Nájom nebytových priestorov, Košice - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Krajský súd v Košiciach
IČO: 215783
Adresa správcu: Štúrova 29
Mesto: Košice
PSČ: 04151
Kontaktná osoba: JUDr. Miloslav Kunca
miloslav.kunca@justice.sk
tel.: 055/8870140

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Hušťáky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova 29, Košice
Druh ponúkaného majetku štátu: • Nebytové priestory vhodné na umiestnenie ambulancie všeobecného lekára vrátane vyšetrovacej miestnosti (49m2), čakárne a spoločných priestorov (30m2), nachádzajúce sa na prízemí traktu budovy súdov v Košiciach na Štúrovej ul. č. 29
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1617€ / 49 m2 / Rok
810€ / 30 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.10.2020

Termín obhliadky: Po dohode


Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Krajským súdom v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice , v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, oznamuje vyhlásenie ponuky nájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v katastrálnom území Hušťáky, obec Košice, okres Košice. Správca ponúka do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Krajského súdu v Košiciach na Štúrovej ul. č. 29 (súpisné č. 1369, kat. ú. Hušťáky, postavenej na parcelách č. 3271/2 a 3271/4, zapínanej na LV č. 10217), ktoré sú vhodné na:
• Poskytovanie zdravotníckych služieb všeobecným lekárom, predovšetkým sudcom a ostatným zamestnancom Krajského súdu v Košiciach a Okresných súdov Košice II, Košice II a Košice okolie
Trhová cena prenájmu je stanovená v zmysle „Stanovenia minimálnej náhrady za užívanie majetku mesta“ (príloha č. 4 Štatútu mesta Košice, účinného od 1.7.2017) v minimálnej výške:
a) ambulancia všeobecného lekára vrátane vyšetrovacej miestnosti 49 m2 x 33,- €, t.j. 1 617,- eur ročne,
b) čakáreň a spoločné priestory 30 m2 x 27,- €, t.j. 810,- eur ročne
Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice, v zapečatenej obálke so spiatočnou adresou a s označením „Cenová ponuka na prenájom – neotvárať!“
Záujemca v cenovej ponuke uvedie celkový ročný vyčíslený nájom za príslušnú plochu podľa predmetu nájmu. Nájomné na dohodnutý účel musí byť minimálne také, za aké sa v tomto čase a na tomto mieste obvykle prenajímajú nehnuteľnosti (trhové nájomné podľa „Stanovenia minimálnej náhrady za užívanie majetku mesta“ (príloha č. 4 Štatútu mesta Košice, účinného od 1.7.2017) ). Krajský súd Košice ako správca majetku bude akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. V navrhovanej výške ročného nájmu nesmú byť zahrnuté poplatky za elektrickú energiu, vodné – stočné, teplo, odvoz komunálneho odpadu a ostatné služby spojené s užívaním nebytového priestoru, ktoré budúci nájomca bude hradiť v plnom rozsahu.
Záujemca o poskytovanie zdravotníckych služieb predloží:
a) ako právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, účel využitia nehnuteľnosti, ponukovú cenu, podpis štatutárneho zástupcu)
b) ako fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, účel využitia nehnuteľnosti, ponukovú cenu.
Nájomná zmluva bude uzatvorená len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva financií. Doba prenájmu bude individuálne dohodnutá s príslušným víťazom, maximálna možná doba je na päť rokov. Budúci nájomca si zabezpečí príslušné súhlasy v zmysle hygienických a zdravotných právnych predpisov.
Krajský súd v Košiciach nebude akceptovať tie ponuky, ktorých cenová ponuka záujemcov nedosiahne výšku trhového nájomného, resp. ak cenová ponuka bude v rozpore so zámerom prenájmu. Zároveň si správca majetku vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.
Začiatok doby nájmu je možný po 1.1.2021.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1604564419_zaznam_z_vyhodnotenia__ambulancia_vseobecneho_lekara.pdf