Obec Poprad, kat. územie Spišská Sobota - LV č. 188 - pozemok parc. C KN č. 1194 - podiel 1/2-ina, Poprad


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Prešov
IČO:
Adresa správcu: Námestie mieru 3
Mesto: Prešov
PSČ: 081 92
Kontaktná osoba: Ing. Anna Čatlošová
anna.catlosova@minv.sk
tel.: 051/7485949

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poprad
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Spišská Sobota
Adresa ponúkaného majetku štátu: Spišská Sobota
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3940  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3940  €
Dátum zverejnenia ponuky: 27.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.10.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "PK – NEOTVÁRAŤ – SPIŠSKÁ SOBOTA". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Okresný úrad Prešov, Námestie mieru č. 3,
081 92 Prešov. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo
v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie na jeho prevádzku.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 79199
Parcelné číslo pozemku 1194
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 130 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 188
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1667551906_zapisnica_z_ponukoveho_konania_kat._uzemie__spisska_sobota.doc