Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 58 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta zapísaného na LV č. 3676, jedná sa o verejne prí

Osobitné ponukové konanie
Veľké Úľany
Pridané: 18.12.2018 Predkladanie ponúk od: 19.12.2018 Uzávierka: 11.01.2019

nové

Písomné podklady je potrebné doručiť v lehote na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením: " NEOTVÁRAŤ! NÁJOM VEĽKÝ BUFET" na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Podklady možno doručovať na adresu: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká c...

Nájom
Pezinok
Pridané: 17.12.2018 Predkladanie ponúk od: 18.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové

Nebytové priestory sú vhodné iba na prevádzkovanie laboratórnej diagnostiky v odbore klinická biochémia, klinická hematológia a transfuziológia v súlade s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdra...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 14.12.2018 Predkladanie ponúk od: 15.12.2018 Uzávierka: 27.12.2018

nové
920,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Púchov
Pridané: 13.12.2018 Predkladanie ponúk od: 14.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové
1 702,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Pružina
Pridané: 13.12.2018 Predkladanie ponúk od: 14.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom Sabinov – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 28.12.2018. V písomnej ponuke

Nájom
Sabinov
Pridané: 13.12.2018 Predkladanie ponúk od: 14.12.2018 Uzávierka: 28.12.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania na odpredaj p...

Osobitné ponukové konanie
Žilina
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 31.12.2019

nové

Nebytový priestor je vhodný na umiestnenie výdajného nápojového automatu disponuje napojením na vodu a elektrinu. Záujem o ponúkaný majtok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (min.161,00€/m2/rok bez energii a vody) pri doručovaní poštou na adre...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 04.01.2019

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na odpredaj prebytočné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 15.01.2019

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného r...

Nájom
Prešov
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 27.12.2018