Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 41 ponúk
Zobrazenie:


nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Kameničná, k. ú. Kameničná, pozemky par

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kameničná
Pridané: 18.01.2022 Predkladanie ponúk od: 19.01.2022 Uzávierka: 01.03.2022

nové

Nebytové priestory sú vhodné napríklad na umiestnenie bankomatu alebo iných automatov alebo prevádzok s výdajom tovaru na ulicu. Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely, alebo začne rekonštrukcia haly návštev, NÚD...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 01.02.2022

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia priestorov NÚDCH, v ktorých sa nachádzajú aj ponúkané priestory, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukonč...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 16.02.2022

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely, alebo začne rekonštrukcia haly návštev, NÚDCH si vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu. Súčasťou ponuky záuje

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 16.02.2022

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely, alebo začne rekonštrukcia haly návštev, NÚDCH si vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu. Súčasťou ponuky záuje

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 16.02.2022

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely, alebo začne rekonštrukcia priestorov nájmu alebo priestorov v ich blízkosti, NÚDCH si vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím...

Nájom
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 16.02.2022

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v znaleckých posudkoch č. 158/2020 zo dňa 15.12.2020, č. 61/2021 zo dňa 2.7.2021, ktoré podal Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo 900226. Písomné cen...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Senec
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 14.02.2022

nové

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Komárno, obci Pribeta, k.ú. Pribeta, LV č. 1169,

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Pribeta
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 28.02.2022

nové

Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001...

Osobitné ponukové konanie
Modrovka
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 31.01.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 2710/23 v celosti v k.ú. Kolárovo - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Šte...

Osobitné ponukové konanie
Kolárovo
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 07.02.2022