Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 114 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Topoľčany, obci Horné Obdokovce, k.ú. Obsolovce, LV č. 87...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Horné Obdokovce
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 11.01.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Pozemok Nová Ves nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 ...

Osobitné ponukové konanie
Nová Ves nad Žitavou
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 28.12.2017

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s.č. 28 s pozemkami Dolné Turovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefániko...

Osobitné ponukové konanie
Veľké Turovce
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 28.12.2017

nové
176,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky Plášťovce - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra ...

Osobitné ponukové konanie
Plášťovce
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 28.12.2017

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkami v k.ú. Mýtne Ludany - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova...

Osobitné ponukové konanie
Mýtne Ludany
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 28.12.2017

nové
2 804,00 €

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom Beša - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v...

Osobitné ponukové konanie
Beša
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 28.12.2017

nové

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s označením „Nájom - Neotvárať“, heslo: „bufety HB SND“ poštou alebo osobne do podateľne SND, na Pribinovej ul. 17, najneskôr do 22.12.2017 do 12:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND. Ponuka predložená f...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 22.12.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.”) vyhlasuje 2. kolo elektronickej aukc

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Košice - mestská časť Šaca
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 18.01.2018

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 041 77 Košice, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne na sekretariát správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - kuchyňa - NEOTVÁRAŤ" a menom a adresou uchádzača, najneskô...

Nájom
Košice - mestská časť Sever
Pridané: 08.12.2017 Predkladanie ponúk od: 09.12.2017 Uzávierka: 18.12.2017

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 041 77 Košice, ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne na sekretariát správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Nájom - č. kancelárie - NEOTVÁ

Nájom
Košice - mestská časť Sever
Pridané: 07.12.2017 Predkladanie ponúk od: 08.12.2017 Uzávierka: 18.12.2017