Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 82 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Obsolovce, obec Horné Obdokovce, okres Topoľčany. Cenovú ponuku doručte v

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Horné Obdokovce
Pridané: 29.03.2017 Predkladanie ponúk od: 30.03.2017 Uzávierka: 28.04.2017

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min. 2,07 €/predmet nájmu/hod.) na adresu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica, označené heslom: "Cenová ponuka - prenájom - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 7.4.20...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 29.03.2017 Predkladanie ponúk od: 30.03.2017 Uzávierka: 07.04.2017

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej "E-aukcia Sučany - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telef. kontaktu a e-mailovej adresy v termíne do 28. 04. 2017 vrátane tohto dátumu.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Sučany
Pridané: 29.03.2017 Predkladanie ponúk od: 30.03.2017 Uzávierka: 28.04.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 042 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Vyšn...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vyšné Nemecké
Pridané: 29.03.2017 Predkladanie ponúk od: 30.03.2017 Uzávierka: 28.04.2017

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie výdajného nápojového automatu) disponuje napojením vody a elektriky. Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min.72,00-€/m2/rok bez energií) na adresu: MV SR Centrum podpory Bans...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 29.03.2017 Predkladanie ponúk od: 30.03.2017 Uzávierka: 10.04.2017

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Stará Turá, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierov...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Stará Turá
Pridané: 28.03.2017 Predkladanie ponúk od: 29.03.2017 Uzávierka: 15.05.2017

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom nebytových priestorov v k.ú. Prešov – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 07.04.2017. V píso

Nájom
Prešov
Pridané: 28.03.2017 Predkladanie ponúk od: 29.03.2017 Uzávierka: 07.04.2017

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižš...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 28.03.2017 Predkladanie ponúk od: 29.03.2017 Uzávierka: 10.04.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „VEA Muštáreň a sušiareň Nová Baňa - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica).

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nová Baňa
Pridané: 28.03.2017 Predkladanie ponúk od: 29.03.2017 Uzávierka: 27.04.2017

nové

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje elektronickú aukciu v zmysle platných právnych predpisov na predaj nehnuteľného majetku štátu: - historickej budovy nachádzajúcej sa v centre Prešova na ul. Hlavnej č.93, evidovanej na LV 3211, súpisné číslo 2917, spolu s pozemkom parcel...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Prešov
Pridané: 27.03.2017 Predkladanie ponúk od: 28.03.2017 Uzávierka: 04.05.2017