Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 63 ponúk
Zobrazenie:


nové

Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou Ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa označenej „Cenová ponuka – prenájom-neotvárať“ zasielajte na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 BŠ do 01.04.2019 do 14.00 hod. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou tr...

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 01.04.2019

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Ži...

Nájom
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kapišová, okr. Svidník, vedeného na LV 4 a to pozemok parc. č. CK-N 201/1 o výmere 380 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na p...

Osobitné ponukové konanie
Kapišová
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 02.04.2019

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kapišová, okr. Svidník, vedeného na LV 4 a to pozemok parc. č. CK-N 201/2 o výmere 260 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na p...

Osobitné ponukové konanie
Kapišová
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 02.04.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemky v k.ú. Dolné Krškany - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 ...

Osobitné ponukové konanie
Nitra
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 02.04.2019

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 19.03.2019 Predkladanie ponúk od: 20.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019

nové

Nájom
Trenčín
Pridané: 18.03.2019 Predkladanie ponúk od: 19.03.2019 Uzávierka: 29.03.2019