Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 31 ponúk
Zobrazenie:


nové

pozemok nie je vhodný na zastavanie

Ponukové konanie
Prešov
Pridané: 23.02.2018 Predkladanie ponúk od: 24.02.2018 Uzávierka: 26.03.2018

nové

Ponukové konanie
Pridané: 22.02.2018 Predkladanie ponúk od: 23.02.2018 Uzávierka: 05.03.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Považská Bystrica
Pridané: 20.02.2018 Predkladanie ponúk od: 21.02.2018 Uzávierka: 22.03.2018

nové

Ponukové konanie
Žilina
Pridané: 19.02.2018 Predkladanie ponúk od: 20.02.2018 Uzávierka: 21.03.2018

nové

Nehnuteľný majetok v správe RÚVZ Martin ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku dor...

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 16.02.2018 Predkladanie ponúk od: 17.02.2018 Uzávierka: 19.03.2018

nové

Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom "Ponuka pre správcov - Šurany - Neotvárať" v stanovenej lehote na adresu správcu Regionálna veterinárna a potravinová správa,Komjatická 65, 940 02 Nové Zámky.

Ponukové konanie
Šurany
Pridané: 16.02.2018 Predkladanie ponúk od: 17.02.2018 Uzávierka: 19.03.2018

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci s...

Ponukové konanie
Poprad
Pridané: 13.02.2018 Predkladanie ponúk od: 14.02.2018 Uzávierka: 15.03.2018

nové

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti obce Poprad, v mestskej časti Veľká medzi zástavbou bytových a rodinných domov (vo dvore). Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho č...

Ponukové konanie
Poprad
Pridané: 09.02.2018 Predkladanie ponúk od: 10.02.2018 Uzávierka: 12.03.2018

nové

Pozemok parcela C KN č. 3006/321 je situovaný v zastavanom území mesta Poprad, čiastočne rovinatý a čiastočne je výrazne svahovitý. Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho ...

Ponukové konanie
Poprad
Pridané: 09.02.2018 Predkladanie ponúk od: 10.02.2018 Uzávierka: 12.03.2018

nové

Slovenské národné múzeum je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú Blatnica, obec Blatnica, okres Martin , vedeného na LV č. 1016, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to budovy kúrie (NKP č. 537), súpisné číslo 131, postavenej na pozemku parc. č. 770 o výmere 201 m2 a

Ponukové konanie
Blatnica
Pridané: 08.02.2018 Predkladanie ponúk od: 09.02.2018 Uzávierka: 12.03.2018