Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 128 ponúk
Zobrazenie:


nové

Cenovú ponuku doručí záujemca na adresu správcu Detská fakultná nemocnice Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice v zalepenej obálke označenej heslom : " Cenová ponuka na nájom plochy - Neotvárať" v posledný deň lehoty na doručenie ponúk, do 15,30 hod.

Nájom
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 25.05.2017 Predkladanie ponúk od: 26.05.2017 Uzávierka: 08.06.2017

nové

Trhové nájomné nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady, t.j. úhrady za vykurovanie, elektrickú energiu, vodné, stočné, likvidáciu odpadu a ďalšie služby spojené s užívaním predmetu nájmu. URČENÉ PODMIENKY PONUKY: 1, doručenie písomnej cenovej ponuky 2, zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 911.- €, slovom dev...

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 25.05.2017 Predkladanie ponúk od: 26.05.2017 Uzávierka: 05.06.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Petkovce, obec Petkovce, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2, a to budovy súp. č. 54 v spoluvlastníckom podiele 1/1, prístupná cez pozemok Obecného úradu. Ide o budovu postavenú ako škola v prírode. Dnes nie je budov...

Osobitné ponukové konanie
Petkovce
Pridané: 25.05.2017 Predkladanie ponúk od: 26.05.2017 Uzávierka: 30.06.2017

nové

Cenové ponuky záujemcov vyjadrené pevnou sumou musia byť doručené písomne alebo osobne v termíne do 12.6.2017 vrátane, na adresu: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica 66 sekretariát 059 60 Tatranská Lomnica Na obálku je potrebné uviesť „Neotvárať! Nájom nehnuteľností v

Nájom
Vysoké Tatry
Pridané: 25.05.2017 Predkladanie ponúk od: 26.05.2017 Uzávierka: 12.06.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Jenk...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jenkovce
Pridané: 25.05.2017 Predkladanie ponúk od: 26.05.2017 Uzávierka: 22.06.2017

nové

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ladomirov
Pridané: 24.05.2017 Predkladanie ponúk od: 25.05.2017 Uzávierka: 06.07.2017

nové

Správca akceptuje výlučne písomné ponuky vyjadrené pevnou sumou, doručené najneskôr do 6.6.2017 v zalepenej obálke označenej heslom "nájom bufetu - neotvárať!" na adresu: Úrad SAV, Odbor správy majetku a energetiky, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, príp. doručené osobne (v zalepenej obálke označenej heslom), najne...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 06.06.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priestor...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priestor...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017

nové

Spoločné časti nehnuteľnosti sú vhodné na umiestnenie výdajného nápojového, resp. tovarového automatu. Záujemca môže cenovú ponuku uplatniť len u správcu majetku štátu – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Priestor...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 23.05.2017 Predkladanie ponúk od: 24.05.2017 Uzávierka: 30.05.2017