Nájom kancelárií na Námestí mieru 1, Trebišov, Trebišov


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Vlková
jana.vlkova@minv.sk
tel.: 0961954164

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trebišov
Obec: Trebišov
Katastrálne územie: Trebišov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Námestie mieru 1, Trebišov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok - kancelária č. 203 o výmere 15,57 m2 a kancelária č. 204 o výmere16,13 m2, o celkovej výmere 31,70 m2, nachádzajúce sa na 1. poschodí administratívnej budovy so súpisným číslom 804, na Námestí mieru 1, v katastrálnom území Trebišov, obec TREBIŠOV, okres Trebišov, na parcele číslo 2047, zapísanej na liste vlastníctva č. 478.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 28€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2021

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom Námestie mieru 1, Trebišov" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1m2/rok. Kritérium vyhodnotenia: Najvyššia ponúknutá cena nájomného v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady. Ak cena žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Ministerstvo vnútra SR si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť aj bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...