Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 83 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, označenej heslom: „Ponukové konanie č. 1/2016 - NEOTVÁRAŤ!". Minimálna cena za nájom je 180,- Eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom). V ponuke uveďte sv...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 25.08.2016 Predkladanie ponúk od: 26.08.2016 Uzávierka: 12.09.2016

nové

Slovenská republika zastúpená Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie 2. kola elekt...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Veľký Meder
Pridané: 25.08.2016 Predkladanie ponúk od: 26.08.2016 Uzávierka: 27.09.2016

nové

Nebytový priestor je určený na umiestnenie a prevádzkovanie automatu na predaj teplých nápojov. Nachádza sa na prízemí v budove OR PZ v Bratislave II. Výška trhového nájomného je 300,00 € bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosi...

Nájom
Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Pridané: 25.08.2016 Predkladanie ponúk od: 26.08.2016 Uzávierka: 16.09.2016

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na RÚVZ so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava ako správcovi majetku v zalepenej obálke s označením "nájom - neotvárať". Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2 za rok vyjadrenú pevnou sumou. Nájomná zmluva sa u...

Nájom
Rožňava
Pridané: 25.08.2016 Predkladanie ponúk od: 26.08.2016 Uzávierka: 09.09.2016

nové

Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo odstú

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 24.08.2016 Predkladanie ponúk od: 25.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom priestorov - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava. Akceptované budú len ce

Nájom
Trnava
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. Minimálna cena za nájom je 60,- eur na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom). V ponuke uveďte svoje konta

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 05.09.2016

nové

Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť. Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku výšky nájom...

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 06.09.2016

nové

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ako správca majetku štátu v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“), ponúka na prenájom nebytové priestory stavby- súpisné číslo 1668-parcelné čí...

Nájom
Leopoldov
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 02.09.2016

nové

Podmienka: V budovách sídli Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, ktorá tam musí zotrvať. Spojená škola, Opatovská cesta 101, 040 01 Košice ako správca majetku štátu, Rehoľná 2, Košice - Krásna vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 4.kolo na pr...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Košice - mestská časť Krásna
Pridané: 23.08.2016 Predkladanie ponúk od: 24.08.2016 Uzávierka: 23.09.2016