Osobitné ponukové konanie II. kolo - Univerzálny nakladač UN 053 (22200030)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Černecký
ivan.cernecky@reserves.gov.sk
tel.: 0902 899914

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 31.10.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 138,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79477
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Univerzálny nakladač UN 053 (22200030)
Rok výroby 1981
Stručná identifikácia Univerzálny nakladač UN 053 (22200030)
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Osobitného ponukového konania II. " na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE II. - Univerzálny nakladač UN 053 (22200030) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 30.11.2022.
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Vígľaš so sídlom na adrese Riečna 258, 962 02 Vígľaš.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hnuteľného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Technický stav Univerzálny nakladač UN053 (22200030) :
- stroj je pojazdný a aktuálny technický stav zodpovedá roku výroby
- nutná oprava hydraulickej časti a výmena pneumatík

Výherca ponuky

Meno Róbert Čík
Sídlo Dukelská 21, 920 01 Hlohovec
Cena 7400 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1670926711_zapis_komisie_c._52022__predaj_hnut.majetku_strediska_ropk_30.11.2022.doc