Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 60 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Strihovce, okr. Snina, vedeného na LV 73 a to pozemok parc. č. CK-N 489 o výmere 4484 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na pl...

Ponukové konanie
Strihovce
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 11.01.2019

nové

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Rača
Pridané: 12.12.2018 Predkladanie ponúk od: 13.12.2018 Uzávierka: 14.01.2019

nové

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len UNLP Košice), ako štátna príspevková organizácia a správca vyššie uvedeného nehnuteľného majetku spravuje tento majetok štátu v zmysle zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. UNLP Košice ponúka

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Západ
Pridané: 11.12.2018 Predkladanie ponúk od: 12.12.2018 Uzávierka: 10.01.2019

nové

Ponukové konanie
Oravská Lesná
Pridané: 11.12.2018 Predkladanie ponúk od: 12.12.2018 Uzávierka: 10.01.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR, nachádzajúceho sa okrese: Stará Ľubovňa, obec: Stará Ľubovňa, katastrálne územie: Stará Ľubovňa, zapísaného na liste vlastníctva č. 9930 ako: stavba so súpisným číslom 1420 postavená na pozemku registra „C" KN parc. č. 816/4, pozemok re...

Ponukové konanie
Stará Ľubovňa
Pridané: 11.12.2018 Predkladanie ponúk od: 12.12.2018 Uzávierka: 10.01.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Hôrka - stavby súp. č. 116 postavenej na pozemku parc.č. 569/1, v ktorého vlastníkom je fyzická osoba Eva Gildeinová, Hôrka 352. Stavba slúžila na bývanie, v súčasnosti je neobývaná. Svoje písomné ponuky na

Ponukové konanie
Hôrka
Pridané: 10.12.2018 Predkladanie ponúk od: 11.12.2018 Uzávierka: 09.01.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Batizovce - pozemky parc. č. 1542/94, 1542/117 a 1542/118. Na pozemku parc. č. 1542/94 je postavená kotolňa, ktorá je vo vlastníctve obce Batizovce. Cez pozemky parc č. 1542/117 a 1542/118 je prístup k uvedenej kotolni. Svo...

Ponukové konanie
Batizovce
Pridané: 10.12.2018 Predkladanie ponúk od: 11.12.2018 Uzávierka: 09.01.2019

nové

Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Batizovce - pozemok parc. č. 1542/96, na ktorom je postavený obytný dom a pozemok parc. č. 1542/30, ktorý je priľahlým pozemkom k vyššie uvedenému pozemku. Svoje písomné ponuky na prevod správy uvedeného nehnuteľného majetku...

Ponukové konanie
Batizovce
Pridané: 10.12.2018 Predkladanie ponúk od: 11.12.2018 Uzávierka: 09.01.2019

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Považská Bystrica
Pridané: 07.12.2018 Predkladanie ponúk od: 08.12.2018 Uzávierka: 07.01.2019

nové

Ponukové konanie
Zalužice
Pridané: 07.12.2018 Predkladanie ponúk od: 08.12.2018 Uzávierka: 07.01.2019