Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 29 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Turčianska Štiavnička
Pridané: 27.04.2017 Predkladanie ponúk od: 28.04.2017 Uzávierka: 29.05.2017

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnos...

Ponukové konanie
Lučenec
Pridané: 20.04.2017 Predkladanie ponúk od: 21.04.2017 Uzávierka: 22.05.2017

nové

Ponukové konanie
Dolný Kubín
Pridané: 19.04.2017 Predkladanie ponúk od: 20.04.2017 Uzávierka: 19.05.2017

nové

Uvedený majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku...

Ponukové konanie
Beluj
Pridané: 19.04.2017 Predkladanie ponúk od: 20.04.2017 Uzávierka: 19.05.2017

nové

Ponukové konanie
Čičmany
Pridané: 19.04.2017 Predkladanie ponúk od: 20.04.2017 Uzávierka: 19.05.2017

nové

Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v kat...

Ponukové konanie
Nitra
Pridané: 18.04.2017 Predkladanie ponúk od: 19.04.2017 Uzávierka: 18.05.2017

nové

ÚĽUV je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Blatnica, obec Blatnica, okres Martin, vedeného na LV 486, spoluvlastnícky podiel 1/1, a to budovy Kaštieľ /NKP536/1 /súp.č.130 postavenej na pozemku p.c. 769/1 o výmere 261 m2,budova dielňa a sklad na p.č. 762/2 postavenej n

Ponukové konanie
Blatnica
Pridané: 17.04.2017 Predkladanie ponúk od: 18.04.2017 Uzávierka: 19.05.2017

nové

Ponukové konanie
Kružlová
Pridané: 12.04.2017 Predkladanie ponúk od: 13.04.2017 Uzávierka: 12.05.2017

nové

Uvedený majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku ...

Ponukové konanie
Nová Baňa
Pridané: 12.04.2017 Predkladanie ponúk od: 13.04.2017 Uzávierka: 12.05.2017

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k.ú. Trebišov, obec Trebišov, okres Trebišov, vedeného na LV č. 994 a to: - pozemok parc. reg. C KN č. 2054/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený majetok v

Ponukové konanie
Trebišov
Pridané: 12.04.2017 Predkladanie ponúk od: 13.04.2017 Uzávierka: 12.05.2017