Opakovaná súťaž- Nájom 7/2022 /vhodné pre umiestnenie bankomatu/, Banská Bystrica, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
IČO: 00165549
Adresa správcu: Nám. L. Svobodu 1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97517
Kontaktná osoba: Jana Machajová/Michaela Kolesárová
pravne@nspbb.sk
tel.: 048/48 441 3679; 048/48 441 3748

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. L. Svobodu 1 /nový nemocničný areál/
Druh ponúkaného majetku štátu: -nebytové priestory o výmere 7,4 m2, nachádzajúce sa na prízemí pri hlavnom vstupe do budovy polikliniky (budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), so súp. č. 6820, situovanej na parcele reg. C č. 2590/7, v k.ú. Banská Bystrica;
- nebytové priestory sú vhodné a stavebne uspôsobené na účely umiestnenia bankomatu;
- nebytové priestory nemajú samostatný vchod, vstup a prístup k nebytovým priestorom je pre nájomcu obmedzený prechodom cez inú prevádzku a priestor pre služby verejnosti je prístupný len z vonkajšej strany pri hlavnom vstupe do budovy polikliniky;
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 118€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.07.2022

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením súťaže "Opakovaná súťaž- Nájom 7/2022" a s poznámkou "NEOTVÁRAŤ". Minimálna cena ponuky uchádzača za nájom je 118,- eur na m2 za rok (bez služieb spojených s nájmom).

Ponuky doručte poštou na adresu: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica alebo osobne do podateľne nachádzajúcej sa v budove riaditeľstva (otváracie hodiny: 07:00-13:00 hod., 13:30-15:00 hod.) a to najneskôr dňa 15.07.2022 do 13:00 hod. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. V ponuke uveďte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo, IČO, tel. č., email).

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájomného, t. j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné na m2/rok.

Zápisnica o vyhodnotení ponúk s výsledkom bude dostupná na www.ropk.sk.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...