Osobitné ponukové konanie II. kolo - Autožeriav ADK 70 (23000050)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Černecký
ivan.cernecky@reserves.gov.sk
tel.: 0902 899914

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 31.10.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 12 060,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79478
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Autožeriav ADK 70 (23000050)
Rok výroby 1988
Stručná identifikácia Autožeriav ADK 70 (23000050) značka: IFA, druh: SF SAMOHYBNÝ ŽERIAV, farba: žltá, zdvihový objem valcov: 6560 cm3, najväčší výkon motora: 92.00 kW, druh paliva: nafta, druh kolies: diskové, počet náprav: 2, prevodovka: MT/5, stav tachometra: 918 km
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania II." na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II. - Autožeriav ADK 70 (23000050) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 30.11.2022.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Vígľaš so sídlom na adrese Riečna 258, 962 02 Vígľaš.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hmotného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Technický stav Autožeriav ADK 70 (23000050) :
- je funkčný a aktuálny technický stav zodpovedá roku výroby
- vozidlo je nespôsobilé na jazdu na pozemných komunikáciách z dôvodu absencie platnej TK a EK

Výherca ponuky

Meno Ján Kuňava
Sídlo Jesenského 336/47, 061 01 Spišská Nová Ves
Cena 14800 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1670926627_zapis_komisie_c._52022__predaj_hnut.majetku_strediska_ropk_30.11.2022.doc