Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 67 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jelšava
Pridané: 28.06.2022 Predkladanie ponúk od: 29.06.2022 Uzávierka: 27.07.2022

nové

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 3. KOLO, PALMOVÁ- NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doru...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Jarovce
Pridané: 27.06.2022 Predkladanie ponúk od: 28.06.2022 Uzávierka: 28.07.2022

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - nájom" na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záuj...

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 29.06.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „ Nebytový priestor I. Vajnory“ Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou...

Nájom
Bratislava - mestská časť Vajnory
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 14.07.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „ Nebytový priestor II. Vajnory“ Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cesto...

Nájom
Bratislava - mestská časť Vajnory
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 14.07.2022

nové

Nehnuteľný majetok v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby s...

Osobitné ponukové konanie
Rimavská Sobota
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 11.07.2022

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako obchodná prevádzka. Na predmete nájmu nie sú vybudované rozvody vody a kanalizácia. Nie je možné rozširovanie elektrickej siete. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotnícva SR č. 3/2016. Do súťaže sa m

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 04.07.2022

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za nájom nebytových priestorov požadujeme 5,00 EUR/m2/mesiac. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívan

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 24.06.2022 Predkladanie ponúk od: 25.06.2022 Uzávierka: 11.07.2022

nové

Upozorňujeme záujemcov, že na ponúkanej parcele je v zemi osadená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti (verejný vodovod a kanalizačné zberače) vo vlastníctve/správe tretieho subjektu a prístup k ponúkanej parcele nie je fakticky možný z verejnej miestnej komunikácie. Nehnuteľnosť je

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 23.06.2022 Predkladanie ponúk od: 24.06.2022 Uzávierka: 22.07.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "4. kolo OPK E 268/1 Kunov Senica – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do...

Osobitné ponukové konanie
Senica
Pridané: 23.06.2022 Predkladanie ponúk od: 24.06.2022 Uzávierka: 11.07.2022