Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 119 ponúk
Zobrazenie:


nové

Fakultná nemocnica („FN“) Trnava vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Písomnú ponuku doručí záujemca do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom: „Ponukové konanie č. 6/2016 - NEOTVÁRAŤ!". Písomná ponuka záujemcu mus

Nájom
Trnava
Pridané: 09.12.2016 Predkladanie ponúk od: 10.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t. j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneh

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 09.12.2016 Predkladanie ponúk od: 10.12.2016 Uzávierka: 23.12.2016

nové

Záujemcovia môžu cenové ponuky doručiť do 19.12..2016 (do 15:00 hod.) v zalepenej obálke na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, ul. Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica. Lehota na predkladanie ponúk je do 19.12.2016 s označením na obálke "NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka na nájom BB" s uve...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 09.12.2016 Predkladanie ponúk od: 10.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Stará Turá, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierov...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Stará Turá
Pridané: 09.12.2016 Predkladanie ponúk od: 10.12.2016 Uzávierka: 18.01.2017

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov na umiestnenie automatu na nealko nápoje požadujeme 550,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 08.12.2016 Predkladanie ponúk od: 09.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov na umiestnenie automatov na nealko nápoje požadujeme 550,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu...

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 08.12.2016 Predkladanie ponúk od: 09.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov na umiestnenie automatov na nealko nápoje požadujeme 550,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 08.12.2016 Predkladanie ponúk od: 09.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov na umiestnenie automatov na nealko nápoje požadujeme 550,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 08.12.2016 Predkladanie ponúk od: 09.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov na umiestnenie automatov na kávu požadujeme 550,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu za užíva...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 08.12.2016 Predkladanie ponúk od: 09.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov na umiestnenie automatov na kávu požadujeme 550,00 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu za užíva...

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 08.12.2016 Predkladanie ponúk od: 09.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016