Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 43 ponúk
Zobrazenie:


nové

Predmetom nájmu môže byť každá samostatná miestnosť, okrem priestoru na prízemí, ktorý sa ponúka v celosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenovú ponuku v zalepenej o

Nájom
Liptovský Mikuláš
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 21.08.2020

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dobrá Voda
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 07.09.2020

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1540,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/10 v k.ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 28.08.2020

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1200,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/9 v k.ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra ...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 28.08.2020

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1070,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/8 v k.ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra ...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 28.08.2020

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1450,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/1 v k.ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra ...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 28.08.2020

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1940,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4776/20 v k.ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 28.08.2020

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označení...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Poltár
Pridané: 07.08.2020 Predkladanie ponúk od: 08.08.2020 Uzávierka: 07.09.2020

nové

Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením "NEOTVÁRAŤ - nájom bufet Dunajská Streda" do 19.8.2020. Cenovú ponuku uviesť €/m2/rok.

Nájom
Dunajská Streda
Pridané: 06.08.2020 Predkladanie ponúk od: 07.08.2020 Uzávierka: 19.08.2020

nové

Prenajímaný nebytový priestor je vhodný na zriadenie občerstvenia formou bufetu počas konania spoločenských a kultúrnych podujatí, konaných v Aule SZU v rámci polyfunkčného objektu, počas otváracích hodín. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 05.08.2020 Predkladanie ponúk od: 06.08.2020 Uzávierka: 17.08.2020