Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 32 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami, k.ú. Malé Šarovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova...

Osobitné ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami k. ú. Horné Semerovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Horné Semerovce
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové
1 582,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k.ú. Oponice - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Ni...

Osobitné ponukové konanie
Oponice
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parcela C KN č. 318/4 v k. ú. Lukáčovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefán...

Osobitné ponukové konanie
Lukáčovce
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 16.12.2021

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Dubník, k.ú. Mikulášov dvor, LV č. 1

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dubník
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 31.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky parc. č. 4294/195 a parc. č. 4294/196 v podiele 27/30 v k.ú. Nové Zámky - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľ...

Osobitné ponukové konanie
Nové Zámky
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 16.12.2021

nové

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549, v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu: Novovytvorený pozemok parc. KN C č. 2590/17

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Banská Bystrica
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 29.12.2021

nové

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej heslom "Prenájom" je potrebné doručiť na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Miku...

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 29.11.2021 Predkladanie ponúk od: 30.11.2021 Uzávierka: 14.12.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z.o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na nájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu o celkovej výmere 461,54 m2 pozostávajúci z: chodby, šatn...

Nájom
Piešťany
Pridané: 26.11.2021 Predkladanie ponúk od: 27.11.2021 Uzávierka: 13.12.2021

nové

Žiadame záujemcov, aby svoju cenovú ponuku doručili v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA III. kolo - 20/38 C 288 Dolný Chotár - NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolný Chotár
Pridané: 26.11.2021 Predkladanie ponúk od: 27.11.2021 Uzávierka: 28.12.2021