Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 62 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel 1/6 na parcele EKN č. 3111/74 v k. ú. Nová Ves nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou poda...

Osobitné ponukové konanie
Nová Ves nad Žitavou
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 30.09.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/2 v k. ú. Zlaté Moravce - podiel 2/7 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Ni...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 30.09.2021

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Jarabina, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 1165 a to podielu 24650/41840 t.j. ( 163,18 m2 z výmery 277 m2) pozemku parc. č. CKN 241/1 (Pozemok pod bytovkou). Na uvedenom pozemku je postavený bytový dom so súp. č. 306 evidovaný

Osobitné ponukové konanie
Jarabina
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 30.09.2021

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 08.12.2021. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V POLIKLINIKE MO SR SLIAČ“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Odd...

Nájom
Sliač
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 27.09.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami, k.ú. Norovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trie...

Osobitné ponukové konanie
Norovce
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 30.09.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami, k.ú. Malé Šarovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova...

Osobitné ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 30.09.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami k.ú. Mýtne Ludany - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Mýtne Ludany
Pridané: 14.09.2021 Predkladanie ponúk od: 15.09.2021 Uzávierka: 29.09.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k.ú. Urmince - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Ni...

Osobitné ponukové konanie
Urmince
Pridané: 14.09.2021 Predkladanie ponúk od: 15.09.2021 Uzávierka: 29.09.2021

nové

Heslo na označenie obálky: „Kasárne SNP Martin - časť pozemku“ Pozemok sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne cestou pod...

Nájom
Martin
Pridané: 13.09.2021 Predkladanie ponúk od: 14.09.2021 Uzávierka: 28.09.2021

nové

Heslo na označenie obálky: „Nebytový priestor v rohu m. č. 103 – budova č. 49“ Nebytový priestor sa nachádza v uzatvorenom vojenskom objekte. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, pošt...

Nájom
Martin
Pridané: 13.09.2021 Predkladanie ponúk od: 14.09.2021 Uzávierka: 28.09.2021