Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 34 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytové priestory sú vhodné na prenájom napr. za účelom umiestnenia a prevádzkovania bankomatu vo vlastníctve záujemcu. Výška trhového nájomného je minimálne 120 €/1 m2/rok. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie t...

Nájom
Trenčín
Pridané: 06.12.2021 Predkladanie ponúk od: 07.12.2021 Uzávierka: 16.12.2021

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 165/2021: Nájom – nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za...

Nájom
Žilina
Pridané: 03.12.2021 Predkladanie ponúk od: 04.12.2021 Uzávierka: 13.12.2021

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 3730,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel rodinného domu s pozemkami v k. ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 03.12.2021 Predkladanie ponúk od: 04.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel 1/6 na parcele EKN č. 3111/74 v k. ú. Nová Ves nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou poda...

Osobitné ponukové konanie
Nová Ves nad Žitavou
Pridané: 03.12.2021 Predkladanie ponúk od: 04.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/2 v k. ú. Zlaté Moravce - podiel 2/7 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Ni...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 03.12.2021 Predkladanie ponúk od: 04.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové

Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 10 500,00€). Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Žitavany
Pridané: 03.12.2021 Predkladanie ponúk od: 04.12.2021 Uzávierka: 03.01.2022

nové

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY V BRATISLAVE (ÚKSÚP) v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názo...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 01.12.2021 Predkladanie ponúk od: 02.12.2021 Uzávierka: 15.12.2021

nové

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto v zmysle zákona č. 278/1996 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na prenájom časti nehnuteľnosti-nebytových priestorov o celkovej výmere 130,67 m2 nachádzajúcich sa v administratívnej budove na ulici Poliank...

Nájom
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Pridané: 01.12.2021 Predkladanie ponúk od: 02.12.2021 Uzávierka: 16.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami, k.ú. Malé Šarovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova...

Osobitné ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami k. ú. Horné Semerovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Horné Semerovce
Pridané: 30.11.2021 Predkladanie ponúk od: 01.12.2021 Uzávierka: 17.12.2021