07.2018 Predkladanie ponúk od: 18.07.2018 Uzávierka: 13.08.2018

nové

Nebytový priestor o výmere 17,48 m² nachádzajúci sa v stavbe – administratívna budova a sklady so súp. č. 590, situovaný na pozemku parcela C KN č. 1279/4 , nebytový priestor o výmere 140,0 m² so súp. č. 593, situovaný na pozemku parcela C KN č. 1279/9 a nebytový priestor o výmere 624 m² so súp. č. 597, situovaný na p

Nájom
Vígľaš
Pridané: 17.07.2018 Predkladanie ponúk od: 18.07.2018 Uzávierka: 13.08.2018

nové

Nájom
Vígľaš
Pridané: 17.07.2018 Predkladanie ponúk od: 18.07.2018 Uzávierka: 13.08.2018

nové

Budova slúžila ako ubytovacie a vzdelávacie zariadenie pre zamestnancov správcu do r. 2010. V blízkosti sa nachádza lyžiarsky vlek. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje opakované 4. kolo elektronickej aukcie, kúpna cena podľa znaleckého posudku, znížená o 60% . Spôsob predlože

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mlynky
Pridané: 17.07.2018 Predkladanie ponúk od: 18.07.2018 Uzávierka: 28.08.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou nájomného doručte v zalepenej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - nájom pozemku LM" v lehote do 25.7.2018 do 10,00 hod. na adresu: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. Záujem o ponúkaný majetok je možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas dor...

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 17.07.2018 Predkladanie ponúk od: 18.07.2018 Uzávierka: 25.07.2018

nové

Požadované trhové nájomné je 50€/m²/rok + E. Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka nájom Senica Hollého 750/16-NEOTVÁRAŤ" s uvedením adresy odosielateľa, doručiť na adresu MV SR -Centrum podpory Trnava , oddelenie nehnuteľností, Kollárova 31, 917 02 Tr...

Nájom
Senica
Pridané: 16.07.2018 Predkladanie ponúk od: 17.07.2018 Uzávierka: 01.08.2018

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že UNB pripravuje komplexnú rekonštrukciu Nemocnice Ružinov a kompletnú reorganizáciu vstupných priestorov Nemocnice Ružinov. V čase spustenia rekonštrukcie resp. reorganizácie bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím d...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 13.07.2018 Predkladanie ponúk od: 14.07.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemok parc. č. 4565 v k.ú. Mužla - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 6...

Osobitné ponukové konanie
Mužla
Pridané: 12.07.2018 Predkladanie ponúk od: 13.07.2018 Uzávierka: 30.07.2018

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Kamenín, k.ú. Kamenín, LV č. 41. Prim

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kamenín
Pridané: 12.07.2018 Predkladanie ponúk od: 13.07.2018 Uzávierka: 13.08.2018

nové

Písomné cenové ponuky najmenej vo výške trhového nájomného žiadame doručiť na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina poštou alebo osobne v podateľni na Kuzmányho 26, 012 23 Žilina v lehote na doručovanie ponúk do 31.07.2018 v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom LM". V cenovej ponuke...

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 11.07.2018 Predkladanie ponúk od: 12.07.2018 Uzávierka: 31.07.2018