Pozemky k.ú. Kukučínov v podiele 1/6, Kukučínov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Levice
Obec: Kukučínov
Katastrálne územie: Kukučínov
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 11.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.09.2022

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 123,00 €

Poznámka k ponuke:
Primeraná cena bola znížená o 30 % (primeraná cena 175,00 € ). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemky k.ú. Kukučínov v podiele 1/6 - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v termíne najneskôr do 05.09.2022 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78814
Parcelné číslo pozemku 127/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 61 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 268
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78815
Parcelné číslo pozemku 127/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 64 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 268
Prevádzaný majetkový podiel 1/6

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1662644456_zapisnica_opk_06.09.2022.docx