nájom nebytových priestorov, Dolný Kubín


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
IČO: 00634883
Adresa správcu: Nemocničná 12
Mesto: Dolný Kubín
PSČ: 026 01
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Váňová
dk.vanova@uvzsr.sk
tel.: 043/5604812

Údaje o ponuke

Okres: Okres Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Katastrálne územie: Dolný Kubín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
Druh ponúkaného majetku štátu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho v administratívnej budove na Nemocničnej ulici č. 12, súpisné číslo 1943, na LV č. 4125, k. ú. Dolný Kubín, parcelné číslo 845/4, konkrétne: miestnosť č. 204 o výmere 18,84 m2 na 1 poschodí budovy a miestnosť č. 018 o výmere 7,65 m2 v suteréne budovy. Spolu nebytové priestory o výmere 26,49 m2.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 28€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 07.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.04.2021

Termín obhliadky: po telefonickej dohode


Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín ako správcovi majetku v zalepenej obálke s označením "nájom - neotvárať". Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2 za rok vyjadrenú pevnou sumou. Nájomná zmluva sa uzavrie so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného správca je povinný od ponuky odstúpiť. Správca si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o nájme so záujemcom, charakter činnosti ktorého v prenajatých priestoroch by narúšal jeho činnosť. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu nie sú súčasťou nájomného. Na ponuky doručené po lehote na doručenie ponúk sa nebude prihliadať. O výsledku bude víťazný záujemca informovaný telefonicky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...