Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 33 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky je potrebné doručiť na adresu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa, s označením "Prevod pozemku 1/2017" a s poznámkou NEOTVÁRAŤ. Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne do 10.01.2018, pri o...

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 11.12.2017 Predkladanie ponúk od: 12.12.2017 Uzávierka: 10.01.2018

nové

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 37/2017, vypracovaným Ing. Jozefom Oravkinom, znalcom pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 07.12.2017 Predkladanie ponúk od: 08.12.2017 Uzávierka: 08.01.2018

nové

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom č. 37/2017, vypracovaným Ing. Jozefom Oravkinom, znalcom pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 07.12.2017 Predkladanie ponúk od: 08.12.2017 Uzávierka: 08.01.2018

nové

Nehnuteľný majetok v správe Finančného riaditeľstva SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvede...

Ponukové konanie
Nitra
Pridané: 07.12.2017 Predkladanie ponúk od: 08.12.2017 Uzávierka: 08.01.2018

nové

Ponukové konanie
Torysa
Pridané: 07.12.2017 Predkladanie ponúk od: 08.12.2017 Uzávierka: 08.01.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Hôrka nad Váhom
Pridané: 07.12.2017 Predkladanie ponúk od: 08.12.2017 Uzávierka: 08.01.2018

nové

Ponukové konanie
Pridané: 01.12.2017 Predkladanie ponúk od: 02.12.2017 Uzávierka: 01.03.2018

nové

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka v zmysle ponukového konania ako správca prebytočný nehnuteľný majetok štátu na prevod správy . Spôsob predloženia ponuky: Ponuka musí byť doručená poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "POZEMOK KEŽMAROK" a dostatočne veľkým označe...

Ponukové konanie
Kežmarok
Pridané: 30.11.2017 Predkladanie ponúk od: 01.12.2017 Uzávierka: 02.01.2018

nové

Fakultná nemocnica („FN“) Trnava vyhlasuje ponukové konanie na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptu...

Ponukové konanie
Dunajská Streda
Pridané: 29.11.2017 Predkladanie ponúk od: 30.11.2017 Uzávierka: 29.12.2017

nové

pozemky sa predávajú ako súbor

Ponukové konanie
Brestovany
Pridané: 27.11.2017 Predkladanie ponúk od: 28.11.2017 Uzávierka: 27.12.2017