Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 32 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica.

Ponukové konanie
Šiatorská Bukovinka
Pridané: 18.01.2022 Predkladanie ponúk od: 19.01.2022 Uzávierka: 17.02.2022

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Lubina
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 16.02.2022

nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu Slovenská správa ciest, Investičná vstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.

Ponukové konanie
Ilava
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 16.02.2022

nové

Centrálna kotolňa so s. č. 10549 na parcele č. 19476/13 zabezpečuje na základe zmluvného vzťahu vykurovanie budovy ubytovne so s. č. 12053 v spoluvlastníctve Biont, a. s. (spoluvlastnícky podiel 9/10) a SR, zastúpenej SAV (spoluvlastnícky podiel 1/1. Žiadame záujemcov, aby písomný záujem s cenovou ponukou zasielali...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 17.01.2022 Predkladanie ponúk od: 18.01.2022 Uzávierka: 17.02.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Terany
Pridané: 14.01.2022 Predkladanie ponúk od: 15.01.2022 Uzávierka: 14.02.2022

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica vedený na LV č. 9398, a to : - stavba súpisné číslo 2472 na parcele 5736/34, CO kryt v spoluvlastníckom podiele 1/1 - stavba súpisné číslo 2475 na parcele ...

Ponukové konanie
Považská Bystrica
Pridané: 14.01.2022 Predkladanie ponúk od: 15.01.2022 Uzávierka: 15.02.2022

nové

Predmetom ponuky je rodinný dom súpisné č. 506 s pozemkami, nachádzajúci sa v intraviláne obce Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste 5. Nehnuteľnosti sú dlhodobo nevyužívané, značne zanedbané, bez pravidelnej údržby, v nevyhovujúcom stave na súčasné užívanie. Nehnuteľnosť – rodinný

Ponukové konanie
Turňa nad Bodvou
Pridané: 13.01.2022 Predkladanie ponúk od: 14.01.2022 Uzávierka: 14.02.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: parcela C 2146/4 Čiližská Radvaň" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny od...

Ponukové konanie
Čiližská Radvaň
Pridané: 12.01.2022 Predkladanie ponúk od: 13.01.2022 Uzávierka: 11.02.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: parcela E 2160/118 Čiližská Radvaň" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny ...

Ponukové konanie
Čiližská Radvaň
Pridané: 12.01.2022 Predkladanie ponúk od: 13.01.2022 Uzávierka: 11.02.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Hliník nad Hronom
Pridané: 12.01.2022 Predkladanie ponúk od: 13.01.2022 Uzávierka: 11.02.2022