Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 46 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Štefánikovo námestie SNV 14 - 20“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuj

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 16.02.2018 Predkladanie ponúk od: 17.02.2018 Uzávierka: 26.02.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Štefánikovo námestie SNV 21 - 25“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuj

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 16.02.2018 Predkladanie ponúk od: 17.02.2018 Uzávierka: 26.02.2018

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižš...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 16.02.2018 Predkladanie ponúk od: 17.02.2018 Uzávierka: 27.02.2018

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Kunov, obec Senica, okres Senica, parcela registra E KN, č.p. 986/1- ostatné plochy o výmere 1261 m2, podiel 1/1, primer...

Osobitné ponukové konanie
Senica
Pridané: 16.02.2018 Predkladanie ponúk od: 17.02.2018 Uzávierka: 02.03.2018

nové
15 600,00 €

Pod malou časťou pozemku je postavená garáž začínajúca na parcele č. 2613.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Zvolen
Pridané: 15.02.2018 Predkladanie ponúk od: 16.02.2018 Uzávierka: 15.03.2018

nové

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, časti pozemku, vhodného na účely umiestnenia predajného stánku , v ktorom sa bude predávať tlač a ostatný doplnkový tovar stánkového charakteru. Trhové nájomn...

Nájom
Martin
Pridané: 15.02.2018 Predkladanie ponúk od: 16.02.2018 Uzávierka: 26.02.2018

nové

Uvedený majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Primeraná cena určená znaleckým posudkom vo výške 236.000 € bola v súlade s §8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dudince
Pridané: 13.02.2018 Predkladanie ponúk od: 14.02.2018 Uzávierka: 27.03.2018

nové

Súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj stručný opis jeho činnosti a tovaru, ktorý má záujem v nebytových priestoroch predávať. Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doruč...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 13.02.2018 Predkladanie ponúk od: 14.02.2018 Uzávierka: 27.02.2018

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Dvorany nad Nitrou“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 kalendárny...

Nájom
Dvorany nad Nitrou
Pridané: 13.02.2018 Predkladanie ponúk od: 14.02.2018 Uzávierka: 23.02.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Banská Bystrica, ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Lučenec, ...

Osobitné ponukové konanie
Lučenec
Pridané: 13.02.2018 Predkladanie ponúk od: 14.02.2018 Uzávierka: 06.03.2018