Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 55 ponúk
Zobrazenie:


nové

Účastníci ponukového konania berú na vedomie, že prenajatú časť pozemku bude možné využívať iba na umiestnenie a prevádzku obojstrannej, osvetlenej reklamnej stavby, ktorá je osadená do zeme a rozmer 1 reklamnej plochy je 6,105 m x 3,165 m = 19,32 m2, t.j. obojstranná reklamná stavba => 19,32 m2 x 2 = 38,64 m2. Pri...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 24.05.2018 Predkladanie ponúk od: 25.05.2018 Uzávierka: 04.06.2018

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka č. 33/2018:"Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 14 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň...

Nájom
Žilina
Pridané: 24.05.2018 Predkladanie ponúk od: 25.05.2018 Uzávierka: 07.06.2018

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka č. 32/2018:"Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za de...

Nájom
Žilina
Pridané: 24.05.2018 Predkladanie ponúk od: 25.05.2018 Uzávierka: 05.06.2018

nové

Ministerstvo obrany SR od nového vlastníka požaduje: a) súhlas so zriadením vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť prípojky inžinierskych sietí a stavbu parovodu v správe Ministerstva obrany SR na prevádzaných nehnuteľnostiach, ktoré sa do katastra nehnuteľností zapíše súčasne so zmluvou o prevode, b) vy...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nitra
Pridané: 24.05.2018 Predkladanie ponúk od: 25.05.2018 Uzávierka: 22.06.2018

nové

Nebytové priestory sú ako obchodné priestory vhodné na prevádzkovanie bufetu. Na tento účel slúžili už v minulosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Na predmete nájmu nie je možné poskytovať služby zdravotníckeho charakteru. ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 23.05.2018 Predkladanie ponúk od: 24.05.2018 Uzávierka: 04.06.2018

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: Ponuka č. 30/2018:"Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za de...

Nájom
Žilina
Pridané: 23.05.2018 Predkladanie ponúk od: 24.05.2018 Uzávierka: 04.06.2018

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp....

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 23.05.2018 Predkladanie ponúk od: 24.05.2018 Uzávierka: 04.06.2018

nové

Požadované trhové nájomné je 50€/m²/rok + E. Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka nájom Dunajská Streda, Múzejná 6 -NEOTVÁRAŤ" s uvedením adresy odosielateľa, doručiť na adresu MV SR -Centrum podpory Trnava , oddelenie nehnuteľností, Kollárova 31, 91...

Nájom
Dunajská Streda
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 06.06.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie na odpredaj prebytočné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Domaniža
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 19.06.2018

nové

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len MS SR), ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nebytové priestory s výmerou 17,48 m², ktoré sa nachádzajú na prízemí administratívnej budovy na Župnom námestí 13, 813 11 Bratislava. Účel nájmu: ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 22.05.2018 Predkladanie ponúk od: 23.05.2018 Uzávierka: 05.06.2018