Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 57 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 27.10.2022

nové

Ide o pozemky nachádzajúce sa v areáli zemiakarne Roľníckeho družstva Stará Bystrica. Budova zemiakarne zapísaná na LV 7635 je postavená na pozemku CKN par. č. 2939/2. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby doručil svoju ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom "Ponukové...

Ponukové konanie
Stará Bystrica
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 27.10.2022

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky v k.ú. Vlčany ."

Ponukové konanie
Vlčany
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 27.10.2022

nové

Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného ...

Ponukové konanie
Poprad
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 31.10.2022

nové

Ide o nezastavaný pozemok nachádzajúci sa v blízkosti rodinného domu a družstva v obci Stará Bystrica. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby doručil svoju ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom "Ponukové konanie-Stará Bystrica-neotvárať" najneskôr do 27.10.2022 do 15...

Ponukové konanie
Stará Bystrica
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 27.10.2022

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Nehnuteľnosti v k. ú. Horné Obdokovce."

Ponukové konanie
Horné Obdokovce
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 26.10.2022

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky v k. ú. Kozárovce, podiel."

Ponukové konanie
Kozárovce
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 26.10.2022

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami v k. ú. Norovce, podiel."

Ponukové konanie
Norovce
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 26.10.2022

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Pobedim
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 26.10.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
České Brezovo
Pridané: 22.09.2022 Predkladanie ponúk od: 23.09.2022 Uzávierka: 24.10.2022