Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 44 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom celého prenajímaného nehnuteľného majetku (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť na adresu: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01, Želiezovce (ďalej len „ústav“) v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením „PONUKA – N...

Nájom
Santovka
Pridané: 17.08.2018 Predkladanie ponúk od: 18.08.2018 Uzávierka: 24.08.2018

nové
910,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemok Kolárovo - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v t...

Osobitné ponukové konanie
Kolárovo
Pridané: 16.08.2018 Predkladanie ponúk od: 17.08.2018 Uzávierka: 31.08.2018

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Hajná Nová Ves, obec Ha

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hajná Nová Ves
Pridané: 16.08.2018 Predkladanie ponúk od: 17.08.2018 Uzávierka: 14.09.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom Malé Kozmálovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949...

Osobitné ponukové konanie
Malé Kozmálovce
Pridané: 16.08.2018 Predkladanie ponúk od: 17.08.2018 Uzávierka: 31.08.2018

nové
630,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemky Kozárovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v ...

Osobitné ponukové konanie
Kozárovce
Pridané: 16.08.2018 Predkladanie ponúk od: 17.08.2018 Uzávierka: 31.08.2018

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp....

Nájom
Rožňava
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 30.08.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK pozemok 60/3 Dolná Ždaňa - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v t

Osobitné ponukové konanie
Dolná Ždaňa
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 30.08.2018

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „OPK pozemok 60/2 Dolná Ždaňa - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica). Cenovú ponuku doručte v t

Osobitné ponukové konanie
Dolná Ždaňa
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 30.08.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 1. kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Piešťany
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 30.08.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 1. kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Trnava
Pridané: 15.08.2018 Predkladanie ponúk od: 16.08.2018 Uzávierka: 30.08.2018