Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 48 ponúk
Zobrazenie:


nové

Správca majetku vo vlastníctve štátu ponúka v zmysle ust.§13 zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov do nájmu pozemok KN-C parcela č. 154/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 888 m2 v katastrálnom území Tatranská Javorina. V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení

Nájom
Vysoké Tatry
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 03.09.2019

nové

Správca majetku vo vlastníctve štátu ponúka v zmysle ust.§13 zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov do nájmu pozemok KN-C parcela 123/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2. V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomca môže predmet nájmu užívať i...

Nájom
Vysoké Tatry
Pridané: 23.08.2019 Predkladanie ponúk od: 24.08.2019 Uzávierka: 03.09.2019

nové

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Lužianky
Pridané: 22.08.2019 Predkladanie ponúk od: 23.08.2019 Uzávierka: 23.09.2019

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra ...

Osobitné ponukové konanie
Klenovec
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 12.09.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Zalužice p.č. 1282" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 113/2018, spracovanom Ing. Mariánom Furdom. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na a...

Osobitné ponukové konanie
Zalužice
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 20.09.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Zalužice p.č. 1280" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 113/2018, spracovanom Ing. Mariánom Furdom. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na ...

Osobitné ponukové konanie
Zalužice
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 20.09.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7237/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 20.09.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7235/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 20.09.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7234/2" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 20.09.2019

nové

Heslo na označenie obálky: "Bukovina p. č. 7217/5" Podrobné informácie o majetku sú uvedené v ZP č. 115/2018, spracovanom Ing. arch. Branislavom Baluchom. Predmetom ponuky je spoluvlastnícky podiel 1/2. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou z...

Osobitné ponukové konanie
Martin
Pridané: 21.08.2019 Predkladanie ponúk od: 22.08.2019 Uzávierka: 20.09.2019