Nebytové priestory o výmere 57,86 m2 na prízemí v budove DÚ Banská Bystrica, Nová ul. 13, Banská Bystrica, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nová 13, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory o celkovej výmere 57,86 m2 na prízemí budovy Daňového úradu Banská Bystrica so súpisným č. 6005 na ulici Nová 13 v Banskej Bystrici, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 3245 pre katastrálne územie Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, pozostávajúce z

- miestnosť č. 33 o výmere 5,40 m2
- miestnosť č. 33a o výmere 6,12 m2
- miestnosť č. 33b o výmere 3,24 m2
- miestnosť č. 33d o výmere 17,87 m2
- miestnosť č. 33e o výmere 8,94 m2
- miestnosť č. 33f o výmere 5,12 m2
- miestnosť č. 33g o výmere 5,71 m2
- miestnosť č. 33h o výmere 5,46 m2

Priestory v minulosti slúžili ako výdajňa stravy.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 96€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.09.2022

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1 m2/mesiac v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Daňový úrad výdajňa stravy - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou s uvedením výmery a obdobia, na ktoré sa vzťahuje, inak si správca vyhradzuje právo na takúto ponuku neprihliadať.