Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 58 ponúk
Zobrazenie:


nové

V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu. Písomné cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou je potrebné doručiť do 10 ...

Nájom
Galanta
Pridané: 01.03.2021 Predkladanie ponúk od: 02.03.2021 Uzávierka: 11.03.2021

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Štúrovo - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adre...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Štúrovo
Pridané: 01.03.2021 Predkladanie ponúk od: 02.03.2021 Uzávierka: 29.03.2021

nové

Osobitné ponukové konanie
Jesenské
Pridané: 01.03.2021 Predkladanie ponúk od: 02.03.2021 Uzávierka: 16.03.2021

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra ...

Osobitné ponukové konanie
Hostice
Pridané: 01.03.2021 Predkladanie ponúk od: 02.03.2021 Uzávierka: 16.03.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo k. ú. Spišs...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Spišská Nová Ves
Pridané: 26.02.2021 Predkladanie ponúk od: 27.02.2021 Uzávierka: 26.03.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo k. ú. Spišs...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Spišská Nová Ves
Pridané: 26.02.2021 Predkladanie ponúk od: 27.02.2021 Uzávierka: 26.03.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo" na nehnute...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jelšovce
Pridané: 26.02.2021 Predkladanie ponúk od: 27.02.2021 Uzávierka: 26.03.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v prevádzkovej budove súp. č. 878 na ul. Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckych podielov k pozemkom, ktoré v súčasnosti neslúžia, a ani v budúcnosti nebu...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vranov nad Topľou
Pridané: 26.02.2021 Predkladanie ponúk od: 27.02.2021 Uzávierka: 26.03.2021

nové

Ponuka musí obsahovať navrhované nájomné za 1m2/rok vyjadrené pevnou sumou, identifikačné údaje záujemcu a budúci účel využitia predmetu nájmu. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu a vyhradzujeme si právo neakceptovať ponuky, ak by budúci účel využívania predmetu nájmu bol v rozpore ...

Nájom
Žiar nad Hronom
Pridané: 26.02.2021 Predkladanie ponúk od: 27.02.2021 Uzávierka: 15.03.2021

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 26/2019 zo dňa 10.07.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom s.č. 2613 s priľahlými pozemkami; predmetom ponuky je aj pr...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Stupava
Pridané: 26.02.2021 Predkladanie ponúk od: 27.02.2021 Uzávierka: 26.03.2021