Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 15 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimálnu...

Nájom
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 20.01.2021 Predkladanie ponúk od: 21.01.2021 Uzávierka: 01.02.2021

nové

Nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomného, pričom ako minimá...

Nájom
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 20.01.2021 Predkladanie ponúk od: 21.01.2021 Uzávierka: 01.02.2021

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky : cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením "" Neotvárať - ponuka NÁJOM miestnosť č.214" poštou alebo osobne na adrese Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Nájom
Piešťany
Pridané: 19.01.2021 Predkladanie ponúk od: 20.01.2021 Uzávierka: 02.02.2021

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 42/2019 zo dňa 24.10.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca 914958. Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výšk...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Kráľová pri Senci
Pridané: 19.01.2021 Predkladanie ponúk od: 20.01.2021 Uzávierka: 08.02.2021

nové

Nebytový priestor je vhodný napr. na umiestnenie 2 predajných automatov na predaj teplých a studených nápojov, slaného a sladkého pečiva, bagiet a cukroviniek. Náležitosti ponuky: základné údaje uchádzača; ponuka výšky trhového nájomného v € za rok; záväzok uchádzača, že okrem nájomného bude uhrádzať prevádzkové ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 18.01.2021 Predkladanie ponúk od: 19.01.2021 Uzávierka: 28.01.2021

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s.č. 216 s pozemkami, k.ú. Dvory nad Žitavou - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitr...

Osobitné ponukové konanie
Dvory nad Žitavou
Pridané: 15.01.2021 Predkladanie ponúk od: 16.01.2021 Uzávierka: 30.01.2021

nové

Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra ...

Osobitné ponukové konanie
Tisovec
Pridané: 15.01.2021 Predkladanie ponúk od: 16.01.2021 Uzávierka: 30.01.2021

nové

Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 82005 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemkov v k.ú. Hlohovec NEOTVÁRAŤ!!!" Posledný deň lehoty 13.02.2021. Obálky musia byť v tento posledný deň doručené do 14:00.

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Hlohovec
Pridané: 14.01.2021 Predkladanie ponúk od: 15.01.2021 Uzávierka: 13.02.2021

nové

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov do Nemocnice Ružinov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác bude Zmluva o nájme nebytových priestorov ukončená aj pred uplynutím ...

Nájom
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 13.01.2021 Predkladanie ponúk od: 14.01.2021 Uzávierka: 23.01.2021

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky minimálne vo výške stanoveného trhového nájomného za 1 m² v eurách na 1 rok, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením: "NEOTVÁRAŤ - nájom Prešov, Hlavná ul. č....

Nájom
Prešov
Pridané: 12.01.2021 Predkladanie ponúk od: 13.01.2021 Uzávierka: 23.01.2021