Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 39 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku Nemocnici pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, so sídlom Súdna 15, 911 96 Trenčín ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Ponukové konanie objekt č.3 - NEOTVÁRAŤ " najnesk

Nájom
Opatovce
Pridané: 18.08.2017 Predkladanie ponúk od: 19.08.2017 Uzávierka: 30.08.2017

nové

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám ponúkame na využitie dočasne prebytočný nebytový priestor o výmere 1 m2 vo vestibule na prízemí v budove na Vazovovej 7/A, v Bratislave v správe Ústredia práce sociálnych vecí, vhodný na umiestnenie ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 18.08.2017 Predkladanie ponúk od: 19.08.2017 Uzávierka: 25.08.2017

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku Nemocnici pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, so sídlom Súdna 15, 911 96 Trenčín ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Ponukové konanie objekt č.5 - NEOTVÁRAŤ " najnesk

Nájom
Opatovce
Pridané: 17.08.2017 Predkladanie ponúk od: 18.08.2017 Uzávierka: 28.08.2017

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nitra, obci Nitra, k.ú. Nitra, LV č. 3453.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nitra
Pridané: 17.08.2017 Predkladanie ponúk od: 18.08.2017 Uzávierka: 20.09.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Zvolen
Pridané: 17.08.2017 Predkladanie ponúk od: 18.08.2017 Uzávierka: 22.09.2017

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - nájom priestorov" v lehote do 28.8.2017 na adresu: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Záujem o ponúkaný majetok je možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi vo výške min...

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 17.08.2017 Predkladanie ponúk od: 18.08.2017 Uzávierka: 28.08.2017

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu / 2 kolo/ na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kunov, obec Senica, okres Senica. Primeraná cena stanov

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senica
Pridané: 17.08.2017 Predkladanie ponúk od: 18.08.2017 Uzávierka: 19.09.2017

nové

Pozemok v stave registra "C" zastavaná plocha

Osobitné ponukové konanie
Čirč
Pridané: 16.08.2017 Predkladanie ponúk od: 17.08.2017 Uzávierka: 31.08.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Nitra
Pridané: 16.08.2017 Predkladanie ponúk od: 17.08.2017 Uzávierka: 22.09.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Sereď
Pridané: 16.08.2017 Predkladanie ponúk od: 17.08.2017 Uzávierka: 22.09.2017