Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 58 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaných nebytových priestorov, s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom, DÚ Banská Bystrica“ na

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 10.12.2019 Predkladanie ponúk od: 11.12.2019 Uzávierka: 23.12.2019

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 103/2019: Nájom - nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za ...

Nájom
Žilina
Pridané: 10.12.2019 Predkladanie ponúk od: 11.12.2019 Uzávierka: 20.12.2019

nové

Písomnú ponuku doručí záujemca do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom: „Ponukové konanie č. 1/2019 - NEOTVÁRAŤ!". Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať: výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia ponúkaného majetku štátu, identifikačné údaje záujemcu vrátane te...

Nájom
Trnava
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 40/2019 zo dňa 19.10.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom je v súčasnom stave neobývateľná, nespĺňa súčasné základné ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 13.01.2020

nové

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so Zákonom č. 278/1993 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ponúka na odplatný prevod vlastníctva prebytočný nehnuteľný ma...

Osobitné ponukové konanie
Prešov
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 13.01.2020

nové

Nájom je možné dohodnúť najskôr od 21.02.2019 (a zároveň po odsúhlasení MF SR a zverejnení zmluvy v CRZ). Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. (5...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

Nájom je možné dohodnúť najskôr od 21.02.2019 ( a zároveň po odsúhlasení MF SR a zverejnení zmluvy v CRZ). Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. (...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 09.12.2019 Predkladanie ponúk od: 10.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Ratnovce, obec Ratnovce, okres Piešťany. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadam...

Osobitné ponukové konanie
Ratnovce
Pridané: 06.12.2019 Predkladanie ponúk od: 07.12.2019 Uzávierka: 20.12.2019

nové

Cenové ponuky záujemcov vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "VEA_1. kolo_budova s pozemkami k. ú. Staré Hory- NEOTVÁRAŤ" na adresu: Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava najneskôr do 21. 1. 2020, prípadne osobne do podateľne Úradu SAV do 13.30 hod. dňa 21. 1.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Staré Hory
Pridané: 06.12.2019 Predkladanie ponúk od: 07.12.2019 Uzávierka: 21.01.2020

nové

Priestory sa ponúkajú za trhové nájomné 153,- €/m2/rok/bez DPH, bez poplatkov za služby a energie spojené s nájmom. Záujem o ponúkaný majetok možno prejaviť len písomnou formou včas doručenou správcovi. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky príjemcu. Cenovú ponuka ...

Nájom
Martin
Pridané: 05.12.2019 Predkladanie ponúk od: 06.12.2019 Uzávierka: 16.12.2019