Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 77 ponúk
Zobrazenie:


nové
920,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Púchov
Pridané: 13.12.2018 Predkladanie ponúk od: 14.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové
1 702,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Pružina
Pridané: 13.12.2018 Predkladanie ponúk od: 14.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom Sabinov – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 28.12.2018. V písomnej ponuke

Nájom
Sabinov
Pridané: 13.12.2018 Predkladanie ponúk od: 14.12.2018 Uzávierka: 28.12.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania na odpredaj p...

Osobitné ponukové konanie
Žilina
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 31.12.2019

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie výdajného nápojového automatu disponuje napojením na vodu a elektrinu. Záujem o ponúkaný majtok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min.161,00€/m2/rok bez energii a vody) pri doručovaní poštou na adre...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na odpredaj prebytočné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 15.01.2019

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 27.12.2018

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 27.12.2018

nové

Budova bývalej vrátnice Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy je situovaná v hornej časti Vyšných Hágov na vstupe do areálu. Priestor sa nachádza na prízemí s orientáciou okien východ a juh a vstupom k ceste. V súčasnosti nie je napojený na zdroj na vykurovanie. V objekte s...

Osobitné ponukové konanie
Vysoké Tatry
Pridané: 11.12.2018 Predkladanie ponúk od: 12.12.2018 Uzávierka: 28.12.2018

nové

Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka Správa účelových zariadení SAV v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie sv...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 11.12.2018 Predkladanie ponúk od: 12.12.2018 Uzávierka: 07.01.2019