Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 41 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nové Zámky, obci Kamenín, k.ú. Kamenín, LV č. 41. Prim

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kamenín
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 20.04.2018

nové
230,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemky Kamenný Most - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Kamenný Most
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 13.04.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK rodinný dom s. č. 355 s pozemkom v k.ú. Strekov - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefáni...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 13.04.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemky v k.ú. Dvory nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 13.04.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.”) vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného m...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kráľovský Chlmec
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 27.04.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemok parc. č. 54 v k.ú. Jasová - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69...

Osobitné ponukové konanie
Jasová
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 13.04.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.”) vyhlasuje 3. kolo elektronickej aukc

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Košice - mestská časť Šaca
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 27.04.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemky v k.ú. Mojzesovo - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 N...

Osobitné ponukové konanie
Mojzesovo
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 13.04.2018

nové

Poznámka k ponuke: Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe v k. ú. Trnava, LV č. 11271. Cenovú ponuku do

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Trnava
Pridané: 21.03.2018 Predkladanie ponúk od: 22.03.2018 Uzávierka: 27.04.2018

nové

Nehnuteľnosti sa prevádzajú ako súbor a tvorí ich rodinný dom a pozemky v spoluvlastníckych podieloch 1/1, 3/8-iny a 11/16-in. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho. Nehnuteľnosti sú prístupné po spevnenej komunikácii, Šulekova ulica a ulica Humno s možnosťou napojenia na ver...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hlohovec
Pridané: 20.03.2018 Predkladanie ponúk od: 21.03.2018 Uzávierka: 23.04.2018