Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 47 ponúk
Zobrazenie:


nové

Priestor parkoviska slúži na parkovanie pre zamestnancov a návštevníkov predstavení Slovenského národného divadla a nachádza sa pri Novej budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici č. 17 v Bratislave, vjazd z Pribinovej ulice . Časť z parkoviska určeného na prenájom pre osobné automobily pozostáva ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 28.04.2017 Predkladanie ponúk od: 29.04.2017 Uzávierka: 15.05.2017

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 17/2017: Nájom bočnej steny budovy - umiestnenie reklamného panela, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 11 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v regi...

Nájom
Žilina
Pridané: 28.04.2017 Predkladanie ponúk od: 29.04.2017 Uzávierka: 09.05.2017

nové
14 300,00 €

Predmetom elektronickej aukcie, ktorú vyhlasuje správca majetku štátu je prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku doručiť na adresu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32,...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Banská Bystrica
Pridané: 27.04.2017 Predkladanie ponúk od: 28.04.2017 Uzávierka: 29.05.2017

nové

Ponukané nebytové priestory sú vhodné na umiestnenie a prevádzkovanie predajne potravín. Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponukaného ročného nájomného za 1 m2 vyjadrené pevnou sumou doručte v zalepenej obálke s vyznačením "NÁJOM - NEOTVÁRAŤ" na adresu ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 71 Ba...

Nájom
Bardejov
Pridané: 27.04.2017 Predkladanie ponúk od: 28.04.2017 Uzávierka: 09.05.2017

nové

Ponukané nebytové priestory sú vhodné na umietnenie a prevádzkovanie predajne textilu. Cenové ponuky bez prevádzkových nákladov s uvedením výšky ponukaného ročného nájomného za 1 m2 vyjadrené pevnou sumou doručte v zalepenej obálke s vyznačením "NÁJOM - NEOTVÁRAŤ" na adresu ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 71 Barde...

Nájom
Bardejov
Pridané: 27.04.2017 Predkladanie ponúk od: 28.04.2017 Uzávierka: 09.05.2017

nové

Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu. Uvedený priestor slúžil v minulosti na prevádzkovanie školského bufetu. Požadované trhové nájomné je 30,00 Eur/m2/rok, plus náklady na služby. Cenové ponuky doručte v

Nájom
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Pridané: 26.04.2017 Predkladanie ponúk od: 27.04.2017 Uzávierka: 02.05.2017

nové

Nebytové priestory sa ponúkajú za trhové nájomné 353 €/m2/rok/ bez DPH t.j. spolu 1800,30 €/ 5,1 m2 /rok bez poplatkov za služby a energie spojené s nájmom. Správca uzavrie nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu sumu za nájomné. Ak ponuka výšky žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomn...

Nájom
Martin
Pridané: 26.04.2017 Predkladanie ponúk od: 27.04.2017 Uzávierka: 05.05.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania - 2. kolo na ...

Osobitné ponukové konanie
Šaľa
Pridané: 26.04.2017 Predkladanie ponúk od: 27.04.2017 Uzávierka: 12.05.2017

nové

Nehnuteľný majetok štátu je ponúkaný ako celok. Pozemok pod budovami je vo vlastníctve súkromnej osoby. Primeraná cena je stanovená na základe znaleckého posudku číslo 66/2015 na sumu 20 800,- Eur ( slovom " Dvadsaťtisíc osemsto eur") V zmysle §8a ods. 8 zákona je táto suma znížená o 60% na sumu 8320,- Eur( slovom "...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Dedina Mládeže
Pridané: 25.04.2017 Predkladanie ponúk od: 26.04.2017 Uzávierka: 26.05.2017

nové

Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "Prenájom nebytových priestorov v Stropkove - NEOTVÁRAŤ" poštou na adresu: Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov alebo osobne do podateľne do 15:00 hod. najneskôr 19.05.201

Nájom
Stropkov
Pridané: 25.04.2017 Predkladanie ponúk od: 26.04.2017 Uzávierka: 19.05.2017