Nájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie bufetu, Piešťany


Správca ponuky

Správca: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IČO: 00165271
Adresa správcu: I.Krasku 4
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 12
Kontaktná osoba: Monika Petrášová
monika.petrasova@nurch.sk
tel.: 033/7969106

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 12 Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Prenájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti, ktorá je majetkom SR v správe prenajímateľa v časti Národného ústavu reumatických chorôb, Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 12 Piešťany, vedené na liste vlastníctva č.3278,postavenej na pozemku parcela registra "C" , parcelné číslo 5825/2, súpisné číslo 4782.
Jedná sa o nebytový priestor na prvom nadzemnom podlaží o výmere :
miestnosť č.1 - 16,50 m²
miestnosť č.1a - 1,60 m²
miestnosť č.2 - 13,50 m²
miestnosť č.1b - 1,50 m²
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 39€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 02.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.07.2021

Termín obhliadky: po telefonickej dohode na t.č. 033/7969106


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky : cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "" Neotvárať - NÁJOM BUFET " poštou alebo osobne na adrese Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Náležitosti ponuky :
- ponúkaná cena v EUR/výmera/rok
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb súvisiacich s nájmom (dodávka energii atď..) Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. V prípade, ak záujemca , ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou.

Výherca ponuky

Meno Viera Kuchtová
Sídlo Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
Cena 12909,00 €
IČO 34 249 575
Stav úspešná
Protokol 1626947936_zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_bufet.doc