Informácie pre správcov


Ponuku majetku štátu v registri zverejňuje správca majetku štátu, ktorý zodpovedá za správnosť a včasnosť vložených údajov. V prechodnom období od 1. decembra 2014 do 30. júna 2015 sa ponuka nehnuteľného a vymedzeného hnuteľného majetku štátu určená iným správcom majetku štátu na prevod správy realizovala výlučne písomnou formou štátnym rozpočtovým alebo štátnym príspevkovým organizáciám a ponuka dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného do nájmu sa realizovala zverejnením ponuky v dennej tlači. Od 1. júla 2015 sa nehnuteľný majetok štátu a vymedzený hnuteľný majetok štátu určený na prevod správy alebo na predaj, ako aj nehnuteľný majetok štátu určený na nájom, sa zverejňuje výlučne len v registri. Výnimkou je len majetok štátu uvedený v § 18m ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

Predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu a vymedzeného hnuteľného majetku štátu sa realizuje formou osobitného ponukového konania alebo elektronickou aukciou. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ktorého znalcom stanovená hodnota presahuje 10 000 eur, je správca povinný ponúknuť len v elektronickej aukcii.

 

UPOZORNENIE !
Ak sa potrebujete prvýkrát prihlásiť do registra ponúkaného majetku štátu, vyplňte priložený formulár „Žiadosť o prístup do aplikácie ROPK pre správcov prebytočného majetku štátu" v PDF formáte.

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý podľa § 8c ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov plní funkciu Vášho zriaďovateľa, na kontrolu. Len zriaďovateľ je oprávnený túto žiadosť postúpiť na zaregistrovanie DataCentru (administrátor).

Aplikácia vyžaduje internetový prehliadač minimálne:
- Internet Explorer  verzia 9
- Firefox verzia 28
- Chrome verzia 32

 

Kontaktné údaje:
DataCentrum – CPU
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Telefón: 02 / 57880056, 0850 123 344 (za hovory vám Slovak Telecom, a.s. bude účtovať poplatok v cene miestneho hovoru)
Fax: 02 / 5292 3871
E-mail: cpu@datacentrum.sk
Internet: https://cpu.datacentrum.sk/domov

 

Pre bezplatné nahlásenie incidentov resp. problémov pri práci s informačnými systémami máte k dispozícii aplikáciu „Hlásenia Service Manager“ ( https://helpdesk.datacentrum.sk/index.do ), ktorá umožňuje nahlasovať požiadavky na CPU priamo z počítača používateľa (po pripojení PC používateľa do KTI cez VPN Dialer, resp. používatelia informačného systému pre systém štátnej pokladnice po prihlásení s použitím čipovej karty, alebo USB tokenu). 

V priestore okna „Citrix Program Neighborhood“ je vypublikovaná ikona s názvom „Hlásenia Service Manager“ . 

Viac informácií a návod nájdete v príručke dostupnej z menu Dokumenty na stiahnutie: Používateľská príručka pre elektronické nahlasovanie požiadaviek na CPU.