Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 60 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky v k.ú. Tešedíkovo - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 ...

Osobitné ponukové konanie
Tešedíkovo
Pridané: 03.07.2020 Predkladanie ponúk od: 04.07.2020 Uzávierka: 17.07.2020

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Zobor, obec Nitra, okre

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Nitra
Pridané: 03.07.2020 Predkladanie ponúk od: 04.07.2020 Uzávierka: 31.07.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom Požiarnická 4, KE" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uveden...

Nájom
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 02.07.2020 Predkladanie ponúk od: 03.07.2020 Uzávierka: 13.07.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Čaklov, obec Čaklov, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce v osade obývanej marginalizovaným obyvateľstvom. Žiadame uchádzača, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majeto...

Osobitné ponukové konanie
Čaklov
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 15.07.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Čaklov, obec Čaklov, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce v osade obývanej marginalizovaným obyvateľstvom. Žiadame uchádzača, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majeto...

Osobitné ponukové konanie
Čaklov
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 15.07.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Čaklov, obec Čaklov, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce v osade obývanej marginalizovaným obyvateľstvom. Žiadame uchádzača, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majeto...

Osobitné ponukové konanie
Čaklov
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 15.07.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Čaklov, obec Čaklov, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce v osade obývanej marginalizovaným obyvateľstvom. Žiadame uchádzača, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majeto...

Osobitné ponukové konanie
Čaklov
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 15.07.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Čaklov, obec Čaklov, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce v osade obývanej marginalizovaným obyvateľstvom. Žiadame uchádzača, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majeto...

Osobitné ponukové konanie
Čaklov
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 15.07.2020

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom Štefánikovo námestie SNV 720 - 721“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia sa považuj

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 13.07.2020

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 01.01.2021. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V AREÁLI ÚVN I.“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie spr...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 01.07.2020 Predkladanie ponúk od: 02.07.2020 Uzávierka: 13.07.2020