Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 53 ponúk
Zobrazenie:


nové

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica ako správca majetku vo vlastníctve štátu vyhlasujú v zmysle ust. §8a zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov osobitné ponukové konanie na predaj budovy - Terénna stanica Kravianska v katastrálnom území Štrbské Pleso, č. súp. stavby je 24138. Sta

Osobitné ponukové konanie
Vysoké Tatry
Pridané: 15.10.2019 Predkladanie ponúk od: 16.10.2019 Uzávierka: 29.10.2019

nové

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v Znaleckom posudku č. 18/2019 zo dňa 08.05.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914 958 Cenovú ponuku doručte do sídla správcu: "Okresný úrad Bratislava, majetkovoprá...

Osobitné ponukové konanie
Kráľová pri Senci
Pridané: 15.10.2019 Predkladanie ponúk od: 16.10.2019 Uzávierka: 13.11.2019

nové

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave vyhlasuje opakované osobitné ponukové konanie v zmysle § 8a , zákona č. 278/1993 Z. z na predaj prebytočného majetku štátu, ktorý má vo svojej správe. Ide o pozemok a stavbu s dvomi nadzemnými podlažiami, ktorá je situovaná v prednej časti bývalého vojenského útvaru v Ma...

Osobitné ponukové konanie
Malacky
Pridané: 14.10.2019 Predkladanie ponúk od: 15.10.2019 Uzávierka: 13.11.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Turany nad Ondavou, obec Turany nad Ondavou, okres Stropkov. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti centra obce prevažne v radovej zástavbe rodinných domov. Pozemok parc. C - KN č. 163 je zaťažený

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Turany nad Ondavou
Pridané: 11.10.2019 Predkladanie ponúk od: 12.10.2019 Uzávierka: 11.11.2019

nové

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava,...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Píla
Pridané: 10.10.2019 Predkladanie ponúk od: 11.10.2019 Uzávierka: 08.11.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemky parc. č. 514, č. 515/1, č. 515/2, č. 515/3 v k.ú. Strekov - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného ...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 10.10.2019 Predkladanie ponúk od: 11.10.2019 Uzávierka: 31.10.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Pozemok Radvaň 4103/3" Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 043/2019, vypracovanom znalcom Ing. Ivanom Čiernym, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, pozemné stavby. Spôsob predlo

Osobitné ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 10.10.2019 Predkladanie ponúk od: 11.10.2019 Uzávierka: 08.11.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Pozemok Radvaň 4103/2" Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 043/2019, vypracovanom znalcom Ing. Ivanom Čiernym, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, pozemné stavby. Spôsob predlo

Osobitné ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 10.10.2019 Predkladanie ponúk od: 11.10.2019 Uzávierka: 08.11.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Pozemok Sásová 1274/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 5/2018, spracovanom Ing. Dagmarou Bicianovou. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou...

Osobitné ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 10.10.2019 Predkladanie ponúk od: 11.10.2019 Uzávierka: 08.11.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "SĽO č. 73" Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 90/2018, vypracovanom Ing. Evou Hulalovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností. Stavba bez pozemku. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označe...

Osobitné ponukové konanie
Malé Leváre
Pridané: 10.10.2019 Predkladanie ponúk od: 11.10.2019 Uzávierka: 08.11.2019