Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 39 ponúk
Zobrazenie:


nové

Pozemok je vhodný na umiestnenie letnej terasy. Záujemci môžu písomnú cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou doručiť na adresu Úradu SAV, OSMaE, Šefánikova 49, 814 38 Bratislava, alebo osobne do podateľne, najneskôr dňa 8. 8. 2016 do 13.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom "nájom pozemku - neotvárať".

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 28.07.2016 Predkladanie ponúk od: 29.07.2016 Uzávierka: 08.08.2016

nové

Nebytové priestory sú vhodné na výučbovú činnosť, prednáškovú činnosť. Výška trhového nájomného je minimálne 59,75€/m2/rok za prevádzkové priestory a 29,87 €/m2/rok za spoločné priestory. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so

Nájom
Nitra
Pridané: 28.07.2016 Predkladanie ponúk od: 29.07.2016 Uzávierka: 08.08.2016

nové

Nebytový priestor je určený na poskytovanie poisťovacích služieb. Nachádza sa v administratívnej budove OR PZ Malacky, Zámocká 5. Výška trhového nájomného je 96 € bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s...

Nájom
Malacky
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 11.08.2016

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 10.08.2016

nové

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení inzerátu v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa, ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 10.08.2016

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 25/2016:Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Z...

Nájom
Žilina
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 08.08.2016

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 24/2016: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. ...

Nájom
Žilina
Pridané: 27.07.2016 Predkladanie ponúk od: 28.07.2016 Uzávierka: 08.08.2016

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej KOREŠPONDENČNOU a E-MAILOVOU adresou záujemcu, heslom "Račianska" a dostatočne veľkým označením na prednej a zadnej strane "NEOTVÁRAŤ" na adresu správcu (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 B...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 26.07.2016 Predkladanie ponúk od: 27.07.2016 Uzávierka: 16.09.2016

nové
2 520,00 €

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením mena a adresy odosielateľa s označením ponuky "Pozemok v k.ú. Tekovské Nemce" s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Osobitné ponukové konanie
Tekovské Nemce
Pridané: 25.07.2016 Predkladanie ponúk od: 26.07.2016 Uzávierka: 07.09.2016

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Tekovské Nemce, obec Tekovské Nemce, okres Zlaté Moravce. Primeraná cena...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tekovské Nemce
Pridané: 25.07.2016 Predkladanie ponúk od: 26.07.2016 Uzávierka: 07.09.2016