Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 20 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponukové konanie
Kremnica
Pridané: 25.05.2020 Predkladanie ponúk od: 26.05.2020 Uzávierka: 24.06.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Lažteky - 13526/3 “ Všeobecná hodnota majetku: 884,64 € Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Cent...

Ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 21.05.2020 Predkladanie ponúk od: 22.05.2020 Uzávierka: 22.06.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Lažteky - 4 “ Všeobecná hodnota majetku: 605,28 € Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum vý...

Ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 21.05.2020 Predkladanie ponúk od: 22.05.2020 Uzávierka: 22.06.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Lažteky - 2 “ Všeobecná hodnota majetku: 986,49 € Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum vý...

Ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 21.05.2020 Predkladanie ponúk od: 22.05.2020 Uzávierka: 22.06.2020

nové

Heslo na označenie obálky: „Lažteky - 1 “ Všeobecná hodnota majetku: 986,49 € Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke, označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a výrazným označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na korešpondenčnú adresu Centra výcviku Lešť (Centrum vý...

Ponukové konanie
Pliešovce
Pridané: 21.05.2020 Predkladanie ponúk od: 22.05.2020 Uzávierka: 22.06.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
Dražice
Pridané: 19.05.2020 Predkladanie ponúk od: 20.05.2020 Uzávierka: 18.06.2020

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom „PK Kopanice – NEOTVÁRAŤ na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Bans...

Ponukové konanie
Hodruša-Hámre
Pridané: 14.05.2020 Predkladanie ponúk od: 15.05.2020 Uzávierka: 15.06.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom pozemku parcelné číslo 15138/23 vedeného na liste vlastníctva č .5876 pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III. Pozemok, ktorý je predmetom tejto ponuky nie je využívaný a ani v budúcnosti nebude využívaný pre potreby ministerstva vnútra na plnenie úloh v rámci predm...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Pridané: 11.05.2020 Predkladanie ponúk od: 12.05.2020 Uzávierka: 10.06.2020

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Pozemky parc. CKN č. 2774, CKN č. 2775/1, CKN č. 2775/2, CKN č. 2776, EKN č. 784 v podiele 12/960 v k.ú. Šurany".

Ponukové konanie
Šurany
Pridané: 06.05.2020 Predkladanie ponúk od: 07.05.2020 Uzávierka: 05.06.2020

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Poša, obec Poša, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 767, a to : - pozemku parc. C - KN č. 560/5 zastavaná plochá a nádvorie o výmere 103 m², v spoluvlastníckom podiele 1/1. Uvedený nehnuteľný m

Ponukové konanie
Poša
Pridané: 04.05.2020 Predkladanie ponúk od: 05.05.2020 Uzávierka: 03.06.2020