Nebytový priestor 27,0 m2 v k. ú. Trenčín, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Mária Hubková
maria.hubkova@mod.gov.sk
tel.: 0960 322 822

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Smetanova ul. č. 6 Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 27,00 m2 (miestnosť č. 1.36 - bufet, č. NO 238) nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží budovy na Smetanovej ul. č. 6 v Trenčíne, so súp. č. 1458 (Budova), postavenej na pozemku parc. C KN č. 1627/179 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 964 m2 v k. ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 1836 v prospech SR- Ministerstva obrany SR.
Nebytové priestory sa nachádzajú v uzatvorenom objekte s obmedzenou možnosťou vstupu pre verejnosť. Priestor sa prenajíma ako celok.
Nebytový priestor je stavebne určený na prevádzkovanie doplnkového stravovania.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1080€ / 27,00 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.08.2022

Termín obhliadky: Obhliadka priestoru sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 18.8.2022 do 14:00 hod. na tel. č. 0960/331 410 (Ing. Lenka Hozlarová)


Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky: „Nebytový priestor Trenčín“
Obhliadka priestoru sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 18.8.2022 do 14:00 hod. na tel. č. 0960/331 410 (Ing. Lenka Hozlarová)

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej heslom „Nebytový priestor Trenčín“ a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne do 22.8.2022 do 12:00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať).

Náležitosti cenovej ponuky:
• konkrétna špecifikácia majetku podľa zverejnenej ponuky,
• ponúkaná cena za nájom v EUR/rok (bez započítania prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu),
• telefonický a e-mailový kontakt,
• meno a podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti,
• popis plánovaného využitia nebytového priestoru, ktorý nemôže byť v rozpore s účelom využívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by tento účel mohlo narušiť.
Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena za nájom. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Ministerstva obrany SR. Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Ministerstvo obrany SR je povinné akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou a ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, bude povinné od ponuky odstúpiť. Ministerstvo obrany SR môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ministerstvo obrany SR nie je platiteľom DPH.
Informácie budú záujemcom poskytnuté: MO SR Sekcia majetku a infraštruktúry, tel. č. 0960/322 822 e-mail: maria.hubkova@mod.gov.sk a tel. č.0960/331 410, e-mail: lenka.hozlarova@mil.sk
Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku do nájmu zrušiť. Záujemca svojou účasťou v tomto ponukovom konaní na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu vyslovuje svoj súhlas s podmienkami tohto ponukového konania.

Výherca ponuky

Meno Miroslav MANDUCH
Sídlo Trenčín
Cena 1104 €
Stav úspešná
Protokol 1661340775_trencin_bufet_konstrukta__zapisnica_na_zverejnenie.docx