Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 67 ponúk
Zobrazenie:


nové

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu cenu za prenájom nebytových priestorov požadujeme 1222,80 EUR/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu, ako ani odplatu za užívanie spoločných priestorov. Tieto...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 23.04.2021 Predkladanie ponúk od: 24.04.2021 Uzávierka: 03.05.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo k. ú. Spišs...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Spišská Nová Ves
Pridané: 23.04.2021 Predkladanie ponúk od: 24.04.2021 Uzávierka: 21.05.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo k. ú. Spišs...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Spišská Nová Ves
Pridané: 23.04.2021 Predkladanie ponúk od: 24.04.2021 Uzávierka: 21.05.2021

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 98/2020 zo dňa 13.08.2020, ktorý vypracoval ÚEOS-Komercia, a.s., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 31 331 220, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.: 465/B znalec v odbore: Stavebníctvo, odvetviach: Odhad...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jablonec
Pridané: 22.04.2021 Predkladanie ponúk od: 23.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Ponúkané nebytové priestory v minulosti slúžili ako kancelárske priestory. Trhové nájomné je stanovené pre nebytové priestory 92 €/1 m2/rok, trhové nájomné pre garáže 83 €/1 m2/rok a trhové nájomné pre parkovacie miesto 58 €/1 m2/rok. Ponuky je možné zasielať na celý objekt, na súbory nebytových priestorov na jednot...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 21.04.2021 Predkladanie ponúk od: 22.04.2021 Uzávierka: 30.07.2021

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie - 2. kolo so znížením primeranej ceny o 10% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta zapísaného na LV č. 3783 ako parc...

Osobitné ponukové konanie
Veľké Úľany
Pridané: 21.04.2021 Predkladanie ponúk od: 22.04.2021 Uzávierka: 07.05.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje" Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo" na nehnute...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hencovce
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 18.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 16/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 318,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 15/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 206,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021

nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Nájom 14/2021" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena za nájom je 263,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom). Ponuky doručte ...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 04.05.2021