Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 44 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jelšava
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 15.06.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "2. kolo OPK E 268/1 Kunov Senica – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do...

Osobitné ponukové konanie
Senica
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 02.06.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "2. kolo OPK E 201/1 Kunov Senica – NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do...

Osobitné ponukové konanie
Senica
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 02.06.2022

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 02.06.2022

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku je nutné doručiť v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, s heslom „Nájom -vonkajší bufet“ a dostatočne veľkým označením na prednej alebo zadnej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo školstva, vedy...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 17.05.2022 Predkladanie ponúk od: 18.05.2022 Uzávierka: 27.05.2022

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku je nutné doručiť v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, s heslom „Nájom -vnútorný bufet“ a dostatočne veľkým označením na prednej alebo zadnej strane „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Ministerstvo školstva, vedy...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 17.05.2022 Predkladanie ponúk od: 18.05.2022 Uzávierka: 27.05.2022

nové

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 111/2020 zo dňa 10.09.2020, ktorý vypracoval ÚEOS - Komercia, a.s., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 31 331 220, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.: 465/B, znalec v odbore: Stavebníctvo, odvetviach: Od...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 17.05.2022 Predkladanie ponúk od: 18.05.2022 Uzávierka: 14.06.2022

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako priestor, v ktorom sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomn...

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 16.05.2022 Predkladanie ponúk od: 17.05.2022 Uzávierka: 26.05.2022

nové

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 16.05.2022 Predkladanie ponúk od: 17.05.2022 Uzávierka: 23.05.2022

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 64,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok EKN č. 478 v k. ú. Tekovské Nemce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra aleb...

Osobitné ponukové konanie
Tekovské Nemce
Pridané: 16.05.2022 Predkladanie ponúk od: 17.05.2022 Uzávierka: 30.05.2022