Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie nájmu: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu ale...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - parcely: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty ...

Nájom
Moldava nad Bodvou
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledn...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledn...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. CKN č. 74/3 k. ú. Veľké Šarovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie na nájom dočasne prebytočného majetku - nebytového priestoru: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledn...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. CKN č. 74/2, k. ú. Veľké Šarovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefáni...

Osobitné ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. CKN č. 30 k. ú. Veľké Šarovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 10.06.2022

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jelšava
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 15.06.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "2. kolo OPK E 268/1 Kunov Senica – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do...

Osobitné ponukové konanie
Senica
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 02.06.2022