Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 60 ponúk
Zobrazenie:


nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5...

Osobitné ponukové konanie
Zombor
Pridané: 22.10.2020 Predkladanie ponúk od: 23.10.2020 Uzávierka: 12.11.2020

nové

Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu - 2. kolo na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe za primeranú cenu zníženú o 10%, menovite záhradnú rekreačnú chatku s...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Vrbové
Pridané: 22.10.2020 Predkladanie ponúk od: 23.10.2020 Uzávierka: 23.11.2020

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu je možné prejaviť len písomnou ponukou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného (63.-€/m2/rok) na adresu: Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica, označené heslom: "Cenová ponuka - prenájom - NEOTVÁRAŤ " najneskôr do 29.10.2020 do 10,00 hod...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 21.10.2020 Predkladanie ponúk od: 22.10.2020 Uzávierka: 29.10.2020

nové

Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Mliečno, obec Šamorín, okres Dunajská Streda zapísaného na LV č. 1257 ako stavba súp. č. 439 garáž stojaca na p

Osobitné ponukové konanie
Šamorín
Pridané: 21.10.2020 Predkladanie ponúk od: 22.10.2020 Uzávierka: 06.11.2020

nové

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne v...

Nájom
Vysoké Tatry
Pridané: 21.10.2020 Predkladanie ponúk od: 22.10.2020 Uzávierka: 05.11.2020

nové

Nájom
Bratislava - mestská časť Petržalka
Pridané: 20.10.2020 Predkladanie ponúk od: 21.10.2020 Uzávierka: 04.11.2020

nové

Slovenská republika zastúpená Krajským súdom v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice , v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, oznamuje vyhlásenie ponuky nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Hušťáky, obec Košice, okres Ko...

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 19.10.2020 Predkladanie ponúk od: 20.10.2020 Uzávierka: 30.10.2020

nové

Slovenská republika zastúpená Krajským súdom v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice , v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, oznamuje vyhlásenie ponuky nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Hušťáky, obec Košice, okres Ko...

Nájom
Košice - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 19.10.2020 Predkladanie ponúk od: 20.10.2020 Uzávierka: 30.10.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z. správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1m2 spoločného priestoru - vestibul, ktorý s nachádza...

Nájom
Galanta
Pridané: 15.10.2020 Predkladanie ponúk od: 16.10.2020 Uzávierka: 26.10.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR- Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava ako správca nehnuteľného majetku štátu v súlade zákonom č.278/1993 Z.z. správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu – 1m2 spoločného priestoru - vestibul, ktorý s nach...

Nájom
Galanta
Pridané: 15.10.2020 Predkladanie ponúk od: 16.10.2020 Uzávierka: 26.10.2020