Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 19 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Vrbovce
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 18.11.2021

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Vrbovce
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 18.11.2021

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Vrbovce
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 18.11.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje vyhlásenie osobitného ponukového konania – 4. kolo na ...

Ponukové konanie
Trnava
Pridané: 18.10.2021 Predkladanie ponúk od: 19.10.2021 Uzávierka: 18.11.2021

nové

Pozemky sa nachádzajú pod komunikáciou I/64

Ponukové konanie
Komárno
Pridané: 14.10.2021 Predkladanie ponúk od: 15.10.2021 Uzávierka: 15.11.2021

nové

Ponuky žiadame doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica.

Ponukové konanie
Hrnčiarske Zalužany
Pridané: 12.10.2021 Predkladanie ponúk od: 13.10.2021 Uzávierka: 11.11.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
Poltár
Pridané: 11.10.2021 Predkladanie ponúk od: 12.10.2021 Uzávierka: 10.11.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
Kokava nad Rimavicou
Pridané: 11.10.2021 Predkladanie ponúk od: 12.10.2021 Uzávierka: 10.11.2021

nové

Predmetná nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č.27/2019, ktorý dňa 12.07.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD., znalec v odbore stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, EČ: 914958.

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 07.10.2021 Predkladanie ponúk od: 08.10.2021 Uzávierka: 08.11.2021

nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Hniezdne, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 5472 a to pozemok parc. č. CK-N 104/3 o výmere 1320 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť sprá...

Ponukové konanie
Hniezdne
Pridané: 07.10.2021 Predkladanie ponúk od: 08.10.2021 Uzávierka: 08.11.2021