Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 49 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k....

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Handlová
Pridané: 19.02.2019 Predkladanie ponúk od: 20.02.2019 Uzávierka: 20.03.2019

nové

Písomnú žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru (kancelária č. 2.04 s loggiou) s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/ mesačne v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! ...

Nájom
Vyšné Nemecké
Pridané: 18.02.2019 Predkladanie ponúk od: 19.02.2019 Uzávierka: 05.03.2019

nové

Písomnú žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru (kancelária č. 2.14) s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/ mesačne v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Vyšn...

Nájom
Vyšné Nemecké
Pridané: 18.02.2019 Predkladanie ponúk od: 19.02.2019 Uzávierka: 05.03.2019

nové

Heslo na označenie obálky: „Amurská č.61, BA“ Nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 109/2018, vypracovaným znalcom Ing. Viliamom Antalom, Odbor Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľnosti. Primeraná cena je znížená o 10%. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 18.02.2019 Predkladanie ponúk od: 19.02.2019 Uzávierka: 18.03.2019

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Nitra, obci Štitáre, k.ú. Dolné Štitáre, LV č. 1

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Štitáre
Pridané: 15.02.2019 Predkladanie ponúk od: 16.02.2019 Uzávierka: 15.03.2019

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parcela E KN č. 173 v k.ú. Veľká Maňa - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánik...

Osobitné ponukové konanie
Maňa
Pridané: 15.02.2019 Predkladanie ponúk od: 16.02.2019 Uzávierka: 15.03.2019

nové
117,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok Tôň - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v term...

Osobitné ponukové konanie
Tôň
Pridané: 15.02.2019 Predkladanie ponúk od: 16.02.2019 Uzávierka: 01.03.2019

nové

V súlade s ustanovením § 13 ods.10 zák.č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomca môže predmet nájmu užívať iba na účel dojednaný v zmluve, nie je oprávnený majetok štátu ponechať do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Takéto konanie spôsobuje neplatnosť zmluvy. Nájomca nemá prednostné právo

Nájom
Zuberec
Pridané: 14.02.2019 Predkladanie ponúk od: 15.02.2019 Uzávierka: 21.02.2019

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo na odpredaj ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dubovany
Pridané: 13.02.2019 Predkladanie ponúk od: 14.02.2019 Uzávierka: 13.03.2019

nové

Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou odosielateľa a uviesť na obálku „VEA, 2. KOLO, STAROMLYNSKÁ - NEOTVÁRAŤ"“ na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, 812 28 Bratislava. Za deň doručenia...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 12.02.2019 Predkladanie ponúk od: 13.02.2019 Uzávierka: 13.03.2019