Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 45 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 216 - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefán...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že UNB pripravuje komplexnú rekonštrukciu Nemocnice Ružinov a kompletnú reorganizáciu vstupných priestorov Nemocnice Ružinov. V čase spustenia rekonštrukcie resp. reorganizácie bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím d...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 02.07.2018

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že UNB pripravuje komplexnú rekonštrukciu Nemocnice Ružinov a kompletnú reorganizáciu vstupných priestorov Nemocnice Ružinov. V čase spustenia rekonštrukcie resp. reorganizácie bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím d...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 02.07.2018

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že UNB pripravuje komplexnú rekonštrukciu Nemocnice Ružinov a kompletnú reorganizáciu vstupných priestorov Nemocnice Ružinov. V čase spustenia rekonštrukcie resp. reorganizácie bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím d...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 02.07.2018

nové
1 292 251,00 €

1. Predmetný nehnuteľný majetok je národnou kultúrnou pamiatkou (kaštieľ a lesný porast - park) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod. č. 1550/1 (kaštieľ) a č. 1550/2 (park). 2. Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tajná
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemky v k.ú. Dvory nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové
1 103,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemky Kozárovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v ...

Osobitné ponukové konanie
Kozárovce
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 09.07.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK rodinný dom s. č. 355 s pozemkom v k.ú. Strekov - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefáni...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom Malé Kozmálovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949...

Osobitné ponukové konanie
Malé Kozmálovce
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 09.07.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka - OPK - k. ú. Tajná - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný deň le...

Osobitné ponukové konanie
Tajná
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018