Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 89 ponúk
Zobrazenie:


nové

Heslo na označenie obálky: „Areál Bukovina Martin – pozemok 7214/2“ Vzhľadom na skutočnosť, že na parcele C KN č. 7214/2 sa nachádza časť stavby obchvatovej komunikácie, MO SR od nového vlastníka /správcu požaduje zriadenie vecného bremena na predmetnú parcelu, ktoré bude spočívať v práve prechodu pre vlastníkov po...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Martin
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 28.03.2017

nové

Heslo na označenie obálky: „Areál Bukovina Martin – pozemok 7214/4“. Vzhľadom na skutočnosť, že na parcele C KN č. 7214/4 sa nachádza časť stavby obchvatovej komunikácie, MO SR od nového vlastníka /správcu požaduje zriadenie vecného bremena na predmetnú parcelu, ktoré bude spočívať v práve prechodu pre vlastníkov ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Martin
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 28.03.2017

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Prenájom strešnej plochy– NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul . 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica alebo osobne do podateľne najneskôr do ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 03.03.2017

nové

Na parcele č.42 je postavená budova bývalej hraničnej polície, pozemok č.43 je v časti zastavaný šiestimi garážami a parcela č.133/1 tvorí zatrávnený pás vedľa štátnej cesty. Pozemok je prevažne rovinatý, za garážami strmo svahovitý a celý oplotený. Na pozemok sú dovedené el. energia, je napojený na čis

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mníšek nad Popradom
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 21.03.2017

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp....

Nájom
Rožňava
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 03.03.2017

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižš...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 06.03.2017

nové

Uvedený majetok v správe Okresného súdu Rimavská Sobota v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Primeraná cena určená znaleckým posudkom vo výške 167.000 € bola v súlade s §8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Rimavská Sobota
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 21.03.2017

nové

Uvedený majetok v správe Okresného súdu Rimavská Sobota v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Primeraná cena určená znaleckým posudkom vo výške 197.000 € bola v súlade s §8a ods. 8 zákona č. 278/1993 Z. z. o

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Rimavská Sobota
Pridané: 21.02.2017 Predkladanie ponúk od: 22.02.2017 Uzávierka: 21.03.2017

nové

Pozemok CKN s parc. č. 337, k. ú. Čabalovce sa nachádza v zastavanom území obce, pri štátnej ceste č. 567 v smere do centra obce. Pozemok je obdĺžnikového zvaru s celkovou výmerou 1 915 m2. Na pozemku sú postavené: administratívna budova súp. č. 181, dvoj garáž. Celý pozemok je oplotený. Na pozemok je doveden

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Čabalovce
Pridané: 20.02.2017 Predkladanie ponúk od: 21.02.2017 Uzávierka: 20.03.2017

nové

Nájom
Zvolen
Pridané: 20.02.2017 Predkladanie ponúk od: 21.02.2017 Uzávierka: 27.02.2017