Prenájom časti pozemku , Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
IČO: 00165361
Adresa správcu: Limbová 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 83303
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Leška
ivan.leska@szu.sk
tel.: 0905 495942

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 12,833 03 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť nehnuteľnosti –pozemok o výmere 10 m2 nachádzajúci sa na parc. reg. „C“ KN, parcela č. 5436/4 druh: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6329 m2, zapísanej na LV č. 4325 vedenom pre Okres: Bratislava III, Obec: BA- m. č. NOVÉ MESTO, Katastrálne územie: Vinohrady, Okresným úradom Bratislava III, katastrálny odbor, na ktorom sa nachádza stavba dočasného charakteru - predajný stánok. Tento predajný stánok je v zlom technickom stave, nie je napojený na inžinierske siete(voda, elektrika).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2022

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore s Ing. Leškom ,0905495942


Poznámka k ponuke:
Časť nehnuteľnosti –pozemok o výmere 10 m2 nachádzajúci sa na parc. reg. „C“ KN, parcela č. 5436/4 druh: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6329 m2, zapísanej na LV č. 4325 vedenom pre Okres: Bratislava III, Obec: BA- m. č. NOVÉ MESTO, Katastrálne územie: Vinohrady, Okresným úradom Bratislava III, katastrálny odbor, na ktorom sa nachádza stavba dočasného charakteru - predajný stánok. Tento predajný stánok je v zlom technickom stave, nie je napojený na inžinierske siete(voda, elektrika).
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• overená fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra, nie staršia ako 3 mesiace
• ponúkaná cena v Eur/m2/rok .
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Ponuky posielajte v zalepenej obálke na prednej strane s heslom "Neotvárať ponukové konanie Prenájom časti nehnuteľnosti Limbová 12!" do 15.8.2022 do 15,00 hod na adresu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 83303 Bratislava. Ponúkaná suma za nájom musí byť vyjadrená v peniazoch a musí vyjadrovať trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber a neuzavrieť nájomnú zmluvu v prípade, že záujemca neponúkne sumu zodpovedajúcu trhovému nájomnému.