Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 83 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - nájom priestorov" v lehote do 2.2.2017 na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Záujem o ponúkaný majetok je možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi vo výške min....

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 18.01.2017 Predkladanie ponúk od: 19.01.2017 Uzávierka: 02.02.2017

nové

Cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách najmenej vo výške primeranej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, v uzatvorenej obálke na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením „OPK – Pozemok Banská Bystrica- NEOTV...

Osobitné ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 18.01.2017 Predkladanie ponúk od: 19.01.2017 Uzávierka: 08.02.2017

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - nájom priestorov" v lehote do 2.2.2017 na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Záujem o ponúkaný majetok je možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi vo výške min....

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 18.01.2017 Predkladanie ponúk od: 19.01.2017 Uzávierka: 02.02.2017

nové

Cenovú ponuky doručte v zalepenej obálke s heslom "PRENÁJOM" písomne na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálke uveďte tiež svoju adresu. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne požadovanú výšku nájomného, ŠGÚDŠ si vyhradzuje pr...

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 18.01.2017 Predkladanie ponúk od: 19.01.2017 Uzávierka: 30.01.2017

nové

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť. V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom neh...

Nájom
Prešov
Pridané: 17.01.2017 Predkladanie ponúk od: 18.01.2017 Uzávierka: 27.01.2017

nové

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť. V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom neh...

Nájom
Prešov
Pridané: 17.01.2017 Predkladanie ponúk od: 18.01.2017 Uzávierka: 27.01.2017

nové

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť. V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom neh...

Nájom
Prešov
Pridané: 17.01.2017 Predkladanie ponúk od: 18.01.2017 Uzávierka: 27.01.2017

nové

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť. V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom neh...

Nájom
Prešov
Pridané: 17.01.2017 Predkladanie ponúk od: 18.01.2017 Uzávierka: 27.01.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom „Administratívna budova Krupina“ a dostatočne veľkým označením na prednej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a preve...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Krupina
Pridané: 17.01.2017 Predkladanie ponúk od: 18.01.2017 Uzávierka: 14.02.2017

nové

Cenové ponuky do 1. kola e-aukcie zasielajte v obálke označenej "E-aukcia Sučany - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telef. čísla a e-mailovej adresy. Do vyhodnotenia vyhlásenia e-aukcie budú zaradené obálky doručené do 14. 02. 2017 vrátane tohto dátumu.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Sučany
Pridané: 17.01.2017 Predkladanie ponúk od: 18.01.2017 Uzávierka: 14.02.2017