Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 51 ponúk
Zobrazenie:


nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením ,,Neotvárať – ponuka NÁJOM miestnosť 1.21 a 1.22“ poštou alebo osobne na adrese Národný ústav reumatických chorôb, nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Nájom
Piešťany
Pridané: 21.02.2019 Predkladanie ponúk od: 22.02.2019 Uzávierka: 04.03.2019

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižš...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.02.2019 Predkladanie ponúk od: 22.02.2019 Uzávierka: 04.03.2019

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA opakované 1. kolo - k. ú. Istebné - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky mu

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Istebné
Pridané: 21.02.2019 Predkladanie ponúk od: 22.02.2019 Uzávierka: 21.03.2019

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, príslušného hesla ("5601/2019-8.3") s označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor správy majetku štátu, Námestie Ľ....

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 21.02.2019 Predkladanie ponúk od: 22.02.2019 Uzávierka: 04.03.2019

nové

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu elektronickú aukciu – 1. kolo na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe NPPC zapísané...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Modra
Pridané: 21.02.2019 Predkladanie ponúk od: 22.02.2019 Uzávierka: 22.03.2019

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 2.kolo elektronickej aukcie na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Malé Brestovany, obec Brestovany, okres Trnava. Primeraná c...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Brestovany
Pridané: 20.02.2019 Predkladanie ponúk od: 21.02.2019 Uzávierka: 27.03.2019

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 20.02.2019 Predkladanie ponúk od: 21.02.2019 Uzávierka: 27.02.2019

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „Neotvárať- ponuka NÁJOM- betónová plocha“ poštou alebo osobne cestou podateľne SZU na adrese: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava v ter...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 20.02.2019 Predkladanie ponúk od: 21.02.2019 Uzávierka: 04.03.2019

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 20.02.2019 Predkladanie ponúk od: 21.02.2019 Uzávierka: 04.03.2019

nové

Podmienky správcu pre dané ponukové konanie: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu alebo oso...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 20.02.2019 Predkladanie ponúk od: 21.02.2019 Uzávierka: 04.03.2019