Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 123 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, Štátna opera ako správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky. Akceptované budú iba ponuky vyjadrené pevnou sumou. K ponuke je potrebné doložiť overené doklady (výpis z OR, koncesná listina, živnostenský list a pod.). Ponuky je p...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 10.11.2016

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného vyjadrenou pevnou sumou za meter štvorcový ročne, doručte v uzavretej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - k. ú. Svidník“ v lehote najneskôr do 07.11.2016, rozhodujúci je termín doručenia nie odoslania, na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Výška trhovéh...

Nájom
Svidník
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 07.11.2016

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom nebytového priestoru v k.ú. Bardejov – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15,00 hod. najneskôr 04.11.2016. V pís

Nájom
Bardejov
Pridané: 26.10.2016 Predkladanie ponúk od: 27.10.2016 Uzávierka: 04.11.2016

nové

Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť. Písomná cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku výšky nájom...

Nájom
Nové Zámky
Pridané: 25.10.2016 Predkladanie ponúk od: 26.10.2016 Uzávierka: 09.11.2016

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za 25 dní; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti, záväzok uchádzača, že v čase konania kultúrnej akcie "Advent na Hrade" zabezpečí stánky s predajom občerstvenia...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 25.10.2016 Predkladanie ponúk od: 26.10.2016 Uzávierka: 02.11.2016

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v administratívnej budove štátnych orgánov v Považskej Bystrici , Centrum 1/1 , LV č. 9398, k.ú. Považská Bystrica, par

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 25.10.2016 Predkladanie ponúk od: 26.10.2016 Uzávierka: 09.11.2016

nové

Nebytové priestory ponúkame na prevádzkovanie bufetu.Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov doručte v lehote do 4.11.2016 v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ"-nájom na adresu : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín. Zmluva bude uzatvorená

Nájom
Trenčín
Pridané: 25.10.2016 Predkladanie ponúk od: 26.10.2016 Uzávierka: 04.11.2016

nové

Podmienky na predloženie cenovej ponuky na nájom: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu, aleb...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 24.10.2016 Predkladanie ponúk od: 25.10.2016 Uzávierka: 03.11.2016

nové

Podmienky na predloženie cenovej ponuky na nájom: 1. Lehota na doručenie písomných cenových ponúk záujemcov je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk na adresu správcu, aleb...

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 24.10.2016 Predkladanie ponúk od: 25.10.2016 Uzávierka: 03.11.2016

nové
15 200,00 €

Predmetom elektronickej aukcie, ktorú vyhlasuje správca majetku štátu je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Brezno
Pridané: 24.10.2016 Predkladanie ponúk od: 25.10.2016 Uzávierka: 23.11.2016