Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 51 ponúk
Zobrazenie:


nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 43/2020: Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 20 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 02.04.2020 Predkladanie ponúk od: 03.04.2020 Uzávierka: 22.04.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 42/2020: Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 20 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 02.04.2020 Predkladanie ponúk od: 03.04.2020 Uzávierka: 22.04.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 41/2020: Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 20 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 02.04.2020 Predkladanie ponúk od: 03.04.2020 Uzávierka: 22.04.2020

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Štúrovo
Pridané: 02.04.2020 Predkladanie ponúk od: 03.04.2020 Uzávierka: 05.05.2020

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 40/2020: Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 20 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 02.04.2020 Predkladanie ponúk od: 03.04.2020 Uzávierka: 22.04.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 01.07.2020 a je vhodný len ako veterinárna klinika. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „R1 - 1/1/2020 – SÚŤAŽ - NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ““ osobne na sekretariát Regionálna veteri...

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 02.04.2020 Predkladanie ponúk od: 03.04.2020 Uzávierka: 20.04.2020

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5...

Osobitné ponukové konanie
Pravica
Pridané: 01.04.2020 Predkladanie ponúk od: 02.04.2020 Uzávierka: 24.04.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Batizovce - pozemky parc.č. 1542/94,1542/117 a 1542/118. Na pozemku parc.č. 1542/94 je postavená kotoloňa , ktorá je vlastníctvom obce Batizovce. Cez pozemky parc. č. 1542/117 1542/118 je prístup k uvedenej kotolni. Správca ...

Osobitné ponukové konanie
Batizovce
Pridané: 01.04.2020 Predkladanie ponúk od: 02.04.2020 Uzávierka: 17.04.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v prevádzkovej budove súp. č. 878 na ul. Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckych podielov k pozemkom, ktoré v súčasnosti neslúžia, a ani v budúcnosti nebu...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vranov nad Topľou
Pridané: 01.04.2020 Predkladanie ponúk od: 02.04.2020 Uzávierka: 04.05.2020

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 31.03.2020 Predkladanie ponúk od: 01.04.2020 Uzávierka: 14.04.2020