Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 8 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam a nahliadnu...

Ponukové konanie
Slovenská Ľupča
Pridané: 12.01.2021 Predkladanie ponúk od: 13.01.2021 Uzávierka: 11.02.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Ostrý Grúň
Pridané: 11.01.2021 Predkladanie ponúk od: 12.01.2021 Uzávierka: 10.02.2021

nové

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla ,,Nájom 2O21 - ambulancia č.1". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne do 30 kalendárnych d...

Ponukové konanie
Prešov
Pridané: 08.01.2021 Predkladanie ponúk od: 09.01.2021 Uzávierka: 07.02.2021

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov-Rodinný dom s pozemkami k. ú. Solčany".

Ponukové konanie
Solčany
Pridané: 04.01.2021 Predkladanie ponúk od: 05.01.2021 Uzávierka: 03.02.2021

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov-Rodinný dom s pozemkami k. ú. Norovce".

Ponukové konanie
Norovce
Pridané: 04.01.2021 Predkladanie ponúk od: 05.01.2021 Uzávierka: 03.02.2021

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov-Pozemok k. ú. Topoľčany".

Ponukové konanie
Topoľčany
Pridané: 04.01.2021 Predkladanie ponúk od: 05.01.2021 Uzávierka: 03.02.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Veľké Dravce
Pridané: 29.12.2020 Predkladanie ponúk od: 30.12.2020 Uzávierka: 28.01.2021

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v prevádzkovej budove súp. č. 878 na ul. Kalinčiakova vo Vranove nad Topľou vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckych podielov k pozemkom, ktoré v súčasnosti neslúžia, a ani v budúcnosti nebu...

Ponukové konanie
Vranov nad Topľou
Pridané: 22.12.2020 Predkladanie ponúk od: 23.12.2020 Uzávierka: 29.01.2021