Prenájom objektu Mäsiarska bašta, Banská Bystrica, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Múzeum Slovenského národného povstania
IČO: 35 986 077
Adresa správcu: Kapitulská 23
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 975 59
Kontaktná osoba: Bc. Jozef Gibala
jozef.gibala@muzeumsnp.sk
tel.: +421 918 899 410, +421 48 2451 113

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica ako správca majetku vyhlasuje ponukové konanie v súlade so zákonom 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na dočasný prenájom, na 5 rokov, trojpodlažnú stavbu – Mäsiarska bašta na reštauračné účely, súp.č. 547 o celkovej výmere 277 m2, časť nádvoria parc.č. 1332/1 o výmere 160 m2, vedené na LV č. 1350, parcela č. 1332/1, katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica.
Požadované trhové nájomné je za odplatu 6,50 €/m2/mesiac za budovu o výmere 277m2 a 1,50 €/m2/mesiac za časť nádvoria o výmere 160 m2 na zriadenie letnej terasy.
Lehota na doručovanie cenových ponúk na vyššie uvedenú adresu je do 24. januára 2020 na vyššie uvedenú adresu správcu majetku s uvedením mena a adresy záujemcu v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – BAŠTA“. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie.
Písomná ponuka musí obsahovať ponúkanú výšku nájmu pevnou sumou a nie nižšiu ako trhové nájomné, účel využitia nehnuteľností a identifikačné údaje záujemcu.
Nájomca si vyhradzuje právo odstúpiť od konania, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne požadované trhové nájomné. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady. Nájomná zmluva sa uzatvorí s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 21606€ / 277 m2 / Rok
2880€ / 160 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.01.2020

Termín obhliadky: Po dohode


Výherca ponuky

Meno Sv & Sm s.r.o.
Sídlo Sásovská cesta 27, 974 11 Banská Bystrica
Cena 24486 €
IČO 36057126
Stav úspešná
Protokol 1580122580_zapisnica_z_otvarania_obalok_ii.doc