Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 75 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 1. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. dom s príslušenstvom a pozemkami v k. ú. Piešťany, LV č. 461

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Piešťany
Pridané: 17.02.2020 Predkladanie ponúk od: 18.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Ponuky predkladať v zalepenej obálke s heslom: "Obchodný priestor- nájom" poštou, alebo osobne na adresu: Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 01128 Žilina. K ponuke priložiť výpis z obchodného registra a účel, na ktorý má byť priestor využitý. Štátny komorný orchester si vyhradzuje právo neuzavrieť zml...

Nájom
Žilina
Pridané: 14.02.2020 Predkladanie ponúk od: 15.02.2020 Uzávierka: 18.02.2020

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemok parcela CKN č. 220/1 v k.ú. Malá Maňa- NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Maňa
Pridané: 14.02.2020 Predkladanie ponúk od: 15.02.2020 Uzávierka: 13.03.2020

nové

Predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Ponuka -Nájom nebytových priestorov - poskytovanie stomatologických služieb, NEOTVÁRAŤ" poslať poštou, alebo osobne do podateľne Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v lehote do 21.02.2020 s adredou odosieľateľa. Za deň doručenia

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 14.02.2020 Predkladanie ponúk od: 15.02.2020 Uzávierka: 21.02.2020

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - pozemky parc. č. 514, č. 515/1, č. 515/2, č. 515/3 v k.ú. Strekov - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného ...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 14.02.2020 Predkladanie ponúk od: 15.02.2020 Uzávierka: 13.03.2020

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Hrašné
Pridané: 14.02.2020 Predkladanie ponúk od: 15.02.2020 Uzávierka: 28.02.2020

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Nové Mesto nad Váhom
Pridané: 14.02.2020 Predkladanie ponúk od: 15.02.2020 Uzávierka: 03.03.2020

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta zapísaného na LV č. 685 ako parcela reg. EKN parc. č. 711/2, ide o pozemok,

Osobitné ponukové konanie
Jelka
Pridané: 13.02.2020 Predkladanie ponúk od: 14.02.2020 Uzávierka: 05.03.2020

nové

Nebytové priestory sú vhodné na zriadenie a prevádzkovanie obchodných priestorov. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytového priestoru požadujeme 360,00 EUR/m2/rok za obchodné priestory, 52,00 EUR/m2/rok za ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 13.02.2020 Predkladanie ponúk od: 14.02.2020 Uzávierka: 24.02.2020

nové

Záujemcovia môžu cenové ponuky doručovať do 2.3.2020 v zalepenej obálke na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ-cenová ponuka na nájom RS“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. V ponuke: a) záujemca - f

Nájom
Rimavská Sobota
Pridané: 13.02.2020 Predkladanie ponúk od: 14.02.2020 Uzávierka: 02.03.2020