Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 106 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: „Ponuka správcov - pozemky v k.ú. Palárikovo, LV č. 3135 “.

Ponukové konanie
Palárikovo
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Ide o pozemok, ktorý je susediacim s pozemkom parc.č. C KN č. 2934, na ktorom je postavená budova súp.č. 3583, ktorej vlastníkom je spoločnosť OVIMEX, s.r.o. Poprad. Ponúkaný pozemok bezprostredne susedí s budovou spoločnosti OVIMEX, s.r.o. Písomné ponuky zasielajte na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centru...

Ponukové konanie
Poprad
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Ide o pozemok, ktorý je súčasťou pozemkov prislúchajúcich k objektu Obvodného oddelenia PZ v Spišskom Podhradí. Písomné ponuky na prevod správy zasielajte na adresu správcu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Ponukové konanie
Spišské Podhradie
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebyt...

Ponukové konanie
Stakčín
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Ponúkaný prebytočný nehnuteľný majetok štátu sú lesné pozemky s III., IV. alebo V. stupňom ochrany

Ponukové konanie
Stakčín
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Ponúkaný prebytočný nehnuteľný majetok štátu sú lesné pozemky s III., IV. alebo V. stupňom ochran

Ponukové konanie
Stakčín
Pridané: 23.10.2018 Predkladanie ponúk od: 24.10.2018 Uzávierka: 22.11.2018

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky v k.ú. Dolné Krškany".

Ponukové konanie
Nitra
Pridané: 22.10.2018 Predkladanie ponúk od: 23.10.2018 Uzávierka: 21.11.2018

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemok v k.ú. Rišňovce".

Ponukové konanie
Rišňovce
Pridané: 22.10.2018 Predkladanie ponúk od: 23.10.2018 Uzávierka: 21.11.2018

nové

Ponukové konanie
Štúrovo
Pridané: 22.10.2018 Predkladanie ponúk od: 23.10.2018 Uzávierka: 21.11.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu vo vlastníctve SR, nachádzajúceho sa okrese: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Chrenová, zapísaného na liste vlastníctva č. 1274 ako: stavba so súpisným číslom 1219 postavená na pozemkoch registra „C" KN parc. č. 1435/2, 1435/3, 143

Ponukové konanie
Nitra
Pridané: 19.10.2018 Predkladanie ponúk od: 20.10.2018 Uzávierka: 19.11.2018