Nájom časti spoločných priestorov o výmere 1m2 v administratívnej budove Okresného riaditeľstva PZ v Senici , Senica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Marek Žáček
marek.zacek@minv.sk
tel.: 0961105420

Údaje o ponuke

Okres: Okres Senica
Obec: Senica
Katastrálne územie: Senica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Moyzesova 785/1, 905 01 Senica
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť nebytového priestoru na prízemí administratívnej budovy Okresného riaditeľstva PZ v Senici súp. č. 785/1 , situovanej na parcele reg. "C" č.5 , evidovanej na LV č.425 v k.ú. Senica, obec Senica o výmere 1m2 vhodný na umiestenie a prevádzkovanie nápojového automatu (kávomatu).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 120€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 03.05.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 04.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.05.2021

Termín obhliadky: Po telefonickej dohode


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z. správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1m2 spoločného priestoru - vestibul, ktorý s nachádza na prízemí administratívnej budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici na ulici Moyzesova 785/1, situovanej na parcele č.5, evidovanej na LV č. 425 , v k.ú. Senica, obec Senica, okres Senica. Priestor je vhodný na prevádzkovanie a umiestnenie nápojového automatu (kávomatu). Minimálna výška trhového nájomného je 120€/m2/rok + 210€/rok predpokladaných nákladov na elektrickú energiu a vodu. Cenovú ponuku je potrebné zaslať v zalepenej obálke na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava, s uvedením odosielateľa a jeho adresy s označením „NEOTVÁRAŤ- nájom nápojový automat OR PZ Senica“ v termíne do 14.5.2021.
Správca si uplatňuje výhradu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného nájomného. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného.