Nájom nebytového priestoru - 7 x 1m2, Pezinok, Pezinok


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Valo
anna.valo@minv.sk
tel.: 0961033852

Údaje o ponuke

Okres: Okres Pezinok
Obec: Pezinok
Katastrálne územie: Pezinok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šenkvická 14, Meiszlova 3, Fajgalská cesta 2
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o rozlohe 1m2 sa nachádza v budovách nasledovne: 5 x 1m2 SOŠ PZ Pezinok, Fajgalská cesta2, LV 1191, parc. č. 813/29, k.ú. Pezinok, 1m2 OO PZ Meiszlova 3, LV 649, súp. č. 1583, parc. č. 4780 k.ú. Pezinok, 1m2 OR PZ, Šenkvická 14, LV 649, parcela č. 2395/3,4 k.ú. Pezinok
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 680€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 17.05.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.05.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor bol doteraz využitý na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov a 1 ks tovarového automatu. Výška trhového nájomného je 680 Eur bez DPH/m2/rok bez predpokladaných nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom 1m2-nápojové automaty Pezinok" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava do 27. 05. 2021. Ponuky na nájom 1m2 zverejnené MV SR dňa 17.05.2021 prijať možno len ako celok.

Výherca ponuky

Meno DAVITAL s. r. o.
Sídlo Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica
Cena 6447 €
IČO 31613888
Stav úspešná
Protokol 1622787879_protokol_2021_kavomaty_2021_2026_pezinok_skola_orpz_oopz.pdf