Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 60 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Orlov, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 324 a to pozemok parc. č. CK-N 421/8 o výmere 244 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi...

Osobitné ponukové konanie
Orlov
Pridané: 21.09.2017 Predkladanie ponúk od: 22.09.2017 Uzávierka: 05.10.2017

nové

Predmetom elektronickej aukcie je prebytočný nehnuteľný majetok štátu: pozemok registra „C“ KN parc. č. 3143/4, zapísaný na LV č. 8157, nachádzajúci sa v k. ú. Podunajské Biskupice, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 21.09.2017 Predkladanie ponúk od: 22.09.2017 Uzávierka: 19.10.2017

nové

Predmetom elektronickej aukcie je prebytočný nehnuteľný majetok štátu: pozemok registra „C“ KN parc. č. 15297/35 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 15297/36, zapísané na LV č. 620, nachádzajúce sa v k. ú. Nivy, v dočasnej správe Okresného úradu Bratislava. Písomné cenové ponuky s n

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 21.09.2017 Predkladanie ponúk od: 22.09.2017 Uzávierka: 19.10.2017

nové
5 782 715,00 €

Heslo na označenie obálky: „Kasárne Mokraď“. Všeobecná hodnota ponúkaného majetku (areál kasární pozostávajúci zo stavieb, pozemkov a príslušenstva) bola stanovená znaleckým posudkom č. 53/2017 vyhotovenom Ing. arch. B. Baluchom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností. ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jamník
Pridané: 21.09.2017 Predkladanie ponúk od: 22.09.2017 Uzávierka: 24.10.2017

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín ako správcovi majetku vo vlastníctve štátu v zalepenej obálke. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2 za rok vyjadrenú pevnou sumou. Nájomná zmluva sa uza...

Nájom
Dolný Kubín
Pridané: 20.09.2017 Predkladanie ponúk od: 21.09.2017 Uzávierka: 29.09.2017

nové

Časť vonkajšej steny zo západnej strany sa ponúka za trhové nájomné 620,- €/rok/bez DPH/24,60m2 t.j. 25,20 €/m2/rok bez DPH. Trhové nájomné nezahŕňa poplatky za služby spojené s nájmom. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za nájomné. Ak ponuka výšky nájomného žiad

Nájom
Martin
Pridané: 19.09.2017 Predkladanie ponúk od: 20.09.2017 Uzávierka: 29.09.2017

nové

časť severnej strany plota sa ponúka za trhové nájomné 620,- € rok bez DPH/24,60 m2, t.j. 25,20-€ /m2/rok bez DPH. Trhové nájomné nezahŕňa poplatky za služby spojené s nájmom. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za nájomné. Ak ponuka výšky žiadneho záu

Nájom
Martin
Pridané: 19.09.2017 Predkladanie ponúk od: 20.09.2017 Uzávierka: 29.09.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v administratívnej budove štátnych orgánov v Považskej Bystrici , Centrum 1/1 , LV č. 9398, k.ú. Považská Bystrica, par

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 19.09.2017 Predkladanie ponúk od: 20.09.2017 Uzávierka: 04.10.2017

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Levice, cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Levice
Pridané: 19.09.2017 Predkladanie ponúk od: 20.09.2017 Uzávierka: 25.10.2017

nové

Cenové ponuky je potrebné doručovať v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - Senica,cenová ponuka" a uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby na prednej strane obálky. Cenové ponuky je možné doručovať aj na adresu Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia ekonomiky, Mierová 23,...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senica
Pridané: 19.09.2017 Predkladanie ponúk od: 20.09.2017 Uzávierka: 25.10.2017