Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 69 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra ...

Osobitné ponukové konanie
Rimavské Janovce
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 16.02.2023

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky par.č. 1/5 a 2/5 v celosti v k.ú. Kameničná - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Št...

Osobitné ponukové konanie
Kameničná
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 16.02.2023

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami v k.ú Veľké Kosihy, podiel 1/2 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra,...

Osobitné ponukové konanie
Veľké Kosihy
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 16.02.2023

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Kameničná, k. ú. Kameničná, pozemky par

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kameničná
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 02.03.2023

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Komárno, k. ú. Komárno, stavba - rod

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Komárno
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 02.03.2023

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Okoličná na Ostrove, k. ú. Okoličná na Ostr...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okoličná na Ostrove
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 02.03.2023

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Tôň, k. ú. Tôň, LV č. 616, parcel

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tôň
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 02.03.2023

nové

Cenová ponuka musí byť vyjadrená pevnou sumou v mene euro/m2/rok. Touto ponukou záujemca berie na vedomie, že prejavil záujem o všetky ponúkané veci uvedené v tejto ponuke. Záujemca, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku, sa stane úspešným záujemcom v zmysle § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 278/

Nájom
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 02.02.2023 Predkladanie ponúk od: 03.02.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky v k. ú. Kozárovce, podiel - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 6...

Osobitné ponukové konanie
Kozárovce
Pridané: 01.02.2023 Predkladanie ponúk od: 02.02.2023 Uzávierka: 17.02.2023

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok v k. ú. Lok v podiele 1/2 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 6...

Osobitné ponukové konanie
Lok
Pridané: 01.02.2023 Predkladanie ponúk od: 02.02.2023 Uzávierka: 17.02.2023