Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 89 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame záujemcu, aby cenovú ponuku doručil v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu s heslom "nebytový priestor 3-517" a s dostatočne veľkým označením na prednej strane " NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu správcu- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom o...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Svidník
Pridané: 20.10.2017 Predkladanie ponúk od: 21.10.2017 Uzávierka: 21.11.2017

nové

Nehnuteľnosť nie je priamo prístupná po spevnenej verejnej komunikácii, je prístupná iba cez cudzie pozemky. Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu /2 kolo opakované/ na p...

Osobitné ponukové konanie
Borský Mikuláš
Pridané: 20.10.2017 Predkladanie ponúk od: 21.10.2017 Uzávierka: 28.11.2017

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu / 2 kolo - opakované/ na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Kunov, obec Senica, ok

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senica
Pridané: 20.10.2017 Predkladanie ponúk od: 21.10.2017 Uzávierka: 28.11.2017

nové

Požadované trhové nájomné je 40,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 30.10.2017

nové

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájomného za 1m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Nájom priestorov - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava. Akceptované budú len ce

Nájom
Trnava
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 10.11.2017

nové

Budova slúžila ako ubytovacie a vzdelávacie zariadenie pre zamestnancov správcu. V blízkosti sa nachádza lyžiarsky vlek. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlasuje 4. kolo elektronickej aukcie, kúpna cena podľa znaleckého posudku, znížená o 60% . Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenová ponuka musí byť d...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mlynky
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 04.12.2017

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - nájom kancelárie č. 417“ v lehote najneskôr do 31.10.2017 osobne alebo poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. V uvedenej lehote je potrebné cenovú ponuku doručiť, nie iba odoslať. Výška trhové...

Nájom
Humenné
Pridané: 19.10.2017 Predkladanie ponúk od: 20.10.2017 Uzávierka: 31.10.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Trenčín
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou podateľne č. dverí 209 na adrese: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava v termíne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 18.10.2017 Predkladanie ponúk od: 19.10.2017 Uzávierka: 08.11.2017