Nájom nebytových priestorov na terase Čestného nádvoria na Bratislavskom hrade - Suveníry Bastión, Bratislava - mestská časť St...


nové

Správca ponuky

Správca: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 151492
Adresa správcu: nám. A. Dubčeka 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81280
Kontaktná osoba: Ing. Jana Mihalčinová
jana.mihalcinova@nrsr.sk
tel.: 0910 853 840

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zámocká ul. 2, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o výmere 56,7 m2 na terase Čestného nádvoria, v stavbe so súpisným číslom 6723, na pozemku parcely číslo 864/2, vedených na Liste vlastníctva č. 896, katastrálny úrad Staré mesto. Nachádzajú sa v juhozápadnom bastióne, v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad. Sú vhodné na poskytovanie obchodných služieb pre verejnosť (napr. predaj suvenírov, pohľadníc, fotografií, informačných materiálov a drobných darčekových predmetov), prevažne pre návštevníkov Bratislavského hradu.

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 83088€ / 56,7 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.10.2021

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore


Poznámka k ponuke:
Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v €/rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti, podpis uchádzača, fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Kancelária NR SR nie je platiteľom DPH.
Kritériom na určenie poradia je najvyššie trhové nájomné v €/rok.
Z dôvodu ochrany ústavných činiteľov, určených osôb a predmetu nájmu v súlade s osobitnými režimovými opatreniami Kancelárie NR SR bude víťazný uchádzač povinný predložiť zoznam svojich pracovníkov a strpieť previerku ich bezúhonnosti.
Cenovú ponuku v zapečatenej obálke s uvedením obchodného mena a adresy uchádzača, označenú „Suveníry Bastión - cenová ponuka na nájom - NEOTVÁRAŤ“ doručte do podateľne Kancelárie NR SR, Nám. Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava do 25.10.2021 do 15,30 hod..
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať od úspešného záujemcu do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme zloženie kaucie do výšky 2 mesačného nájomného.
Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...