Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenové ponuky s uvedením výšky ponúkaného ročného trhového nájomného za 5,1 m2 pozemku + 1 m2 obslužnej plochy doručte v lehote do 20.05.2021 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - PONUKA - NÁJOM" na adresu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dr. Alexan...

Nájom
Kežmarok
Pridané: 06.05.2021 Predkladanie ponúk od: 07.05.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom "VEA-Revúca kúpeľná-NETVÁRAŤ" " poštou na korešpondenčnú adresu správcu( Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica , UL.9 Mája č.1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 16.06.2021. Cenovú ponuku je p

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Revúca
Pridané: 05.05.2021 Predkladanie ponúk od: 06.05.2021 Uzávierka: 16.06.2021

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom "VEA CO KRYT VIESKA-NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu( Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica , UL.9 Mája č.1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručt

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ladomerská Vieska
Pridané: 05.05.2021 Predkladanie ponúk od: 06.05.2021 Uzávierka: 16.06.2021

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 3. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe za primeranú cenu zníženú o 30%, menovite záhradnú rekreačnú chatku s...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vrbové
Pridané: 05.05.2021 Predkladanie ponúk od: 06.05.2021 Uzávierka: 09.06.2021

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 1. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. rodinný dom príslušenstvom a pozemkom v k. ú. Piešťany, LV č. ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Piešťany
Pridané: 05.05.2021 Predkladanie ponúk od: 06.05.2021 Uzávierka: 09.06.2021

nové

Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemku v k.ú. Komárno NEOTVÁRAŤ!!!" Posledný deň lehoty musia byť obálky doručené do 14:00.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Komárno
Pridané: 04.05.2021 Predkladanie ponúk od: 05.05.2021 Uzávierka: 18.05.2021

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely alebo bude naplánovaná rekonštrukcia priestorov, NÚDCH si vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu. Súčasťou ponuky...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 03.05.2021 Predkladanie ponúk od: 04.05.2021 Uzávierka: 18.05.2021

nové

Heslo na označenie obálky: "Pozemok Senec 5217/3" Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 37/2019, vypracovanom Ing. Matúšom Hrušovským, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej koreš...

Osobitné ponukové konanie
Senec
Pridané: 03.05.2021 Predkladanie ponúk od: 04.05.2021 Uzávierka: 01.06.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z. správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1m2 spoločného priestoru - vestibul, ktorý s nachádza...

Nájom
Skalica
Pridané: 03.05.2021 Predkladanie ponúk od: 04.05.2021 Uzávierka: 14.05.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z. správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1m2 spoločného priestoru - vestibul, ktorý s nachádza...

Nájom
Senica
Pridané: 03.05.2021 Predkladanie ponúk od: 04.05.2021 Uzávierka: 14.05.2021