Ponuka č. 218/2022: Nájom nebytových priestorov, NEOTVÁRAŤ, Žilina


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
IČO: 17335825
Adresa správcu: ul. V. Spanyola 43
Mesto: Žilina
PSČ: 01207
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Krutil
krutil@fnspza.sk
tel.: 041/5110 837

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: - nebytový priestor o výmere 20,45 m2 nachádzajúci sa v budove Detskej Polikliniky v suteréne vpravo, postavenej na parcele C-KN č. 2239/12, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1740, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor
- nebytový priestor o výmere 21,00 m2 nachádzajúci sa v budove Detskej Polikliniky v suteréne vpravo, postavenej na parcele C-KN č. 2239/12, katastrálne územie Žilina, súp. č. 1740, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 120€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 28.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.12.2022Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 218/2022: Nájom nebytových priestorov, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom. Ponuka musí obsahovať: - u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, oprávnenie podnikať - kópiu, ponúkanú cenu, účel využitia predmetu nájmu a podpis záujemcu; u PO: názov a sídlo, IČO, kópia výpisu z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia predmetu nájmu a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedeného v registri. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu. V súčasnosti je uvedený priestor využívaný za účelom výroby, opráv a úprav ortopedických zariadení a prístrojov, ortopedicko- protetických pomôcok, lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb a lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych ortopedicko-protetických pomôcok a na tento účel, prípadne obdobný účel môže byť využívaný aj naďalej. V zmysle § 8b ods. 5 zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.
Suma za nájom vyššie uvedeného priestoru: 120 EUR bez DPH za 1 m2 za rok.

Výherca ponuky

Meno ORTOPROplus, spol. s r.o.
Sídlo Skladná 8, 040 01 Košice
Cena 4974 €
IČO 31715486
Stav úspešná
Protokol 1671526393_zapis.docx