Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 62 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 938 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štef...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 21.03.2019 Predkladanie ponúk od: 22.03.2019 Uzávierka: 04.04.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parcela E KN č. 173 v k.ú. Veľká Maňa - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Maňa
Pridané: 21.03.2019 Predkladanie ponúk od: 22.03.2019 Uzávierka: 04.04.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc.č. 601 k.ú. Šók - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,94...

Osobitné ponukové konanie
Selice
Pridané: 21.03.2019 Predkladanie ponúk od: 22.03.2019 Uzávierka: 04.04.2019

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 1. kolo - k. ú. Považská Bystrica - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky mu

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Považská Bystrica
Pridané: 20.03.2019 Predkladanie ponúk od: 21.03.2019 Uzávierka: 17.04.2019

nové

Súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj stručný opis jeho činnosti, ktorú má záujem v nebytových priestoroch vykonávať. Priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 20.03.2019 Predkladanie ponúk od: 21.03.2019 Uzávierka: 03.04.2019

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Pozemok Palota, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mi...

Osobitné ponukové konanie
Palota
Pridané: 20.03.2019 Predkladanie ponúk od: 21.03.2019 Uzávierka: 11.04.2019

nové

Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou Ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa označenej „Cenová ponuka – prenájom-neotvárať“ zasielajte na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 BŠ do 01.04.2019 do 14.00 hod. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou tr...

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 01.04.2019

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Ži...

Nájom
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kapišová, okr. Svidník, vedeného na LV 4 a to pozemok parc. č. CK-N 201/1 o výmere 380 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na p...

Osobitné ponukové konanie
Kapišová
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 02.04.2019

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kapišová, okr. Svidník, vedeného na LV 4 a to pozemok parc. č. CK-N 201/2 o výmere 260 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na p...

Osobitné ponukové konanie
Kapišová
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 02.04.2019