Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 102 ponúk
Zobrazenie:


nové

Primeraná cena za súbor nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 198 000,00 € (slovom stodeväťdesiatosemtisíc eur). V zmysle § 8a ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je táto cena znížená o 10 % na sumu 178 200,00 € (slovom stosedemdesiatosemtisícdvesto eur)....

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Malacky
Pridané: 02.12.2016 Predkladanie ponúk od: 03.12.2016 Uzávierka: 02.01.2017

nové

Primeraná cena za súbor nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom je 19 900,00 € (slovom devätnásťtisícdeväťsto eur). V zmysle § 8a ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je táto cena znížená o 10 % na sumu 17 910,00 € (slovom sedemnásťtisícdeväťstodesať eur).Cenov...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Beladice
Pridané: 02.12.2016 Predkladanie ponúk od: 03.12.2016 Uzávierka: 02.01.2017

nové

Ponuky zasielať v zalepenej obálke s označením mena a adresy záujemcu a heslom: „Prenájom nebytových priestorov- obchodný priestor -neotvárať“, v termíne na predkladanie ponúk na adresu Štátny komorný orchester Žilina, Dolný Val 47, 01128 Žilina, alebo osobne do kancelárie sekretárky riaditeľa. Cenová ponuka záujemcu

Nájom
Žilina
Pridané: 02.12.2016 Predkladanie ponúk od: 03.12.2016 Uzávierka: 09.12.2016

nové

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 02.12.2016 Predkladanie ponúk od: 03.12.2016 Uzávierka: 19.12.2016

nové

Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava ako správca majetku štátu ponúka v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na predaj prebytočný majetok štátu nachádzajúci sa v k.ú. Záhorská Bystrica, o

Osobitné ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Pridané: 02.12.2016 Predkladanie ponúk od: 03.12.2016 Uzávierka: 20.12.2016

nové

Nebytové priestory sú vhodné na účely stavebne určené. Výška trhového nájomného je minimálne 59,75€/m2/rok za prevádzkové priestory a 29,87 €/m2/rok za spoločné priestory. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové...

Nájom
Nitra
Pridané: 02.12.2016 Predkladanie ponúk od: 03.12.2016 Uzávierka: 22.12.2016

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Šiatorská Bukovinka, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomik...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Šiatorská Bukovinka
Pridané: 01.12.2016 Predkladanie ponúk od: 02.12.2016 Uzávierka: 11.01.2017

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Prešov, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Prešov
Pridané: 01.12.2016 Predkladanie ponúk od: 02.12.2016 Uzávierka: 11.01.2017

nové

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť. V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom neh...

Nájom
Prešov
Pridané: 01.12.2016 Predkladanie ponúk od: 02.12.2016 Uzávierka: 12.12.2016

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 01.12.2016 Predkladanie ponúk od: 02.12.2016 Uzávierka: 15.12.2016