Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 40 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Spoluvlastnícky podiel rodinného domu s pozemkami v k. ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okres...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Moravce
Pridané: 19.10.2021 Predkladanie ponúk od: 20.10.2021 Uzávierka: 05.11.2021

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava alebo doručte osobne na sekretariát ÚI SAV v úradných hodinách od 08.00 - do 16.00h. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu (ponuka vyjadrená pevnou...

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 28.10.2021

nové

Nebytový priestor je určený na prevádzkovanie reštaurácie prípadne podobnej prevádzky. Záujemca je povinný rešpektovať fakt, že nehnuteľnosť, v ktorej sa NP nachádza, je kultúrnou pamiatkou. Účel nájmu musí zodpovedať charakteru budovy a jej účelovému využitiu Slovenskou filharmóniou. Podrobné podmienky nájmu s

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 03.11.2021

nové

Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 05.01.2022. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V POLIKLINIKE II, UL. POVAŽSKÁ 4, RUŽOMBEROK“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP R...

Nájom
Ružomberok
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 28.10.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje" Vyhlásenie elektronickej aukcie - 4. kolo" na nehnute...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Strážske
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 16.11.2021

nové

Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č....

Osobitné ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 15.10.2021 Predkladanie ponúk od: 16.10.2021 Uzávierka: 03.11.2021

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v €/rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom a daň z nehnuteľnosti, podpis uchádzača, fotokópia platného dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Kancelária NR SR nie je platiteľom DPH

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 14.10.2021 Predkladanie ponúk od: 15.10.2021 Uzávierka: 25.10.2021

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: "Cenová ponuka - nájom Námestie mieru 1, Trebišov" a s označením "NEOTVÁRAŤ" v určenej lehote na adresu: MV SR, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice. Za deň doručenia s

Nájom
Trebišov
Pridané: 14.10.2021 Predkladanie ponúk od: 15.10.2021 Uzávierka: 21.10.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov má v správe nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 4538 v k. ú. Skalica, obec Skalica,

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Skalica
Pridané: 14.10.2021 Predkladanie ponúk od: 15.10.2021 Uzávierka: 16.11.2021

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " OPK III kolo Rastice súbor pozemkov" – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových ho...

Osobitné ponukové konanie
Zlaté Klasy
Pridané: 14.10.2021 Predkladanie ponúk od: 15.10.2021 Uzávierka: 29.10.2021