Rodinný dom s pozemkami v k.ú. Norovce, podiel, Norovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Topoľčany
Obec: Norovce
Katastrálne územie: Norovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Norovce č. 125
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 960  €
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami v k. ú. Norovce, podiel."

Stavba
 
Identifikačné čislo 79184
Súpisné číslo stavby 125
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 106
Číslo listu vlastnictva 410
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79185
Parcelné číslo pozemku 98/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 100 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 153
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79186
Parcelné číslo pozemku 106
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 50 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 153
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79187
Parcelné číslo pozemku 108
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 489 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 153
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79188
Parcelné číslo pozemku 105
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1094 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 35
Prevádzaný majetkový podiel 1/24

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1666872367_zapis_z_vyhodnotenia_pk_k.u._nho_k.doc