Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 16 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky doručte prosím na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica. Ponúkaný pozemok parc. C KN č. 1757/5 je odčlenený geometrickým plánom od parc. C KN č. 1757/1 o výmere 2932 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zap...

Ponukové konanie
Veľká Lúka
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Písomné ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica

Ponukové konanie
Lučenec
Pridané: 22.06.2018 Predkladanie ponúk od: 23.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Predmetom ponuky je budova býv. osobitnej školy v meste Kolárovo. Budova je postavená po pozemku vo vlastníctve mesta Kolárovo. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov,...

Ponukové konanie
Kolárovo
Pridané: 21.06.2018 Predkladanie ponúk od: 22.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ponúka na odplatný prevod správy prebytočný nehnuteľný majetok štátu – parcelu registra „C“ evi...

Ponukové konanie
Prešov
Pridané: 21.06.2018 Predkladanie ponúk od: 22.06.2018 Uzávierka: 23.07.2018

nové

Nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku d...

Ponukové konanie
Sobrance
Pridané: 15.06.2018 Predkladanie ponúk od: 16.06.2018 Uzávierka: 16.07.2018

nové

Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Ponúkaný prebytočný nehnuteľný majetok štátu je lesný pozemok s III., IV. alebo V. stupňom ochran

Ponukové konanie
Plešivec
Pridané: 14.06.2018 Predkladanie ponúk od: 15.06.2018 Uzávierka: 16.07.2018

nové

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odplatný prevod správy prebytočný nehnuteľný majetok štátu - Horský hotel Regetovka s príslušenstvom a poz...

Ponukové konanie
Regetovka
Pridané: 14.06.2018 Predkladanie ponúk od: 15.06.2018 Uzávierka: 17.07.2018

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Omšenie
Pridané: 13.06.2018 Predkladanie ponúk od: 14.06.2018 Uzávierka: 13.07.2018

nové

Písomné ponuky s jednou pevnou cenou zaslať na adresu: Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením "Predaj pozemku v k.ú. Veľká Maňa" NEOTVÁRAŤ.

Ponukové konanie
Maňa
Pridané: 13.06.2018 Predkladanie ponúk od: 14.06.2018 Uzávierka: 13.07.2018

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom budov súpisné čísla: 401;402;403;404;405;106;407;408;409;410;411;412 a 413 nachádzajúcich sa v okrese Malacky, obec: Borinka, k.ú. Borinka, vedených na liste vlastníctva č. 1328. Nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v bu...

Ponukové konanie
Borinka
Pridané: 12.06.2018 Predkladanie ponúk od: 13.06.2018 Uzávierka: 16.07.2018