Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 46 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa. Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul...

Nájom
Zvolen
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v €/rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s nájmom, daň z nehnuteľnosti, nájomné za užívanie technologicko-prevádzkového a interiérového vybavenia; podpis uchádzača, fotokópia platného dokladu...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Garážové priestory je možné využiť aj ako skladové priestory. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie ročné nájomné za 1m2 podlahovej plochy predmetu nájmu, nie však nižšie ako trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu n...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 04.08.2021

nové

Žiadame o uvedenie mena a adresy odosielateľa a o označenie ponuky.

Osobitné ponukové konanie
Stará Turá
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 10.08.2021

nové

Heslo na označenie obálky „ VEA 2 kolo SKUPINA OBJEKTOV Dom a Rozostavaná stavba ŽILINA “ Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 66/2019 zo dňa 31.10.2019, vypracovanom znalcom Ing. Jurajom Cesnekom, evidenčné číslo : 915 360, M.A.Bazovského 1189/4, 013 01 Teplička nad Váhom a primeraná cena určená...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Žilina
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 25.08.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 278/1993 Z.z.") vyhlasuje 1. kolo osobitného ponukového konania na predaj prebytočného n...

Osobitné ponukové konanie
Turňa nad Bodvou
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 17.08.2021

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v znaleckom posudku č. 56/2020 zo dňa 15.9.2020, ktorý podala Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., IČO 46 130 403. znalecká organizácia v odboroch : Ekonomika a riadenie podnikov - odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov, Stavebníctvo - odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností, p...

Osobitné ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 26.07.2021 Predkladanie ponúk od: 27.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Cenové ponuky zasielajte výhradne poštou na adresu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy 1, označené heslom „Cenová ponuka-nájom S442, S441 - NEOTVÁRAŤ“. Kontaktná osoba: JUDr. Valéria Sopková, 052/4414 405. Akceptované budú ponuky doruč

Nájom
Vysoké Tatry
Pridané: 26.07.2021 Predkladanie ponúk od: 27.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Svoje ponuky zasielajte v zalepenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ! - cenová ponuka na prenájom - ul. M. Hlaváčka Levoča" na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.Na zadnú stranu nezabudnite uviesť svoju adresu. Ponuka musí byť doručená na Centrum podpory Prešov, či ...

Nájom
Levoča
Pridané: 26.07.2021 Predkladanie ponúk od: 27.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021

nové

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v Znaleckom posudku č. 12/2021 zo dňa 17.04.2021, ktorý vypracoval Ing. Ján Dobeš, Csc. znalec v odbore: Stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca 910560. Objekt je dlhodobo nevyužívaný, je značne poškodený a je potrebné urobiť rozsiahlu rekonštrukc...

Osobitné ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 26.07.2021 Predkladanie ponúk od: 27.07.2021 Uzávierka: 09.08.2021