Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 44 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k. ú. Čata - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Čata
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 05.09.2022

nové

Primeraná cena bola znížená o 30 % (primeraná cena 175,00 € ). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky k.ú. Kukučínov v podiele 1/6 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo o...

Osobitné ponukové konanie
Kukučínov
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 05.09.2022

nové

Heslo na označenie obálky: „Nebytový priestor Trenčín“ Obhliadka priestoru sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 18.8.2022 do 14:00 hod. na tel. č. 0960/331 410 (Ing. Lenka Hozlarová) Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídl...

Nájom
Trenčín
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 22.08.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "Rodinný dom s. č. 133 s pozemkami v k. ú. Čata v podiele 1/4 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra,...

Osobitné ponukové konanie
Čata
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 30.08.2022

nové

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 10.08.2022 Predkladanie ponúk od: 11.08.2022 Uzávierka: 26.08.2022

nové

Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dialyzačnom stredisku v odbore nefrológia v súlade s platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 10.08.2022 Predkladanie ponúk od: 11.08.2022 Uzávierka: 22.08.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: " Cenová ponuka - nájom Hroncova 13, KE" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej p...

Nájom
Košice - mestská časť Sever
Pridané: 10.08.2022 Predkladanie ponúk od: 11.08.2022 Uzávierka: 17.08.2022

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ“, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, DNV - Vápencová 36“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 kalendár...

Nájom
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Pridané: 08.08.2022 Predkladanie ponúk od: 09.08.2022 Uzávierka: 18.08.2022

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou ročného nájmu za 1 m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "NEOTVÁRAŤ - KÁVOMAT Bukureštská ulica" poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratis

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 05.08.2022 Predkladanie ponúk od: 06.08.2022 Uzávierka: 15.08.2022

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou ročného nájmu za 1 m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "NEOTVÁRAŤ - AUTOMAT Bukureštská ulica" poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Brati

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 05.08.2022 Predkladanie ponúk od: 06.08.2022 Uzávierka: 15.08.2022