Nájom priestorov a priľahlých pozemkov zásobnej záhrady SNM - Múzea Betliar., Betliar


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné múzeum, Bratislava
IČO: 00164721
Adresa správcu: Vajanského nábrežie 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 810 06
Kontaktná osoba: Ing. Brigita Nagyová
brigita.nagyova@snm.sk
tel.: 421 918 728 389

Údaje o ponuke

Okres: Okres Rožňava
Obec: Betliar
Katastrálne územie: Betliar
Adresa ponúkaného majetku štátu: Železničná, 049 21 Betliar
Druh ponúkaného majetku štátu: 1. Pozemok, parc.č. C-KN 2419, o výmere 619 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na Liste vlastníctva č. 1989.
2. Stavba na pozemku, nachádzajúcom sa na parc.č. C-KN 2419, evidovaná na Liste vlastníctva 378, druh stavby - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby sklenník, stavba bez súpisného čísla.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 5248€ / 7562 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujem o dočasne prebytočná majetok štátu môže prejaviť výlučne len nájomca, ktorý bude plniť úlohy v rámci predmetu jeho činnosti a to v súlade s predmetom činnosti, na ktorý bol tento objekt využívaný správcom, ktorý ho na dočasný prenájom ponúka t.j. pestovanie sadbového materiálu v odbore záhradníctvo, a zároveň má finančné krytie na jeho prevádzku. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady. Cenová ponuka musí okrem ponuky ročného nájomného obsahovať aj meno a priezvisko/obchodné meno, trvalé bydlisko, podpis záujemcu/osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt, e-mailovú adresu a účel nájmu. Súčasťou ponuky je aj kópia dokladu o oprávnení podnikať. Cenové ponuky doručte do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v zalepenej obálke s označením "Neotvárať ZZ" na adresu SNM- Múzeum Betliar, Lesná 9/17, 049 21 Betliar. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za celý predmet nájmu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, bez udania dôvodu a tiež ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného a nebude vyjadrená pevnou sumou. Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu bude výška ponúknutého nájomného pri dodržaní podmienok a účelu nájmu. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzatvorenie zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.