Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 70 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytové priestory sú vhodné na umiestnenie bankomatu alebo iných automatov s výdajom tovaru na ulicu. SÚČASŤOU PONUKY ZÁUJEMCU MUSÍ BYŤ AJ STRUČNÝ OPIS JEHO ČINNOSTI, KTORÚ MÁ ZÁUJEM PREVÁDZKOVAŤ. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s už

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 26.06.2019 Predkladanie ponúk od: 27.06.2019 Uzávierka: 10.07.2019

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 3. kolo - k. ú. Istebné - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledn...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Istebné
Pridané: 26.06.2019 Predkladanie ponúk od: 27.06.2019 Uzávierka: 25.07.2019

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v priebehu plynutia nájomného vzťahu môže dôjsť k rekonštrukcii predmetných priestorov alebo k rekonštrukcii iných priestorov NÚDCH a NÚDCH bude potrebovať miestnosť – 103/F pre svoje účely. V tomto prípade bude Zm

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 26.06.2019 Predkladanie ponúk od: 27.06.2019 Uzávierka: 10.07.2019

nové

Žiadame záujemcu, aby svoju ponuku na odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku štátu doručil v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "NEOTVÁRAŤ - 3. kolo OPK - k.ú. Strihovce" poštou na adresu správcu - Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Ponuku je možné doručiť

Osobitné ponukové konanie
Strihovce
Pridané: 26.06.2019 Predkladanie ponúk od: 27.06.2019 Uzávierka: 12.07.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Hurbanovo - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na ad...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hurbanovo
Pridané: 25.06.2019 Predkladanie ponúk od: 26.06.2019 Uzávierka: 24.07.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Levice - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 25.06.2019 Predkladanie ponúk od: 26.06.2019 Uzávierka: 24.07.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Levice - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 25.06.2019 Predkladanie ponúk od: 26.06.2019 Uzávierka: 24.07.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Levice - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 25.06.2019 Predkladanie ponúk od: 26.06.2019 Uzávierka: 24.07.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Levice - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 25.06.2019 Predkladanie ponúk od: 26.06.2019 Uzávierka: 24.07.2019

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom "Pozemok, Levice - NEOTVÁRAŤ", na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adres...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 25.06.2019 Predkladanie ponúk od: 26.06.2019 Uzávierka: 24.07.2019