Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 38 ponúk
Zobrazenie:


nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného re...

Nájom
Prešov
Pridané: 15.11.2019 Predkladanie ponúk od: 16.11.2019 Uzávierka: 25.11.2019

nové

Cenové ponuky zasielajte v obálke označenej ,,OPK Bobrov - neotvárať´´, na obálku uveďte svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Do cenovej ponuky pripíšte svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo. Cenové ponuky, doručené na okresný úrad po lehote 02.12.2019, nebudú akceptované. Nehnuteľnosti sa predá

Osobitné ponukové konanie
Bobrov
Pridané: 14.11.2019 Predkladanie ponúk od: 15.11.2019 Uzávierka: 02.12.2019

nové

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej RÚVZ) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Gala...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Galanta
Pridané: 14.11.2019 Predkladanie ponúk od: 15.11.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

SAV ponúka na prevod vlastníctva rekreačnú chatu s príslušenstvom bez pozemku v Kučišdorfskej doline v k. ú. Pezinok. Záujemcom o ponúkaný majetok štátu na vyžiadanie zašleme scan znaleckého posudku. Cenové ponuky záujemcov vyjadrené jednou pevnou sumou v EUR je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Pezinok
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 13.12.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemok parcela CKN č. 220/1 v k.ú. Malá Maňa- NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Maňa
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 04.12.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemky parc. č. 514, č. 515/1, č. 515/2, č. 515/3 v k.ú. Strekov - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného ...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 04.12.2019

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného (rovnakou alebo vyššou ako v ponuke) doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom kancelárií 321, 322“ v lehote najneskôr do 28.11.2019 do 15:00 osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je po

Nájom
Humenné
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 28.11.2019

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného (rovnakou alebo vyššou ako v ponuke) doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom kancelárií 121, 122“ v lehote najneskôr do 28.11.2019 do 15:00 osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je po

Nájom
Humenné
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 28.11.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemok parcela CKN č. 138 v k.ú. Kostolný Sek - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefáni...

Osobitné ponukové konanie
Šurany
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 04.12.2019

nové

Predmetom ponuky je podiel na rodinnom dome postavený na pozemku iného vlastníka, čiastočne podpivničený, prízemný. Technický stav rodinného domu je nevyhovujúci na súčasné užívanie. Písomné ponuky s navrhovanou cenou vyjadrenou jednou pevnou sumou je potrebné doručiť správcovi poštou na korešpondenčnú adresu: Ok...

Osobitné ponukové konanie
Reľov
Pridané: 13.11.2019 Predkladanie ponúk od: 14.11.2019 Uzávierka: 04.12.2019