Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 41 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ústav molekulárnej biológie SAV v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný majetok štátu a to jednu kancelársku miestnosť č. 22 vo výmere 20,80 m2 a laboratórne priestory č.10,19 ,21 vo výmere 89,20

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 14.08.2020 Predkladanie ponúk od: 15.08.2020 Uzávierka: 26.08.2020

nové

Prenajímateľ pri stanovení trhového nájomného berie zreteľ na rast ročnej miery inflácie. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul. Ľ. Štúra 2, Zvolen s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: ÚEL SAV, ul. Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen. Za

Nájom
Zvolen
Pridané: 14.08.2020 Predkladanie ponúk od: 15.08.2020 Uzávierka: 21.08.2020

nové

Trhové nájomné nezahŕňa náklady za služby s nájmom spojené. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou , s uvedením hesla: " Nájom nebytových priestorov 2- SA SAV Nitra" a s označením "NEOTVÁRAŤ" , najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku doručte poš

Nájom
Nitra
Pridané: 14.08.2020 Predkladanie ponúk od: 15.08.2020 Uzávierka: 24.08.2020

nové

Trhové nájomné nezahŕňa náklady za služby s nájmom spojené. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou , s uvedením hesla: " Nájom nebytových priestorov 1- SA SAV Nitra" a s označením "NEOTVÁRAŤ" , najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku doručte poš

Nájom
Nitra
Pridané: 14.08.2020 Predkladanie ponúk od: 15.08.2020 Uzávierka: 24.08.2020

nové

Trhové nájomné nezahŕňa náklady za služby s nájmom spojené. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou , s uvedením hesla: " Nájom nebytových priestorov - SA SAV Nitra" a s označením "NEOTVÁRAŤ" , najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie ponúk. Cenovú ponuku doručte poš

Nájom
Nitra
Pridané: 14.08.2020 Predkladanie ponúk od: 15.08.2020 Uzávierka: 24.08.2020

nové

Nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Výška trhového nájomného je 25 €/1m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenovú ponuku (uviesť €/m2/rok) je potrebné doručiť do 27.8.2020 v zalepenej obálke ...

Nájom
Pezinok
Pridané: 14.08.2020 Predkladanie ponúk od: 15.08.2020 Uzávierka: 27.08.2020

nové

Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemku v k.ú. Topoľčany" NEOTVÁRAŤ!!! Posledný deň lehoty musia byť obálky na uvedenú adresu doručené do 14:00.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Topoľčany
Pridané: 13.08.2020 Predkladanie ponúk od: 14.08.2020 Uzávierka: 11.09.2020

nové

Ponúkané nebytové priestory v minulosti slúžili ako kancelárske priestory. Ponuky je možné zasielať na celý objekt, na súbory nebytových priestorov na jednotlivých podlažiach, prípadne na jednotlivé nebytové priestory. Prenájom parkovacej plochy alebo garáže je podmienený súčasným prenájmom nebytových priestorov. Sa...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 13.08.2020 Predkladanie ponúk od: 14.08.2020 Uzávierka: 11.11.2020

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 3. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe: národná kultúrna pamiatka, mauzóleum - kaplnka v k. ú. Dolná Krupá, ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dolná Krupá
Pridané: 11.08.2020 Predkladanie ponúk od: 12.08.2020 Uzávierka: 09.09.2020

nové

Predmetom nájmu môže byť každá samostatná miestnosť, okrem priestoru na prízemí, ktorý sa ponúka v celosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenovú ponuku v zalepenej o

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 21.08.2020