Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 33 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 29/2021 zo dňa 24.07.2021, ktorý vypracoval Ing. Rudolf Hromádka, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby, EČ: 911206.

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 27.08.2021

nové

Ponukové konanie
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 27.08.2021

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava - Rusovce s označením: "Ponuka správcov-pozemok k.ú. Rusovce". Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Rusovce
Pridané: 28.07.2021 Predkladanie ponúk od: 29.07.2021 Uzávierka: 30.08.2021

nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica. "Vážny domček" je samostatne stojaci, postavený na spevnenej ploche z betónových cestných panelov. Jedná sa o prefabrikovanú stavbu s nosnou oceľovou kostr...

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 27.07.2021 Predkladanie ponúk od: 28.07.2021 Uzávierka: 26.08.2021

nové

Záujem o ponuku zasielajte na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k.ú. Veľký Meder - NEOTVÁRAŤ".

Ponukové konanie
Veľký Meder
Pridané: 23.07.2021 Predkladanie ponúk od: 24.07.2021 Uzávierka: 23.08.2021

nové

Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie bytu je na náklady budúceho správcu. Príslušenstvo k bytu je uvedené v znaleckom posudku č. 31/2021 vypracovaného znaleckou organizáciou ÚEOS - Komercia, a. s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava. Žiadame správcu,

Ponukové konanie
Senica
Pridané: 23.07.2021 Predkladanie ponúk od: 24.07.2021 Uzávierka: 24.08.2021

nové

Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie bytu je na náklady budúceho správcu. Príslušenstvo k bytu je uvedené v znaleckom posudku č. 32/2021 vypracovaného znaleckou organizáciou ÚEOS - Komercia, a. s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava. Žiadame správcu,

Ponukové konanie
Trnava
Pridané: 23.07.2021 Predkladanie ponúk od: 24.07.2021 Uzávierka: 24.08.2021

nové

Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie pozemku je na náklady nového správcu. Na LV č. 2556 sú pozemky evidované v registri E KN ako lesné pozemky, ale v skutočnosti sa využívajú ako záhrada priľahlej nehnuteľnosti a sčasti sú zastavané hospodárskymi objektami rod...

Ponukové konanie
Okoč
Pridané: 21.07.2021 Predkladanie ponúk od: 22.07.2021 Uzávierka: 23.08.2021

nové

Nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku d...

Ponukové konanie
Spišské Vlachy
Pridané: 19.07.2021 Predkladanie ponúk od: 20.07.2021 Uzávierka: 18.08.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "PK-garáž s pozemkom v k. ú. Čadca- NEOTVÁRAŤ" na adresu: MV SR-Centrum podpory Žilina, odd. nehnuteľností, ul. Kuzmány

Ponukové konanie
Čadca
Pridané: 16.07.2021 Predkladanie ponúk od: 17.07.2021 Uzávierka: 16.08.2021