Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 87 ponúk
Zobrazenie:


nové

Požadované trhové nájomné je 54,00 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne. Cenové ponuky doručte do konca uvedenej lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením " Cenová ponuka - nájom - neotvárať" ...

Nájom
Snina
Pridané: 25.04.2019 Predkladanie ponúk od: 26.04.2019 Uzávierka: 06.05.2019

nové

Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je oprávnený zrušiť

Nájom
Trenčín
Pridané: 24.04.2019 Predkladanie ponúk od: 25.04.2019 Uzávierka: 07.05.2019

nové

Nájom
Trenčín
Pridané: 24.04.2019 Predkladanie ponúk od: 25.04.2019 Uzávierka: 06.05.2019

nové
149,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok Šók - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v term...

Osobitné ponukové konanie
Selice
Pridané: 23.04.2019 Predkladanie ponúk od: 24.04.2019 Uzávierka: 10.05.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky v k.ú. Radvaň nad Dunajom, LV 2970 - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikov...

Osobitné ponukové konanie
Radvaň nad Dunajom
Pridané: 23.04.2019 Predkladanie ponúk od: 24.04.2019 Uzávierka: 10.05.2019

nové

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 25 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu správcu: Ministerstvo vnútra Slovenskej repub...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Detva
Pridané: 23.04.2019 Predkladanie ponúk od: 24.04.2019 Uzávierka: 30.05.2019

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra ...

Osobitné ponukové konanie
Tisovec
Pridané: 18.04.2019 Predkladanie ponúk od: 19.04.2019 Uzávierka: 15.05.2019

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Bánovce nad Bebravou
Pridané: 17.04.2019 Predkladanie ponúk od: 18.04.2019 Uzávierka: 09.05.2019

nové
21 047,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky. Ide o 1-izbový, pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica. Byt je v pôvodnom stave, je neudržiavaný a neobývaný. Pozemok pod bytovým domom je nevysporiadaný.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bánovce nad Bebravou
Pridané: 17.04.2019 Predkladanie ponúk od: 18.04.2019 Uzávierka: 22.05.2019

nové
2 595,00 €

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Šípkov
Pridané: 17.04.2019 Predkladanie ponúk od: 18.04.2019 Uzávierka: 10.05.2019