Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 68 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO:151866 ako správa majetku štátu, v súlade s ust. 8aa zákona č.278/1993 Z.z. vyhlasuje elektronickú akciu na odpredaj prebytočného majetku štátu podielu 169/1000 z budovy POŠTA-VB-OSVETA súp. č. 2906 k. ú. Lučenec, obce Lučenec , okres Lučenec, LV6078(bez podielu na poz...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Lučenec
Pridané: 20.09.2019 Predkladanie ponúk od: 21.09.2019 Uzávierka: 25.10.2019

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, s označením: "Cenová ponuka VEA 4. kolo - k. ú. Necpaly - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posled...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Necpaly
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 17.10.2019

nové

Pozemky parcela C KN č. 249/3 a č. 249/4 sa nachádzajú v intraviláne obce Čabiny. Pozemky sú zastavané stavbami vo vlastníctve iného vlastníka.

Osobitné ponukové konanie
Čabiny
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 17.10.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok v k.ú. Dolné Štitáre - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 94...

Osobitné ponukové konanie
Štitáre
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 03.10.2019

nové

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava,...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Modra
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 17.10.2019

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi na adresu: MV SR Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej heslom: "Cenová ponuka – Nájom Študentská 12, Zvolen- NEOTVÁRAŤ " najneskô...

Nájom
Zvolen
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 30.09.2019

nové

Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je nehnuteľný majetok štátu, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava, nachádzajúci sa v okrese: Bratislava II, obec: BA - m. č. Ružinov, k. ú.: Ružinov, pozostávajúci z pozemkov registra ,,C" KN, a to parc. č. 15543/8, parc. č. 15543/19 a parc. č

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 19.09.2019 Predkladanie ponúk od: 20.09.2019 Uzávierka: 31.10.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Piaristická, Nitra“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 12 kalendárny...

Nájom
Nitra
Pridané: 18.09.2019 Predkladanie ponúk od: 19.09.2019 Uzávierka: 30.09.2019

nové

Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je nehnuteľný majetok štátu, v správe Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej aj SOI), nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec Bratislava mestská časť Ružinov pozostávajúci z pozemkov a stavby zapísaných na LV č. 2077. Nehnuteľnosť bo

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 18.09.2019 Predkladanie ponúk od: 19.09.2019 Uzávierka: 17.10.2019

nové

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava,...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 18.09.2019 Predkladanie ponúk od: 19.09.2019 Uzávierka: 16.10.2019