Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 57 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Rimavská Sobota
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 20.03.2020

nové

Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v Znaleckom posudku č. 21/2019 zo dňa 04.11.2019, ktorý vypracoval Ing. Michal Frimmer, PhD. znalec v odbore: Stavebníctvo - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 914958. Stavba - rodinný dom so s. č. 455 je v súčasno

Ponukové konanie
Sološnica
Pridané: 19.02.2020 Predkladanie ponúk od: 20.02.2020 Uzávierka: 23.03.2020

nové

Slovenská republika je vlastníkom a MV SR, Centrum podpory Prešov je správcom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Humenné na LV č. 8495. Ide o pozemky, parc. C-KN č. 4117/78 o výmere 20 m2 a parc. C-KN č. 4117/79 o výmere 2

Ponukové konanie
Humenné
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 19.03.2020

nové

Záujem možno prejaviť o celok, ako súbor nehnuteľností

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 18.05.2020

nové

Ponukové konanie
Osadné
Pridané: 18.02.2020 Predkladanie ponúk od: 19.02.2020 Uzávierka: 19.03.2020

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Byt č. 5 bytového domu s. č. 1560, na ulici Petöfiho, Nové Zámky".

Ponukové konanie
Nové Zámky
Pridané: 17.02.2020 Predkladanie ponúk od: 18.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Byt č. 4 bytového domu s. č. 1560, na ulici Petöfiho, Nové Zámky".

Ponukové konanie
Nové Zámky
Pridané: 17.02.2020 Predkladanie ponúk od: 18.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Rodinný dom s. č. 56 s pozemkami, k.ú. Mužla".

Ponukové konanie
Mužla
Pridané: 17.02.2020 Predkladanie ponúk od: 18.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Rodinný dom s. č. 11 s pozemkami, k.ú. Nemecký Svodín".

Ponukové konanie
Svodín
Pridané: 17.02.2020 Predkladanie ponúk od: 18.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Rodinný dom s. č. 233 s pozemkami, k.ú. Bruty".

Ponukové konanie
Bruty
Pridané: 17.02.2020 Predkladanie ponúk od: 18.02.2020 Uzávierka: 18.03.2020