Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 52 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytový priestor o výmere 29,5 m2 disponuje napojením vody a elektriky. Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného /min. 30.-€/m2/rok bez energií a služieb) na adresu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 28.06.2021

nové
108,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k.ú. Urmince - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Ni...

Osobitné ponukové konanie
Urmince
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 09.07.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul...

Nájom
Zvolen
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 01.07.2021

nové

Ponúkané nebytové priestory sú vhodné na prevádzku laboratórneho zariadenia. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky. Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál a...

Nájom
Prešov
Pridané: 18.06.2021 Predkladanie ponúk od: 19.06.2021 Uzávierka: 30.06.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v sa...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Považská Bystrica
Pridané: 18.06.2021 Predkladanie ponúk od: 19.06.2021 Uzávierka: 26.07.2021

nové

Primeraná cena bola znížená v zmysle §8a ods. 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (primeraná cena: 7500,00€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s. č. 46 s pozemkami, k.

Osobitné ponukové konanie
Čaradice
Pridané: 18.06.2021 Predkladanie ponúk od: 19.06.2021 Uzávierka: 09.07.2021

nové

Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - nájom" na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záuj...

Nájom
Považská Bystrica
Pridané: 18.06.2021 Predkladanie ponúk od: 19.06.2021 Uzávierka: 28.06.2021

nové
116 000,00 €

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 101/2020 vyhotovenom ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava-Ružinov, ev. č. 914724

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senec
Pridané: 17.06.2021 Predkladanie ponúk od: 18.06.2021 Uzávierka: 16.07.2021

nové

Predmetom osobitného ponukového konania je samostatne stojací rodinný dom s. č. 72 v podiele 2/4-iny a rodinný dom súp. č. 73 v podiele 2/4, postavené na pozemku parcela C KN č. 143/1 (bez pozemku) s príslušenstvom (sklad na parcele C KN č. 141 – podiel 2/4, studňa kopaná (nachádza sa na parcele C KN č. 141) – podi...

Osobitné ponukové konanie
Krížová Ves
Pridané: 17.06.2021 Predkladanie ponúk od: 18.06.2021 Uzávierka: 02.07.2021

nové

Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom internetu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu správcu uvedenú v ponuke, a to v zalepenej obálke s označením "Neotvárať" a s uvedením hesla (príp. označenia) ponuky, najneskôr v deň, ktorý pripadá na koniec lehoty na doručovanie pon...

Osobitné ponukové konanie
Zboj
Pridané: 16.06.2021 Predkladanie ponúk od: 17.06.2021 Uzávierka: 29.07.2021