Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 30 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 23.04.2021 Predkladanie ponúk od: 24.04.2021 Uzávierka: 24.05.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami Hájske - podiel"

Ponukové konanie
Hájske
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví o ponúkaný majetok štátu záujem, aby svoju ponuku na prevod správy majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej PK-pozemok -NEOTVÁRAŤ na adresu Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví o ponúkaný majetok štátu záujem, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "PK - pozemok BB - NEOTVÁRAŤ" na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, 9. mája 1, 974 86 Banská B

Ponukové konanie
Banská Bystrica
Pridané: 20.04.2021 Predkladanie ponúk od: 21.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie pozemku je na náklady nového správcu. Na pozemok je prístup z ulice Sokolecká a nachádza sa pri rodinnom dome súp. č. 21. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správ...

Ponukové konanie
Okoč
Pridané: 19.04.2021 Predkladanie ponúk od: 20.04.2021 Uzávierka: 20.05.2021

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu vrátane príslu...

Ponukové konanie
Svidník
Pridané: 19.04.2021 Predkladanie ponúk od: 20.04.2021 Uzávierka: 24.05.2021