Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 60 ponúk
Zobrazenie:


nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom ŽA-EUROPALACE" v lehote do 09.05.2018 do 13.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované bud

Nájom
Žilina
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 09.05.2018

nové

Písomnú ponuku s navrhovanou cenou nájomného doručte v uzatvorenej obálke označenej "neotvárať-nájom ŽA-bufet" v lehote do 09.05.2018 do 13.00 hod na adresu Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Akceptované bud

Nájom
Žilina
Pridané: 20.04.2018 Predkladanie ponúk od: 21.04.2018 Uzávierka: 09.05.2018

nové

Minimálna výška nájmu je určená v sume 9,96 EUR/m2/ROK. Pri celkovej prenajatej ploche 40m2 predstavuje ročné nájomné 398,40 EUR. Výška nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov...

Nájom
Myjava
Pridané: 19.04.2018 Predkladanie ponúk od: 20.04.2018 Uzávierka: 02.05.2018

nové

Heslo na označenie obálky: „Lažteky - ČOV “ Všeobecná hodnota majetku: 28 800,00 € znížená o 60%. Spôsob zloženia finančnej zábezpeky: Centrum výcviku Lešť, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť prip

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Pliešovce
Pridané: 18.04.2018 Predkladanie ponúk od: 19.04.2018 Uzávierka: 18.05.2018

nové

Plocha na fasáde je vhodná na umiestnenie reklamného panelu. Písomnú ponuku s navrhovanou sumou nájomného za m2 doručte v uzavretej obálke označenej "Neotvárať - nájom"v lehote do 03.05.2018 na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica. Záujem o ponúkaný

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 18.04.2018 Predkladanie ponúk od: 19.04.2018 Uzávierka: 03.05.2018

nové

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Lužianky
Pridané: 18.04.2018 Predkladanie ponúk od: 19.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové
12 700,00 €

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“) ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľné...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Prašice
Pridané: 18.04.2018 Predkladanie ponúk od: 19.04.2018 Uzávierka: 21.05.2018

nové

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu. Uvedený priestor slúži ako školský bufet. Požadované trhové nájomné je 51,00 €/m2/ rok, plus náklady na služby. Cenové ponuky doručte v za

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 17.04.2018 Predkladanie ponúk od: 18.04.2018 Uzávierka: 23.04.2018

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 22/2018: Nájom - bočné steny budov, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t.j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za...

Nájom
Žilina
Pridané: 17.04.2018 Predkladanie ponúk od: 18.04.2018 Uzávierka: 27.04.2018

nové
2 313 086,00 €

Heslo na označenie obálky: „Kasárne Mokraď“. Všeobecná hodnota ponúkaného majetku (areál kasární pozostávajúci zo stavieb, pozemkov a príslušenstva) bola stanovená znaleckým posudkom č. 53/2017 vyhotovenom Ing. arch. B. Baluchom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností n...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jamník
Pridané: 17.04.2018 Predkladanie ponúk od: 18.04.2018 Uzávierka: 15.06.2018