Pozemky v k. ú. Stará Bystrica LV č. 974, Stará Bystrica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kollárová
zuzana.kollarova2@minv.sk
tel.: 0961405417

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Čadca
Obec: Stará Bystrica
Katastrálne územie: Stará Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Stará Bystrica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 16000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 16000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 27.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.10.2022Poznámka k ponuke:
Ide o pozemky nachádzajúce sa v areáli zemiakarne Roľníckeho družstva Stará Bystrica. Budova zemiakarne zapísaná na LV 7635 je postavená na pozemku CKN par. č. 2939/2.
Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby doručil svoju ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom "Ponukové konanie-Stará Bystrica LV 974-neotvárať" najneskôr do 27.10.2022 do 15.00h na adresu:
Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Žilina
Kuzmányho 26
012 23 Žilina
Rozhoduje dátum doručenia ponuky, NIE ODOSLANIA!
Cenová ponuka by mala obsahovať názov a sídlo záujemcu, právnu formu, meno, priezvisko, email zodpovedného zástupcu, IČO, špecifikáciu ponukového konania, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €,-, podpis. Správca bude prihliadať len na ponuky doručené v stanovenej lehote.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79204
Parcelné číslo pozemku 2939/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1807 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 974
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Na pozemku sa nachádza budova zemiakarne zapísaná na LV 7635 do vlastníctva Roľnícke družstvo Stará Bystrica, Areál RD 115, STARÁ BYSTRICA, PSČ 023 54, SR, IČO: 36404420.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79205
Parcelné číslo pozemku 2939/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 7 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 974
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79206
Parcelné číslo pozemku 2939/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 4816 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 974
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79207
Parcelné číslo pozemku 2939/8
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 203 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 974
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79208
Parcelné číslo pozemku 2939/9
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 468 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 974
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1667397101_zapisnica_pk_neplatne.docx