Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 32 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nehnuteľnosti sa prevádzajú ako súbor a tvorí ich rodinný dom a pozemky v spoluvlastníckych podieloch 1/1, 3/8-iny a 11/16-in. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho. Nehnuteľnosti sú prístupné po spevnenej komunikácii, Šulekova ulica a ulica Humno s možnosťou napojenia na ver...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hlohovec
Pridané: 20.03.2018 Predkladanie ponúk od: 21.03.2018 Uzávierka: 23.04.2018

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie (4. kolo) za primeranú cenu pozemkov zníženú o 50% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Dolný Lopašov, obec Dolný Lopašov, okres Piešťany zapísaného na LV č. ...

Osobitné ponukové konanie
Dolný Lopašov
Pridané: 20.03.2018 Predkladanie ponúk od: 21.03.2018 Uzávierka: 13.04.2018

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 29.03.2018 do 15.00 hod. P

Nájom
Svidník
Pridané: 19.03.2018 Predkladanie ponúk od: 20.03.2018 Uzávierka: 29.03.2018

nové

Uvedené minimálne trhové nájomné 80,-€/m2/rok je za výmeru 133,02 m2 Divadelnej kaviarne a 25,-€/m2/rok je za prislúchajúce priestory s výmerou 24,73m2. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného ŠO ako správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky. Akceptované budú le...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 19.03.2018 Predkladanie ponúk od: 20.03.2018 Uzávierka: 17.04.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 041 02 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceh...

Osobitné ponukové konanie
Dobšiná
Pridané: 16.03.2018 Predkladanie ponúk od: 17.03.2018 Uzávierka: 03.04.2018

nové

Poznámka k ponuke: Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie –...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Strážske
Pridané: 16.03.2018 Predkladanie ponúk od: 17.03.2018 Uzávierka: 17.04.2018

nové

Nebytové priestory sú stavebno-technicky prispôsobené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti - ambulancie. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - žiadosť o nájom a ná...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 15.03.2018 Predkladanie ponúk od: 16.03.2018 Uzávierka: 26.03.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „Neotvárať- ponuka NÁJOM- nebytový priestor miestnosť č. 021 na Limbovej 14“ poštou alebo osobne cestou podateľne SZU na adrese: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava v term...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 15.03.2018 Predkladanie ponúk od: 16.03.2018 Uzávierka: 27.03.2018

nové

Cenovú ponuku môže záujemca doručiť do miesta sídla správcu. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Záujemca doručuje cenovú ponuku v uzatvorenej obálke, ktorú označí heslom: “VEA č. 1/2018/DS/2.kolo – NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu musí obsahovať: - u právnickej osoby obchodné meno ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dunajská Streda
Pridané: 13.03.2018 Predkladanie ponúk od: 14.03.2018 Uzávierka: 12.04.2018

nové

Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Sk...

Osobitné ponukové konanie
Brezno
Pridané: 13.03.2018 Predkladanie ponúk od: 14.03.2018 Uzávierka: 27.03.2018