Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 48 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu/ 4 kolo - cena znížená o 60 %/ na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe v k. ú. Jahodná, LV č. 214. Ceno

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jahodná
Pridané: 24.10.2018 Predkladanie ponúk od: 25.10.2018 Uzávierka: 23.11.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkom Dvory nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova tr...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 3. kolo - k. ú. Tajná - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v posledný ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Tajná
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Cenová ponuka VEA 2. kolo - k. ú. Banská Bystrica - NEOTVÁRAŤ". Cenové ponuky musia byť správcovi doručené najneskôr v...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Banská Bystrica
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - rodinný dom s pozemkom STREKOV č. 237 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trie...

Osobitné ponukové konanie
Strekov
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK pozemok parc. č. 4565 v k.ú. Mužla - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 6...

Osobitné ponukové konanie
Mužla
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu prenecháva do nájmu nebytové priestory nachádzajúce na I. poschodí dvojpodlažného objektu v Košiciach, Alžbetina 25, budovy identifikovanej v LV č. 3174, katastrálne územie Košice – stredné mesto so súpisným čís...

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 07.11.2018

nové

Minimálne trhové nájomné za 21 dní je 6 300 € / 150 m2. Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za 21 dní; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom (voda a elektrická energia) a daň z nehnuteľnosti, záväzok uchádzača, že v č...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 31.10.2018

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s heslom "PRENÁJOM" písomne na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálke uveďte tiež svoju adresu. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne požadovanú výšku nájomného, ŠGÚDŠ...

Nájom
Spišská Nová Ves
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 05.11.2018

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor pozemkov, v k. ú. Mierovo, LV č. 366. Vypratanie a vyči

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Mierovo
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 23.11.2018