Prenájom Divadelnej kaviarne v objekte Štátnej opery v Banskej Bystrici, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Štátna opera, Banská Bystrica
IČO: 35989327
Adresa správcu: Národná 11
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97473
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Šimonová
marta.simonova@stateopera.sk
tel.: 0915884959, 048/2457 330

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor dočasne prebytočného majetku štátu "Divadelná kaviareň" o celkovej výmere 157,75 m2 z toho kaviareň 133,02 m2 a prislúchajúce priestory o výmere 24,73m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov od účinnosti zmluvy
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 27.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.11.2022

Termín obhliadky: Po dohode s prenajímateľom, Mgr. Marta Šimonová, 0915 884 959, 48/2457330


Poznámka k ponuke:
Ak cenová ponuka žiadneho záujemca nepresiahne výšku trhového nájomného, ŠO ako správca majetku štátu má právo odstúpiť od ponuky. Akceptované bude len ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ponuky je potrebné zaslať na adresu správcu uvedenej v ponuke v zalepenej obálke označenej heslom " Ponukové konanie". K celkovej sume nie sú pripočítané energie, ktoré sa vyčíslujú na základe spotreby. Ku nájomnému je pripočítané nájomné za inventár. Ponuky je možné zaslať najneskôr do dňa ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.