Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 42 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia EKN č. 2902/301 - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 14.02.2020 nebudú akceptované.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ružomberok
Pridané: 17.01.2020 Predkladanie ponúk od: 18.01.2020 Uzávierka: 14.02.2020

nové

Cenové ponuky treba zasielať v obálke označenej "E-aukcia KN-C 7331/9 - opakovaná ponuka znížená o 60% - neotvárať" s uvedením svojho mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po termíne 07.02.2020 nebudú akcepto

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ružomberok
Pridané: 17.01.2020 Predkladanie ponúk od: 18.01.2020 Uzávierka: 07.02.2020

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok Solčany - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Osobitné ponukové konanie
Solčany
Pridané: 17.01.2020 Predkladanie ponúk od: 18.01.2020 Uzávierka: 31.01.2020

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Garáž Zlaté Moravce- NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 12 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na ad...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 16.01.2020 Predkladanie ponúk od: 17.01.2020 Uzávierka: 03.02.2020

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke, označenou heslom "Ponukové konanie - nájom NEOTVÁRAŤ" najnesk...

Nájom
Dunajská Streda
Pridané: 16.01.2020 Predkladanie ponúk od: 17.01.2020 Uzávierka: 27.01.2020

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Svidník, okr. Svidník, vedeného na LV 2847 a to pozemok parc. č. C KN 3162/42 o výmere 709 m2 na ktorom sa nachádza budova súp. č. 1300, v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Svidník
Pridané: 16.01.2020 Predkladanie ponúk od: 17.01.2020 Uzávierka: 13.02.2020

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor nehnuteľností zapísaných na LV č. 1992, vo vlastníctve...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okoč
Pridané: 16.01.2020 Predkladanie ponúk od: 17.01.2020 Uzávierka: 14.02.2020

nové

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 16.01.2020 Predkladanie ponúk od: 17.01.2020 Uzávierka: 24.01.2020

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať - nájom pozemku Liptovská Teplá" v lehote do 30.1.2020 do 13:00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované budú

Nájom
Liptovská Teplá
Pridané: 15.01.2020 Predkladanie ponúk od: 16.01.2020 Uzávierka: 30.01.2020

nové

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného re...

Nájom
Prešov
Pridané: 15.01.2020 Predkladanie ponúk od: 16.01.2020 Uzávierka: 27.01.2020