Prenájom kancelárskych priestorov na III. nadzemnom podlaží budovy na ČSA v Krupine, Krupina, Krupina


nové

Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kristová
marta.kristova@upsvr.gov.sk
tel.: 045/2441170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Adresa ponúkaného majetku štátu: ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelárske priestory sa nachádzajú na III. nadzemnom podlaží budovy na ČSA v Krupine, kancelária č. 3.07, 3.08 o celkovej výmere 38,40 m². Výška požadovaného minimálneho ročného nájomného je 1536,00 €.


Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, teplo). Zasielanie ponúk v zalepenej obálke s označením Ponuka Nájom – kancelársky priestor, NEOTVÁRAŤ. Poslať poštou na adresu: J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen alebo doručiť do podateľne Úradu PSVR Zvolen v úradných hodinách. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Ponuky doručené poštou po hore uvedenom termíne nebudú akceptované, rozhodujúce je doručenie do podateľne Úradu PSVR Zvolen. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...