Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 51 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú cenovú ponuku na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto, Hlinkova 1/C, 040 01 Košice, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke s označením: "CENOVÁ PONUKA - NÁJOM -NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 5.6.2019. ...

Nájom
Košice - mestská časť Sever
Pridané: 22.05.2019 Predkladanie ponúk od: 23.05.2019 Uzávierka: 05.06.2019

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Handlová
Pridané: 22.05.2019 Predkladanie ponúk od: 23.05.2019 Uzávierka: 05.06.2019

nové

Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponúkaného ročného nájmu za 1 m2 doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúr v zalepenej obálke s označením "Nájom priestorov - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Štátne divadlo Košice , Hlavná 58, 042 77 Košice. Akceptovné budú len cen

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 31.05.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - garáž so súp. č. 4342 na Nitrianskej ulici v Šuranoch - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, ...

Osobitné ponukové konanie
Šurany
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 10.06.2019

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Šurany, k.ú. Šurany, LV č. 2751, byt

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Šurany
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 01.07.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemok parcela CKN č. 318/4 v k.ú. Lukáčovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Lukáčovce
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 10.06.2019

nové

Písomné cenové ponuky je potrebné zasielať v obálke označenej "E-aukcia č. 3 Okoličné - neotvárať". Do cenovej ponuky treba uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt a nevyhnutnou podmienkou je platná e-mailová adresa pre prípad ďalšieho konania. Cenové ponuky doruč

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Liptovský Mikuláš
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 17.06.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 938 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štef...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 10.06.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemky v k.ú. Palárikovo, LV č. 219 a LV č. 1258 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štef...

Osobitné ponukové konanie
Palárikovo
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 10.06.2019

nové

Predmetom vyhlásenej elektronickej aukcie je nehnuteľný majetok štátu, v správe Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej aj SOI), nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec Bratislava mestská časť Ružinov pozostávajúci z pozemkov a stavby zapísaných na LV č. 2077. Nehnuteľnosť bo

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 20.05.2019 Predkladanie ponúk od: 21.05.2019 Uzávierka: 24.06.2019