nájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v suteréne Krajského súdu v Bratislave za účelom poskytovania stomatologických s...


Správca ponuky

Správca: Krajský súd v Bratislave
IČO: 215 759
Adresa správcu: Záhradnícka 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 813 66
Kontaktná osoba: Juraj Lacko, Lukáš Kapičák, Bruno Siebenstich
juraj.lacko@justice.sk, lukas.kapicak@justice.sk, bruno.siebenstich@justice.sk
tel.: 02/88810353, 02/88810140 ,02/88810459

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory nachádzajúce sa v suteréne budovy Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, nachádzajúcej sa na parcele registra "C" číslo 10167/1,súpisné číslo 101045, obec Bratislava, k.ú. Staré mesto, zapísanej na LV č. 986, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor 101 Odbor Katastra nehnuteľností. Celková výmera ponúkaného majetku štátu je 90,11m2 (z toho ambulancia lekára a šatňa o výmere 31,72m2 - minimálne trhové nájomné 83,00 za m2/rok eur a ostatné priestory o výmere 58,39m2 - minimálne trhové nájomné 34,00 eur za m2/rok)
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: tri mesiace najdlhšie do 31.05.2020
Trhové nájomné: 83€ / 1 m2 / Rok
34€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.02.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.02.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.02.2020

Termín obhliadky: podľa dohody s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Ponuka -Nájom nebytových priestorov - poskytovanie stomatologických služieb, NEOTVÁRAŤ" poslať poštou, alebo osobne do podateľne Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v lehote do 21.02.2020 s adredou odosieľateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku pečiatky príjemcu. Jediným kritériom výberz je ponúkaná cena za 1m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom.
Ponuka musí obsahovať:
- u FO meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, oprávnenie podnikať - originál alebo overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace (ku dňu predkladania ponuky), ponúkanú cenu, podpis záujmecu,
u PO názov a sídlo , IČO, originál alebo overenú kópiu výpisu z OR nie staršie ako 3 mesiace (ku dňu predkladania ponuky), ponúkanú cenu, pospis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk,
Správca majetku štátu bude akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou.
Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady spojené s nájmom.
Predpokladaná doba nájmu je tri mesiace najdlhšie do 31.05.2020.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedenú v registri.
Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neuzavrieť nájomnú zmluvu so záujmecom, ktorý splnil podmienky ponuky.
Pre potreby obhliadky ponúkaných nebytových priestorov sú kontaktné osoby uvedené v registri.

Výherca ponuky

Meno MUDr. Zdenko Sladký
Sídlo Olivová 1
Cena 85 €
IČO 30818362
Stav úspešná
Protokol 1582633390_zapisnica__1spro70322019.pdf