Nehnuteľnosti v k.ú. Horné Obdokovce, Horné Obdokovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Topoľčany
Obec: Horné Obdokovce
Katastrálne územie: Horné Obdokovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 37700  €
Dátum zverejnenia ponuky: 26.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Nehnuteľnosti v k. ú. Horné Obdokovce."

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79195
Parcelné číslo pozemku 320/52
Druh pozemku záhrada
Výmera 196 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79196
Parcelné číslo pozemku 320/159
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 528 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Čelné oplotenie, bočné oplotenie, studňa, spevnená plocha.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79197
Parcelné číslo pozemku 320/308
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 686 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 486
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Drevodielňa (v súčasnosti nie je objekt využívaný, stavebne neukončený, bez údržby), príručný sklad ( v súčasnosti nie je objekt využívaný, stavebne neukončený, bez údržby).

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1666872284_zapis_z_vyhodnotenia_pk_k.u._nho_k.doc